2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 21

1Mɑnɑnsee do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnùmmù nɛ̀ yɛ̀nùmmù kɛ bo Sedisɑdɛmmu, o yɔ̃ yètìrì do tú Efisibɑ nwe. 2Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀. Ò do tũ̀nnɛ ibotí kù do bɛ̀ti ì kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ ì do dɔɔri ìì sɔkɛ nyi, 3kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ o cicɛ Esekiɑsi do pùɔ nyɛ̀ɛ̀ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀, yɛtɔ̀rɛ̀ borɛ̀ kɛ́mɑɑ́ dibɔɔ̀ Bɑɑdi yɛtɔ̀rɛ̀ kɛ́cíɛ́kɛ́ Asedɑɑ tedɔú kɛ́fíí, kɛ́nninku kɛ dɔu ndiyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu do dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 4Kòo mɑɑ́ yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ Sedisɑdɛmmu, kù do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ kù dɔ́ ku yètìrì mborɛ̀. 5Kòo mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tidɑ̀ntì tidɛ́ miɛkɛ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀, diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ dɛ kpɛ́í, 6kɛ́kuɔ o birɛ kɛ́tuɔ, kɛ́nkɔrì tipɑ̃ɑ̃tì kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ yɛbɔkɛ̀, kɛ wɑɑ̀ mbɛnitinɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yu bɛcíríbɛ̀, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bourí tinùbootì kɛ́ndɔɔri mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ pɛ́u ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ̀ ku miɛkɛɛ ò yɛ̀. 7Kòo tɑnnɛ́ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ Asedɑɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́mu ku kóo tɔ̃ntì Dɑfiti nɛ̀ o birɛ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ dɔ́ ku yètìrì mbo Sedisɑdɛmmu nwe nɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 8Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nhɑ̃́ɑ̃́ ntipíìtì timɔu kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kù duɔ́ nkɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ cɛ̃́nkɛ dɔɔri kù bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì timɔu ku kuɔ́ imɔu ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi bɛ̀ wɑ̃̀ri ì. 9Sudɑɑ kɔbɛ mɛ nyí nyie ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti kɛ̀ Mɑnɑnsee bɛ̀ fétìnnɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ mɛyɛi nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ibotí Kuyie ndo kùɔ ì kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ ì do dɔɔ̀rìmɛ̀. 10Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ̀ nnɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tùònko. 11Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Mɑnɑnsee mɛ ndɔɔ̀rìmɛ̀ isɔkɛ kpɛrɛ, kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi nkɛ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Amɔriibɛ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛ̀ do dɔɔrimɛ̀, weè tɑnnɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu mubɔɔféù miɛkɛ. 12Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu mù: Kù tu kù yóó duɔnní mɛ̀ɛ̀ yɛi nSedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ tenkɛ̀, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo tì kèè tì bo kpɛ́ɛ́tɛ́ bɛ to. 13Kù tu kù bennɛ́nɛ̀ Sɑmmɑrii kùù ɔ̃ũ kù yóó ku mbennɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Kù ɑntɛ́nɛ̀ fɛ̀ɛ̀ nuɔfɛ̀ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kù yóó fɛ nhɑntɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kóò ɛitɛ́ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ɛitɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí dibuu kɛ́kóntɛ́nɛ̀ di ĩ́nkɛ̀. 14Ku nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́, kù bo bɛ̀ ùtóo. Kù bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ mbɛ̀ pĩĩ nkɛ fekù bɛ kpɛrɛ. 15Kɛ yɛ̃́ nɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti bɛ̀ bɑɑ dɔɔri kù í dɔ́ dɛ̀ ndɛ kɛ́yíinko ku miɛkɛ nɛ̀ yíenní. 16Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Mɑnɑnsee do kùɔnɛ̀mu bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u bɛ̀ɛ̀ í cɑ̀kɛ mùmɑmù, kɛ̀ bɛ yĩ̀ĩ̀ mpíɛ nSedisɑdɛmmu ɛì. Kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ mɛyɛi nhò tɑnnɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀. 17Mɑnɑnsee kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi ndɛmɔu dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 18Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mupérímù bɛ̀ tú mù Usɑɑ mu miɛkɛ. Kòo birɛ Amɔɔ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 19Amɔɔ do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Kòo yɔ̃ yètìrì tu: Mɛsudemɛti Adusi birɛ, Yotibɑ ɛì kou. 20Kòò dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ o cicɛ Mɑnɑnsee bɑɑ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛmɔ́mmɔmmɛ, 21kɛ́tũnnɛ o cicɛ borimɛ weti weti kɛ́nfeu yɛbɔkɛ̀ o cicɛ do feu yɛ̀ kɛ ninku yɛ ììkɛ̀, 22kɛ́dootóo ti Yiɛ̀ nKuyie nho yɛmbɛ̀ do tũ nkù, ò í ntũ̀nnɛ ku kó kucɛ. 23Mɛm̀mɛ kòo tũ̀mbɛ̀ɛ cómmú kɛ bo ò bɔ nkóò kùɔ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 24Kɛ̀ dihɛì kó bɛnìtìbɛ̀ɛ bɛ̀ potɛ́ kɛ́kuɔ, kɛ́duɔ́ nkòo birɛ Sosiɑsii sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 25Amɔɔ dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 26Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o cicɛ fɔ̃ti miɛkɛ Usɑɑ pérímù. Kòo birɛ Sosiɑsii sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\