2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 2

1Ntɛ dɛ̀ do wũɔ̃kɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie ndɔ́ kɛ́túótɛ́ dìì mɔ̀nnì Edii nɛ̀ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ kɛ́dekɛnɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. Edii nɛ̀ Edisee bɛ̀ do iti Kidikɑɑdi nwe, 2kɛ̀ Edii nɑ́kɛ́ Edisee kɛ dɔ̀: Nkpɑɑ́ diɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nni ntɔ̃ mBetɛɛdi nwe. Kɛ̀ Edisee pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kɑ̀ɑ bo, n yí yóó dɑ yóu! Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi kɛ́kɔtɛ Betɛɛdi. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tikú Betɛɛdi kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́co Edisee kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́ kɛ dò nKuyie nyóó túótɛ́ yíe nhɑ cicɛ kɛ́dekɛnɛ̀ kɛĩ́nkɑ̀ɑ̀? Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu, yĩ́nɛ̀ yúóó. 4Kɛ̀ Edii yíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Edisee kɛ dɔ̀: Nkpɑɑ́ diɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nni ntɔ̃ nSedikoo nwe. Kɛ̀ Edisee pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kɑ̀ɑ bo, n yí yóó dɑ yóu! Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi kɛ́kɔtɛ Sedikoo. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sedikoo kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́co Edisee kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A í yɛ̃́ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie mbo túótɛ́ yíe nhɑ cicɛ kɛ́dekɛnɛ̀ kɛĩ́nkɑ̀ɑ̀? Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu, yĩ́nɛ̀ yúóó. 6Kɛ̀ Edii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nkpɑɑ́ diɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nni ntɔ̃ nSuditɛ̃ɛ̃ nwe. Kɛ̀ Edisee pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kɑ̀ɑ bo, n yí yóó dɑ yóu. Kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́nnɛí bɛdɛ́. 7Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ sipísìnùmmùu kɔtɛní kɛ́ncómmú mɛdɛ́timɛ̀, Edii nɛ̀ Edisee kɛ̀ bɛ̀ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ tɑkɛ́. 8Kɛ̀ Edii dɑ́tɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ́ dì kpɛ̀ú nkɛ́potɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ kó mmɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ɛ kéétɛ́ kɛ́cómmú tipíìtì tìdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ dɛkperɛ̀ kɛ́séntɛ́. 9Bɛ̀ sèńtóo dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Edii bekɛ Edisee kɛ dɔ̀: A dɔ́ bɑ? Kɛ̀ n dɛ̀ ndɑ dɔɔ̀ kɛ̀ Kuyie nnɛ́ nɑ kɛ́ n túótɛ́ kɛ́dekɛnɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀? Kɛ̀ Edisee dɔ̀: N dɔ́ kɛ́pɛ́tɛ́ Kuyie nYɑɑ́ mmùù dɑ bonɛ̀ mùmmu kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. 10Kɛ̀ Edii dɔ̀: A m békú dɛ̀ yóumu, kɑ̀ɑ ǹ wùó n yiti dìì mɔ̀nnì kɛ deètì kɛĩ́nkɛ̀ ɑ bo dɛ̀ pɛ̀tɛ́, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ ɑ bɑ́ɑ́ dɛ̀ pɛ̀tɛ́. 11Bɛ̀ nɛí mɛmmɛ kɛ nɑ́ɑntɛ kɛ́ nyóó dɑɑtɛní kɛ́yɑ̀ tɛkpɑ̀rìsɑ̃ntɛ̀ mɑtɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ sisɛ̃ĩ́ sìì tɛ̀ dɛ̀ri kɛ̀ sì cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́. Kɛ̀ sìi tuɔkɛní bɛ borɛ̀ kɛ́cómmɔ́ɔ bɛ cuokɛ̀, kɛ̀ fɛfɔ̀dɔ́nfɛ̀ɛ túótɛ́ Edii nɛ̀ tɛkpɑ̀rìsɑ̃ntɛ̀ kɛ́dekɛnɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. 12Kɛ̀ Edisee ndɛ̀ wùó nkɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: N cicɛ! N cicɛ! Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ tu fɔ̃́ nwe. Ò mɛ nyĩ kóò mɔ̀ńtóo kɛ pĩ́ nho yɑɑ̀bòrì kɛ́kɛ̃tɛ́ yɛkɛ̃tíyɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, 13kɛ́túótɛ́ Edii yɑɑ̀bòrì ò bɔntɛ́ní dì kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ncómmú kukó nSuditɛ̃ɛ̃ bɛ̀nnì, 14kɛ tɔ Edii yɑɑ̀bòrì ò tùótɛ́ dì, kɛ́ dì potɛ́ mɛniɛ nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhEdii tũ nkù borɛ? Kɛ́yíɛ́ kɛ́potɛ́ mɛniɛ kɛ̀ mɛ̀ɛ kéétɛ́, kòo séntɛ́. 15Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ do tíkú mɛdɛ́timɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yɑ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nYɑɑ́ mmùù do bonɛ̀ Edii, muù bonɛ̀ Edisee, kɛ́kétóo kóò conɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ o ììkɛ̀. 16Kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ ti miɛkɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bomu sipísìnùmmù, duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́wɑmmú ɑ cicɛ kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ mbɑ́ nhò tùótɛ́ kɛ kɔ̀tɛ kɛ dootóo ditɑ̃rì mɑrì ĩ́nkɛ̀ yoo kubiriku mɑkù miɛkɛ. Kɛ̀ Edisee yetɛ kɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́ tɔ̃nnɛ̀ òmɔù. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ yetoo kɛ bɑɑ nhò kɔɔ́nnɛ̀ kòo mbo kɛ dɔ̀: Tɔ̃nnɛ̀ bɛ! Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ sipísìnùmmù, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nwɑɑ̀ nhEdii kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ bɛ̀ í nhò yɑ̀, 18kɛ́wɛ̃tɛní Edisee borɛ̀ Sedikoo, kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N do di nɑ̀kɛ́mu kɛ̀ n dɔ̀ di bɑ́ɑ́ kɔtɛ! 19Kɛ̀ Sedikoo ɛì kɔbɛɛ nɑ́kɛ́ Edisee kɛ dɔ̀: Okótì, ɑ wúómmu ɑ mɔ́mmuɔ nti ɛì wennimɛ̀, mɛniɛ nnɛ́ í wenni dɛ̀mɑrɛ̀ í pɛí ti tenkɛ̀ miɛkɛ. 20Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wɑɑ́nnɛ̀nní dibúpɑ̀nnì, kɛ́ɑ̃nnɛ́ mukɔ́kúɔ́ nkɛ́ n duɔ́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ nhò duɔ́. 21Kòo kɔtɛ dinɛ́bòrì kɛ́ɑ̃nnɛ́ mukɔ́kúɔ́ ndi miɛkɛ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu kù wèńkùnnɛmu mɛ nniɛ, mmɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ntɔuní mukṹṹ nyoo dɛ̀mɑrɛ̀ í mpɛí di tenkɛ̀ miɛkɛ. 22Mɛm̀mɛ kɛ̀ mɛniɛ nwenkɛ kɛ́ndònnɛ̀ Edisee bɛ́immɛ̀, kɛ kpɑɑ́ wenni nɛ̀ yíenní. 23Kɛ̀ Edisee ítɛ́ dɛ borɛ̀ kɛ́ndeètì Betɛɛdi, dɛ kó dihɛì do bo ditennì ndi. Ò kèrí dìì mɔ̀nnì kɛ deètì Betɛɛdi kɛ̀ idɑpùmbíi yɛ̀nní Betɛɛdi kɛ́ nhò sɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ tú: Dekɛní ɑ yukũɔ̃tikù! Dekɛní ɑ yukũɔ̃tikù! 24Kɛ̀ Edisee wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́ nyì wùó nkɛ́ ì bɔntɛ́ kusĩ̀nkù nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ̀ dɛpĩ́mpĩ́nnɛ̀ɛ yɛ̀nní dɛ̀dɛ́rɛ̀ kɛ́pĩ́mmú iì dɑpùmbí sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì kɛ́tɔ̃tɛ tɔ̃tɛ. 25Ò dɛ nyìtɛ́ kɛ́dekɛ Kɑdimɛɛdi tɑ̃rì, kɛ́ítɛ́ dɛndɛ kɛ́wɛ̃tɛ Sɑmmɑrii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\