2 JEAN 1

1Mí nhokótì Isɑ̃ɑ̃, míì dɑ wɑ̃̀ri fɔ̃́ nKiriyɑ nɛ̀ ɑ bí, n di dɔ́mu mɛsɑ̀ɑ̀. Dɛ̀ nɛ́ í tú m mɑ́ɑ̀, bɛ̀ɛ̀ yie ntimɔ́mmɔnti bɛ̀ múnkɛ di dɔ́mu. 2Kɛ yɛ̃́ timɔ́mmɔnti bomɛ̀ ti miɛkɛ kɛ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀, òmɔù í yóó nɑ kɛ́ tì dɛ̀itɛ. 3Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ Yesu Kirisi bɛ̀ ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ ti dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ ti duɔ́ ndiwɛ̀ì kɛ̀ ti ndɔ́ titɔbɛ̀ mɔ́mmuɔ. 4Dɛ̀ n nɑɑtimu n yɑ̀mɛ̀ ɑ bí mɑì yiemmɛ̀ timɔ́mmɔnti, kɛ dɔɔri ti cicɛ Kuyie nyɛ̃mmɛ̀. 5Fɔ̃́ nKiriyɑ n dɑ wɑ̃̀ri tì í tú tipɑ̀ntì, ti yɛ̃́ tìnti nɛ̀ dimɔ̀nnì tìì tu: Ti ndɔ́ titɔbɛ̀. 6Kɛ̀ ti dɔ́ Kuyie nti yie nku tɑnnɔ̀ nyɛ, kù ti nɑ̀kɛ́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú ti ndɔ́ titɔbɛ̀. 7Bɛsoùmbɛ̀ bomu kutenkù miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ í yie nYesu Kirisi tùótɛ́mɛ̀ tinitikɔ̃̀ntì, bɛsoùmbɛ̀ mbɛ, Yesu kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀. 8Yetɛnko kɛ́mpĩ́ ndi tɔ̃mmú kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku kɛ bɑ́ɑ́ pɑɑ̀ tiyeti. 9Kòò mɔù yóu Kirisi tié nkɛ yie nyìmɑì, ò tɛ̃́nkɛ í tũ nKuyie. Wèè mɛ nyie nkɛ ì tũ̀ nweè tɑunɛ̀ Kuyie nnɛ̀ ku Birɛ. 10Kòò mɔù kɔ̀tɛní kɛ tɔ itié ntɛì, di bɑ́ɑ́ ò cɔutɛ́, di ketɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ ò dɔu. 11Kɛ̀ wèè ò dɔu mbɛ̀ wɛ̃nnɛ́mu dɛ kó mutɔ̃mmú yɛimu. 12N kpɑɑ́ mɔkɛmu tinɑ́ɑǹtì pɛ́u n nɑ ndi nɑ̀kɛ́ tì, n nɛ́ í dɔ́ kɛ́ tì wɑ̃̀ri. N dɔ́ kɛ́kɔtoomu kɛ̀ ti kɑri kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti. 13Kirisi kɔbɛ Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo diɛ mbɛ̀ dɑ dɔunko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\