2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 20

1Dɛ kó dimɔ̀nnì ndi Esekiɑsii muɔkɛmɛ̀ kɛ́duúnnɛ̀ mukṹṹ nkɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Amɔti birɛ Esɑii kɔtɛ o borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú ɑ tũntɛ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛti, ɑ í yóó foutɛ ɑ yóó kúmu. 2Kɛ̀ Esekiɑsii tũntɛ o ììkɛ̀ kɛ́cuó nkumɑrí, kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: 3Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie. N dɑ bɑ́ɑ́mmu, n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. A yɛ̃́mu n dɑ tũmmɛ̀ nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ dɔɔri ɑ dɔ́mɛ̀. Ò mɛ nyĩ́ kɛ́kuɔ́. 4Kɛ̀ Esɑii nkpɑɑ́ kɛ mu nyí yɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 5Wɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ n nìtìbɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi kɛ tú: N yɛ̃ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie nho yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti do tũ nkù, n kèèmu ò n kuɔ́nnɛ̀mɛ̀ kɛ yɑ̀ o nɔnniɛti, kɛ yóó ò miɛkùnnɛ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè, kòo tɑ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 6M bo ò yìɛ́ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù, kóò dɛɛtɛ́ wenwe nɛ̀ di nhɛì, kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ɑ́ dì nɑ. N yó nkɑ̃nkɛ́mu di nhɛì n yètìrì kpɛ́í nnɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kpɛ́í. 7Kɛ̀ Esɑii dɔ̀, bɛ̀ɛ nɑntɛ fìkíè kó yɛbɛ kɛ́wɑɑrɛ okpɑ̀ɑ̀tì mɔ ndɛ̀, kòo miɛtɛ́. 8Dɛ̀ do sɔ̃́ nhEsekiɑsi bekɛmu Esɑii ò yóó yɑ̀ mù kɛ́bɑntɛ́ kɛ dɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó ò miɛkùnnɛ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kòo wɛ̃tɛ kɛ́tɑ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 9Kɛ̀ Esɑii dɔ̀: Ntɛ ɑ yóó yɑ̀ dɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dɔɔ̀ kù bɛ́i ntì, mɛdɛ́ɛ̀ mbo totɛ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ tɛpíítɛ̀ tɛ̃mɛ̀. A dɔ́ mɛ̀ɛ̀ ketɛ́ dɛ ììkɑ̀ɑ kɛ̀ dɛ fɔ̃nkúò? 10Kɛ̀ Esekiɑsi dɔ̀: Dɛ̀ í yóùnɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ mmɛ̀ bo kétɛ́mɛ̀ dɛ ììkɛ̀, n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí difɔ̃nkúò ndi. 11Mɛm̀mɛ Esɑii bɑ̀ńtɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ mbotirɛ kɛ́tuɔkɛ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ tɛpíítɛ̀. 12Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ nkɛ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɑdɑdɑnni birɛ Mɛdodɑki-Bɑdɑnni tɔ̃nnɛ̀nnímɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo dɔu nhEsekiɑsi o muɔkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 13Kɛ̀ Esekiɑsi bɛ̀ cɔutɛ́ kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ o kpɑ̀tì sɔ̀ri kùù dieku nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tihúúntì tibotí tibotí nɛ̀ mɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛnɛ̀ o kpɑ̀rìnɛntì sɔ̀ri dɛ̀. Ò kó yɛsɔ̀rɛ̀ yɛmɔu cɛ̃́nkɛ, dɛ̀mɑrɛ̀ í nsùɔ́ nhò í bɛ̀ bɛnkɛ dɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, yoo o mɔ́mmuɔ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 14Dɛ̀ yĩ mɛmmɛ kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii kɔtoo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ mbɑ? Bɛ̀ yɛ̀nní dɛ? Kɛ̀ Esekiɑsi dɔ̀: Bɛ̀ bonní dihɛì dɛ́tirì ndi Bɑbidɔnni. 15Kɛ̀ Esɑii dɔ̀: Bɛ̀ yɑ̀ bɑ ɑ kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ? Kɛ̀ Esekiɑsi dɔ̀: Dɛ̀mɑrɛ̀ í sùɔ́ n yí bɛ̀ bɛnkɛ dɛ̀ n sɔ̀rɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ. 16Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Esɑii dɔ̀: Kéntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu n dɑ nɑ́kɛ́ tì. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu: Dɛ̀ kpɑɑnímu kɛ̀ bɛ̀ bo túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ɑ kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, kɛ́túótɛ́ ɑ yɛmbɛ̀ do koú dɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ní yíe ndɛ̀mɑrɛ̀ í yó nkpɑɑ́. 18A mɔ́mmuɔ nhɑ bí ɑ pɛitɛ́ ì bɛ̀ bo ì pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, kɛ́ bɛ̀ fɔ̃̀mmu kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú. 19Kɛ̀ Esekiɑsi dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɑ̀ɑ n nɑ̀ɑ́ ntì wennimu. Nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ nɛ́ tú: Kɛ̀ kunɑɑtí cɛ̃́nkɛ bo n kó dimɔ̀nnì kɛ̀ tìmɑtì í n kɔɔ́nnɛ̀. 20Esekiɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ, ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, ò do mɔkɛ dìì kɔ̃m̀bùɔ̀ nɛ̀ ò mɑɑ́ mɛ̀ɛ̀ botí kubinku dihɛì kɛ́keú kukondɔú kɛ́kpɛ̃nnɛ́ní mɛniɛ ndihɛì, dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 21Kòo kú kòo birɛ Mɑnɑnsee sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\