2 CORINTHIENS 9

1Dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í békú n di wɑ̃ri yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sudee yɛ kpɛ́í. 2N yɛ̃́mu di dɔ́mɛ̀ kɛ́ bɛ̀ teennɛ̀, kɛ di sɑ̃ntɛ Mɑseduɔnni kɔbɛ borɛ̀, kɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú nɛ̀ yɑ̀kɛní nwe Akɑyii kɔbɛ dɔ́mɛ̀ kɛ́pɑ̃. Di kó tikɔ̃nyɑuti tiì yɑ́úkùnnɛ bɛsṹkúbɛ̀ kɔ̃̀ntì. 3N tɔ̃nko ti kɔbɛ biɛ nkɛ dɔ́ nni nsɔ̃́ ndi bɑ̀ɑ́tí kɛ dèèmu, kɛ̀ n di sɑ̃ntɛ dìì sɑ̃nni ntú dimɔ́mmɔnni. 4Kɛ̀ dɛ̀ dò Mɑseduɔnni kɔbɛ mɑbɛ̀ bo n nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ sɔ̃́ ndɛ̀ í dò mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ dɛ̀ bo nɑɑ́ nti kó ifɛi kɛ̀ m bɑ́ɑ́ yĩ́ di kpɛyi. 5Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tɔ̃nko ti kɔbɛ kɛ̀ di bo tíí nyɛpɑ̃rɛ̀ di ti nɑ̀kɛ́ yɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Nɛ̀ di pɑ̃rɛ̀ miɛkɛ nkɛ bɛ̀ bo bɑntɛ́mɛ̀ di pɑ̃mɛ̀ nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀. 6Di yɛ̃́mu kɛ dò nkɑ̀ɑ buɔtí sɑ́m̀pɔ́ ɑ ɔ̃ɔ̃ kɔ̃ṹ sɑ́m̀pɔ́ nwe, kɑ̀ɑ buɔtí mɛdiɛ̀ nhɑ kɔ̃ṹ mɛdiɛ̀. 7Bɑ́ wè wèe pɑ̃ o yɛ̀mmɛ̀ dò nwèe pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ mmɑmɛ̀, kɛ bɑ́ɑ́ pɑ̃ kɛ́deè kɛ́demmu yoo dɛ̀ ndònnɛ̀ muwɛ̃rímú, kɛ yɛ̃́ Kuyie ndɔ́mɛ̀ wèè pɑ̃ wènwe nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 8Kuyie mmɔ̀kɛmu muwɛ̃rímú kɛ bo di pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ nsũ kɛ́ ndi sɑ̀nnɛ̀ kɛ́súɔ́ nkɛ di dɔɔ̀ bɛtɔbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 9Kɛ́ndònnɛ̀ ti wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Kù nitimu kɛ pɑ̃ɑ̃ mbɛcĩ̀rìbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 10Kuyie nkùù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nhotenkútì tidibotì kɛ́nte kòo kɔ̃ṹ mɛdiɛ̀ kɛ́pɛ́tɛ́ kɛ́nyo, kù bo ndi yɛ́útí tidibotì kɛ́nte kɛ̀ dɛ̀ kòtírí kɛ di nìtì dɔ̀kɛ dɛukɛ. 11Kuyie nyóó di pɑ̃mu mɛdiɛ̀, nkɛ̀ di múnkɛɛ pɑ̃ mɛdiɛ̀. Kɛ̀ ti kɔtɛnɛ̀ di pɑ̃rɛ̀ Sudee kɛ̀ bɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ Kuyie nyɛ kpɛ́í. 12Kɛ yɛ̃́ yɛpɑ̃rɛ̀ di pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ í teénnɛ̀ Kirisi kɔbɛ mɑ́ɑ̀, yɛ̀ yó ntemu kɛ̀ bɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ Kuyie. 13Di pɑ̃rɛ̀ yɛɛ̀ yóó bɛnkɛ di tú bɛ̀, kɛ́nte kɛ̀ kusṹkùu dɛ́úkùnnɛ Kuyie nyètìrì, di yié mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ totírínɛ̀ di kpɛrɛ bɛtɔbɛ̀. 14Bɛ yɛ̀mmɛ̀ bo ndi nɑɑtinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndi bɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie nkù di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ ndiɛmɛ̀ kpɛ́í. 15Nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie ku pɑ̃nnì diɛrì kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\