2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 13

1Aɑsiɑ birɛ Soɑsi Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni sipísìdɛ́ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì ndi Yeu birɛ Yoɑkɑsi nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ bo Sɑmmɑrii. 2Kòo ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ́tũnnɛ Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu borimɛ, ò do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ, ò í mmɛ̀ yóu. 3Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ kɛ̀ kùu bɛ̀ tɑnnɛ́ Asɑyɛɛdi Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o birɛ Bɛnni-Adɑdi bɛ nɔu miɛkɛ bɛ fòmmu mumɔu. 4Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yoɑkɑsii bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu yie nkɛ́bónkùnnɛ ku miɛkɛ kɛ yɛ̃́ kù do yɑ̀mɛ̀ Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ fɛ̃́ũnkomɛ̀. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ nwèè bo bɛ̀ fìètɛ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔɔtɛ́ kɛ́nhɑ̃ bɛ touti miɛkɛ bɛ̀ bɑɑ ɔ̃ ndòmmɛ̀. 6Bɛ̀ mɛ nyi nyóu mɛyɛi nSedoboɑmmu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ kutedɔú Akɑbu do fìí nkù nkpɑɑ́ fííkú Sɑmmɑrii ɛì miɛkɛ. 7Yoɑkɑsi do kpɑɑ́nɛ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ sipísìnùmmù ndi, sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ tɛpíítɛ̀, bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000) Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè do bɛ̀ nɑ kɛ́ bɛ̀ ɑutɛ́ kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀u mutɑ̃́ɑ̃́ nkɔ̃mɛ. 8Yoɑkɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ò do mɔkɛ dì dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 9Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Sɑmmɑrii o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti, kòo birɛ Soɑsi sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 10Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Soɑsi kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ diyiénnì ndi Yoɑkɑsi birɛ Soɑsi nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ kɛ bo Sɑmmɑrii, 11kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, ò í nyóu mɛyɛi nNɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ, kɛ́ mmɛ̀ sɔkɛ́. 12Soɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ò do mɔkɛ dì nɛ̀ ò do dokɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Amɑsiɑ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 13Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Sɑmmɑrii Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ fɔ̃ti. Kɛ̀ Sedoboɑmmuu cɔutɛ́ tikpɑ̀tì. 14Kɛ̀ Edisee muɔkɛ kɛ́duúnnɛ̀ mukṹṹ nkɛ̀ Soɑsi Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɔtoo o borɛ̀ kɛ́nkuɔ̀ nkɛ tú: Áú n cicɛ! Áú n cicɛ! Isidɑyɛɛribɛ kpɑrìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ tu fɔ̃́ nwe. 15Kɛ̀ Edisee ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́wɑɑnní mutɑ̃mmù nɛ̀ ipie. Kòo kɔtɛ kɛ́ dɛ̀ wɑɑnní. 16Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Sɛu nkupie nkòo kù sɛ̀u. Kɛ̀ Edisee nɔ́ɔ́ nho nɔu o kpɛsi ĩ́nkɛ̀, 17kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kpetɛ́ tɛbòtɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Kòo tɛ̀ kpetɛ́. Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Tɑ̃ũ! Kòo tɑ̃ũ. Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Kupie nkuu nkuù bɛnkú ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó duɔ́mmɛ̀ kɑ̀ɑ nɑ Sidii kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ potɛ́ Afɛki kɛ́kuɔ bɛmɔu pɑ́íí. 18Kɛ̀ Edisee deè kɛ dɔ̀: Tùótɛ́ ɑ pie! Kòo ì tùótɛ́. Kòò dɔ̀: Potɛ́ kɛtenkɛ̀! Kòo kɛ̀ potɛ́ kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́yóu. 19Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edisee miɛkɛɛ ò pɛikɛ. Kòò dɔ̀: A nɑ nkɛ̀ potɛ́ kucɛ mɛ̀nùmmù ndi yoo mɛ̀kuɔ̀. A nɑ nnɑmu Sidii kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ kùɔ kɛ́deè pɑ́íí. Di mmɔ̀nnì ɑ nɛ́ yóó bɛ̀ nɑ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti mɑ́ɑ̀ ndi. 20Kɛ̀ Edisee kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́. Dɛ do sɔ̃́ mMɔɑbu kɔbɛ bɛɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ dɔ́ɔ́tɛ́ bɑ́ dìì benni kɛ́ bɛ̀ do mudoò kɛ́fekɛ bɛ kpɛrɛ. 21Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ tɔ ocíì kɛ́kɔtɛ kɛ bo kũnnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ yɑ̀ní kɛ́dootóo ocíì Edisee fɔ̃ti miɛkɛ. Kòo cíì kɑ̀ɑ́kɛ́ Edisee kṹɔ̃̀ kɛ́yɑ̃́ntɛ́ kɛ́ítɛ́ kɛ́cómmú. 22Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yoɑkɑsi kpɑ̀tì timɔu miɛkɛ kɛ̀ Asɑyɛɛdi Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì mbɛ̀ fɛ̃́ũnko mɛdiɛ̀. 23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ mbɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́wɛ̃ɛ̃tɛní bɛ bíɛ́kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kù do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu mɛ kpɛ́í. Kù í ndɔ́ kɛ́ bɛ̀ dèè, kù mu ndo í bɛ̀ dootóo. 24Kɛ̀ Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑyɛɛdii kú kòo kóo dɑpɑ̀ɑ̀ mBɛnni-Adɑdi sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 25Mɛm̀mɛ Yoɑkɑsi birɛ Soɑsii wɛ̃̀tɛ kɛ́cɔ́útɛ́mɛ̀ Asɑyɛɛdi birɛ Bɛnni-Adɑdi borɛ̀ yɛhɛkɛ̀ Asɑyɛɛdi do bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́fekɛ yɛ̀ o cicɛ Yoɑkɑsi borɛ̀, kɛ̀ Soɑsii wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́cɔutɛ́ Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\