2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 17

1Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Aɑsi kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ didɛ́rì miɛkɛ nkɛ Edɑɑ birɛ Osee nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀wɛi kɛ bo Sɑmmɑrii, 2kɛ́dɔ̀ɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ ò nɛ́ í ntùɔ̀kɛ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì. 3Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdimɑnɑsɑɑ kɔtɛní kɛ́do Osee kóò nɑ, kòo ò bɔ̀útɛ́ kɛ́ nhò yietì dɑ̀mpóò. 4Kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɑntɛ́ Osee dɑmmùmɛ̀ o cĩɛ̃ nyi, ò sɔ̃́ ndìì mɔ̀nnì Osee tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Sɑii ɛì Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. Ò mɛ nyí yietí dɛ benni Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɑ̀mpóò ò ɔ̃ nhò yietì mɛ̀ɛ̀ botí yɛbie ntɛyɛ̀. Mɛm̀mɛ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nhOsee kɛ́boú mɛfĩmmɛ kɛ́kpetínnɛ́. 5Kɛ̀ Asidii kɔbɛɛ ítɛ́ kɛ́pitɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́kɔtɛ kɛ́pi Sɑmmɑrii ɛì kɛ́ ndì pi kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 6Osee kpɑ̀tì benni wɛínnì miɛkɛ nkɛ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɑmɛ̀ Sɑmmɑrii kɛ́pĩ́mmú bɛnìtìbɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Asidii kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ Adɑɑ ɛì nɛ̀ Abɔɔ kó mpɛɛ́mmɛ̀ Kosɑ̃ɑ̃ tempɛ̃ nnɛ̀ Mɛdii ɛkɛ̀. 7Isidɑyɛɛribɛ yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛ Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɛ̀ dènnɛní Esibiti miɛkɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ndɛɛ̀ te kɛ̀ tiì mbɛ̀ tùɔ̀kɛní. Kuyie ndo bɛ̀ fìètɛnɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nwe kɛ́ bɛ̀ dènnɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kù yóu kɛ́fíé yɛbɔkɛ̀. 8Bɛ̀ do tũ̀nnɛ ibotí ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ti ì kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ i borimɛ mmɛ, 9kɛ́ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ dɛ̀ kɛ́mɑɑ́ yɛtɔ̀rɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ kɛ́túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ dihɛì bɛ kó yɛtuo kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀, 10kɛ́fííkú yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ́fííkú itedɛí sitɑ̃ɑ̃́ simɔu ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ yɛteyɔ yɛmɔu. 11Kɛ̀ bɛ̀ nfeu iwũɔ̃ yɛtɔ̀rɛ̀ ibotí ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ti ì kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ, ì do dɔɔ̀rìmɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie miɛkɛɛ bɛ̀ yɛ̀. 12Bɛ̀ do feu yɛbɔkɛ̀ nyɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ndo bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu kɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ dɛ kó kubotí. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́ nkɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ cɑummu weti weti bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ceetɛnɛ̀ kɛ́yóu di yɛi nkɛ́tũnnɛ n tɑnnɔ̀ nɛ̀ n tié nnɛ̀ n kuɔ́ n duɔ́ nkɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu duɔ́ ndɛ̀ di yɛmbɛ̀. 14Bɛ̀ mɛ nyí nyie, kɛ̀ bɛ̀ɛ kpénkùnnɛ bɛ to kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ yɛmbɛ̀ do kpénkùnnɛ mɛ̀ɛ̀ botí bɛ kpɛyɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti. 15Bɛ̀ dootóo ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nyi nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kù do dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ nɛ̀ kù do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ yɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀, kɛ tũ̀nnɛ dɛtetìrɛ̀ kpɛrɛ, kɛ nɑɑ́ mbɛ mɔ́mmɔmbɛ dɛtetìrɛ̀. Bɛ̀ tũ̀nnɛ ibotí tɛì kó mɛborimɛ mmɛ Kuyie ndo yɛ̃ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ tũnnɛ mɛ̀. 16Bɛ̀ do dootóomu ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑnnɔ̀ pɑ́íí, kɛ́dɔɔ̀ isɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀kɛ ìdɛ́ì kɛ́fíí nkutedɔú kɛ́nninku kɛ dɔu ndiyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ kɛ feu iwũɔ̃ dibɔɔ̀ Bɑɑdi. 17Kɛ tuɔ̀ mbɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì kɛ pɑ̃ũ̀ kɛ dɔɔri munitinɔ̀ntɔ̃mmú, kɛ́duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ mɛyɛi ndɔɔ̀rìmù miɛkɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ bɛ̀ yɛ̀. 18Kɛ mɛ̀nkɛɛ bɛ̀ yɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ kùu bɛ̀ kɛi nku borɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ Sudɑɑ botí kɔbɛ mɑ́ɑ̀ ndi. 19Weè Sudɑɑ kɔbɛ múnkɛ í ntũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑnnɔ̀, kɛ́tũnnɛ Isidɑyɛɛribɛ do mɔkɛ mɛ̀ɛ̀ mɑntímɛ̀ bɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 20Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndootóo Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ ifɛi, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ ibotí tɛìi bɛ̀ nɑ kɛ́nfekù bɛ kpɛrɛ, kɛ̀ kùu bɛ̀ kɛi nku ììkɛ̀. 21Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do bɛ̀ totɛ́ kɛ́dɛitɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́cɑ̃́nnɛ́nɛ̀ Dɑfiti kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ pĩ́ nNɑbɑti birɛ Sedoboɑmmu tikpɑ̀tì, kòo fétìnnɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ miɛkɛ. 22Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ntũ nSedoboɑmmu do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi, bɛ̀ í mmɛ̀ yóu. 23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ mbɛ̀ kɛinnɛ̀ ku borɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ kù do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɔ̀ miɛkɛ. Mɛm̀mɛ kù bɛ̀ cíɛmmɛ̀ ku tenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Asidii kɛ kɛ mbo nɛ̀ yíenní. 24Kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ nɛ̀ Kutɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Awɑ kɔbɛ nɛ̀ Amɑti kɔbɛ nɛ̀ Sefɑwɑyimmu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́mbo Sɑmmɑrii kó yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ kɛ́fietɛ Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀ bɛ̀ do bo yɛ̀ Sɑmmɑrii kɛ́mbo. 25Bɛ̀ kɑ̀ri dìì mɔ̀nnì dɛ kó yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ kɛ í ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ yɛcìrícìrɛ̀ mbɛ̀ pĩĩ. 26Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: A tɔ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ kɛ kɑ̀nnɛ Sɑmmɑrii bɛ̀ í yɛ̃́ bɛ̀ bɑ̀ɑ́mmɛ̀ Kuyie dɛɛ̀ te kɛ̀ kù duɔnní yɛcìrícìrɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ bɛ̀ pĩĩ. 27Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ ndinùù kɛ dɔ̀: Túótɛ́nɛ̀ m pĩ̀ḿmúní bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ Sɑmmɑrii bɛ miɛkɛ Kuyie nkuɔ́ nìùtì mɔù kóò tɛ̃̀ńnɔ́ɔ kóo nkɛ̀ bo kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ bɛ̀ bɑ̀ɑ́mmɛ̀ Kuyie. 28Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀ miɛkɛ òmɔù kɛ́duɔ́nko kòo mbo Betɛɛdi kɛ bɛ̀ bɛnkú bɛ̀ bɑ̀ɑ́mmɛ̀ Kuyie. 29Bɑ́ kùù botí kù do dɔ̀ɔ̀ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ ntɛ kɛ́fíí nyɛtuo bɛ̀ do mɑɑ́ yɛ̀ Sɑmmɑrii kó yɛtɔ̀rɛ̀ yɛ miɛkɛ. Bɑ́ kùù botí kù do mɛ ndɔ̀ɔ̀ ku ɛì kù bo dìì miɛkɛ. 30Kɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ mmɔkɛ bɛ kpɛtɛ kɛ̀ tɛ̀ tú Sukɔti-Bɛnnɔti, kɛ̀ Kutɑ ɛì kɔbɛ kpɛtɛ ntú Nɛdikɑdi, kɛ̀ Amɑti ɛì kɔbɛ kpɛtɛ tú Asimɑti. 31Kɛ̀ Awɑ ɛì kɔbɛ kpɛsi tú Nibɑsi nɛ̀ Tɑditɑki, kɛ̀ Sefɑwɑyimmu ɛì kɔbɛ kpɛsi ntú Adɑdɑmɑdɛki nɛ̀ Annɑmmɛdɛki, kɛ̀ bɛ̀ sì kɔ̀ù ibí kɛ tuɔ̀. 32Kɛ̀ bɛ̀ ntũ mbɑkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ nɛ́ wɑɑ́ mbɛ botí miɛkɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yó mbo bɛ̀ mɑɑ́ yɛ̀ɛ̀ tuo kɛ pĩ́ mmubɔɔtɔ̃mmú nɛ̀ bɛ kpɛ́í. 33Kɛ̀ bɛ̀ ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ feunɛ̀ bɛ bɔkɛ̀ bɛ̀ do yɛ̀ feu mɛ̀ɛ̀ botí bɛ ciɛ bɛ̀ do boní kɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ tɔní. 34Nɛ̀ yíenní bɛ̀ kpɑɑ́ tũ mmɛɛ̀ mɑntímɛ̀, bɛ̀ í tũ nti Yiɛ̀ nKuyie nsɛ́i bɛ̀ mɛ nyí tũ mbɛ kó ikuɔ́, bɛ̀ mɛ nyí tũ nti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ kù do duɔ́ nyì Sɑkɔbu bí, kù do yu ì kɛ dɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 35Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mmɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ku nùù kɛ dɔ̀: Di bɑ́ mmɔkɛ yɛbɔkɛ̀, di bɑ́ nninku yɛ ììkɛ̀, di bɑ́ nyɛ̀ dɔú ndi mɛ mbɑ́ nyɛ̀ feu iwũɔ̃. 36Di dò nkɛ́mbɑ́ɑ́ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie nku, mí nwèè di dènnɛní Esibiti nɛ̀ muwɛ̃rímú. Di dò nkɛ́ndé míì mɑ́ɑ̀ ndi, kɛ nni ntũ nkɛ n feu iwũɔ̃. 37Dí mpĩ́ n di nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ n tié, nnɛ̀ n tɑnnɔ̀ nɛ̀ n kuɔ́ kɛ́ ndɛ̀ tũ nsɑ̃́ɑ̃̀, di bɑ́ɑ́ fíé yɛbɔkɛ̀. 38Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ mmɛtɑummɛ̀ n di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀, kɛ́fíé yɛbɔkɛ̀. 39Di ntũ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie m mɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ nní ndi dɛɛrí nɛ̀ di dootitɔbɛ̀. 40Bɛ̀ mɛ nyí nyie nkɛ̀ bɛ̀ bɑɑ nkpɑɑ́ kɛ tũ mbɛ̀ do mɔkɛ mɛ̀ɛ̀ mɑntímɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì. 41Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ feunɛ̀ yɛbɔkɛ̀, kɛ̀ bɛ bíi mɛ nsɔɔtɛ́ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío. Kɛ mɛ ndɔɔri nɛ̀ yíenní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\