2 CORINTHIENS 6

1Tínti bɛ̀ɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀ Kuyie nkɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú, ti di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú di bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ Kuyie ndi duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nyɛ̀ dɛtetìrɛ̀. 2Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: N kèèmu ɑ bɑ́ɑmmìi dimɔ̀nnì sɑ̀ɑ̀rì, kɛ ì cɔutɛ́, kɛ dɑ teénnɛ̀, n dɔ́ kɛ dɑ dɛɛtɛ́ dìì mɔ̀nnì. Tóò, dimɔ̀nnì sɑ̀ɑ̀rì tú dii. Yíe nwe Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ́ dɑ dɛɛtɛ́! 3Ti í dɔ́ ti dɔɔ̀rìmɛ̀ɛ bɔ nhòmɔù, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ́tí ti tɔ̃mmú. 4Ti dɔ́ bɛ̀ɛ bɑntɛ́mu ti dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛmɔu miɛkɛ ti túmɛ̀ Kuyie nkó bɛtɔ̃mbɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti fɛ̃́ũ̀rì kɛ ɑ́ɑ̀rì, kɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri, kɛ ti mi. 5Kɛ̀ bɛ̀ ti puotì, kɛ ti kpetì, kɛ sukú bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ miɛkɛ ti pɛikɛ, kɛ̀ ti pĩ mutɔ̃nyonkumu, kɛ wentɛ́ inuɔ, kɛ wentɛ́ dikònnì. 6Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti teénnɛ̀ kɛ̀ ti borimɛ wenni, kɛ ti yɛ̃́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ mɔkɛ mɛminnímɛ̀, kɛ nitì, kɛ dɔ́ titɔbɛ̀ mɔ́mmuɔ. 7Ti nɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì weti weti nwe kɛ̀ Kuyie nwɛ̃rímú ti bonɛ̀, ti kó tikpɑ̀rìnɛntì tu ti bo dɔɔ̀mɛ̀ Kuyie ndɔ́mɛ̀. 8Kɛ̀ biɛ nti sɑ̃ntí, bɛtɔbɛ̀ nti sɑ̃́ɑ̃́, kɛ̀ biɛ nti wɑ́tìrì, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɑ́ɑ́ nti kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, kɛ ti wúó nsiyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ kɛ̀ ti nɛ́ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti. 9Kɛ dɔɔri kɛ dò mbɛ̀ í ti yɛ̃́ kɛ nɛ́ ti yɛ̃́, kɛ̀ ti wúó mbɛ̀ɛ̀ yóó kú kɛ̀ ti nɛ́ fòù, kɛ ti kpetì, bɛ̀ mɛ nyí ti kɔ̀ù. 10Kɛ cɑɑ̀ri ti yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ diwɛ̀ì nɛ́ ti bo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ ti wúó nyidɑwɑɑ́ nkɛ̀ ti nɛ́ kpɑrikùnko bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u, kɛ ti wúó mbɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ ti nɛ́ mɔkɛ dɛmɔu. 11Ti kɔbɛ, Kɔdɛnti kɔbɛ ti í di sɔ̀nnɛ tìmɑtì, ti di dɔ́mu nɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 12Ti di duɔ́mmu ti yɛ̀mmɛ̀, díì í ti duɔ́ ndi kɔ̃mɛ. 13N di nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɛ dò m bí nyi, ti duɔ́nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ ti di duɔ́mmɛ̀ ti kɔ̃mɛ. 14Di bɑ́ɑ́ tɑunnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ Kuyie. Dɛwennirɛ í wɛ̃ńnɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ̀, kuwenniku í wɛ̃ńnɛ̀ dibiìnnì. 15Kirisi í wɛ̃ńnɛ̀ dibɔɔ̀, Kirisi kou í wɛ̃ńnɛ̀ wèè í tú Kirisi kou. 16Bɛ̀ í fiiku yɛbɔkɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Ti tú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kù bo tɛ̀ɛ miɛkɛ, kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tu: M bo mbo bɛ cuokɛ̀ kɛ bɛ wɛ̃nnɛ́, kɛ bɛ te kɛ bɛ̀ tu n kɔbɛ. 17Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ tú: Yɛ̀nnɛ̀ bɛ miɛkɛ kɛ́cɑ̃́nnɛ́. Di bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ dɛ̀ɛ̀ sĩ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n di cɔutɛ́, 18kɛ́ n tú di cicɛ, kɛ̀ di tú m bí. Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì mɛ nyɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\