2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 25

1Sedesiɑ kpɑ̀tì benni diwɛínnì miɛkɛ do nkɛ otɑ̃̀nkù píínwè miɛkɛ diyiè píínnì Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì domɛ̀ Sedisɑdɛmmu mudoò nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì dimɔu kɛ́cɛ̃ɛ̃tɛ Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ́pénnɛ́ kudookɔti kɛ́ ndì pi. 2Kɛ̀ dɛ̀ɛ tuɔkɛ Sedesiɑ kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀. 3Dibenni tɑ̃̀nkù nɑɑnwè diyiè wɛínnì kɛ sɔ̃́ ndikònnì dɛukɛ bɑ́ bɛnìtìbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í pɛ́ú mudiì. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ duutɛ kuduotí kɛyènkɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yɛ̀ nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́tũnnɛ Adɑbɑ kó kucɛ, dibòrì kɔku iduotí idɛ́ sɑku, kùù tɔ̀kɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì pérímù. Kɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛɛ fitɛ́ dihɛì. 5Kɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛɛ bɛti okpɑ̀ɑ̀tì kóò nìntɛ Sedikoo biriku kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ kóò yóu. 6Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ nkɛ́kɔtɛnɛ̀ Dibunɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ bɛ dɔ́ kóò dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 7Kɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tìi fíé okpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ bí o nuɔ mmiɛkɛ, kɛ́dokɛ́ Sedesiɑ nuɔ nkóò boú timɑ́tì kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 8Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diwɛínnì miɛkɛ nkɛ Nɛbusɑdɑdɑnni tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì ti kóo kótì wèè tũ nhokpɑ̀ɑ̀tì, ò tùɔ̀kɛnímɛ̀ Sedisɑdɛmmu, 9kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ cɔ́u nti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó sicɛ̃́ĩ simɔu, kɛ cɔ́unnɛ̀ bɛnitidiɛbɛ̀ kó sicɛ̃́ĩ simɔu. 10Kɛ̀ Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cíenní tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì ti kóo kótì kɛ̀ tìi puɔ nkuduotí kùù fitɛ́ Sedisɑdɛmmu. 11Kɛ̀ Nɛbusɑdɑdɑnni wèè bɑkɛ́ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì, kòo pĩ́mmú bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ do kpɑɑ́ dihɛì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do yɛ̀ kóò tũ̀nnɛ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ pɛ́u kɛ́kònnɛ̀ o ciɛ. 12Kɛ súɔ́ mbɛtenkútíbɛ̀ mɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nkuuti nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nhò fiiku dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀. 13Kɛ̀ Bɑbidɔnni kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ bɔ́kɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛyɛ nɛ̀ yɛ kó yɛtɛitiyɛ̀ nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó kunɑnkú diɛkù kùù bo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́tɔ disɔɔwũɔ̃̀ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. 14Kòo túótɛ́nɛ̀ yɛsɔɔbɔ bɛ̀ do ɔ̃ nkounɛ̀ yɛ̀ mutɑ́pɛí nnɛ̀ dɛ kó tikɑ̃penti nɛ̀ dɛ kó yɛse nɛ̀ dɛ kó ihɑɑkɛ́ nɛ̀ sibúkúsí. Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ cɛ̃́nkɛ tú disɔɔwũɔ̃̀ kó tinɛntì bɛ̀ do pĩ́nnɛ̀ tì ti Yiɛ̀ nKuyie cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú. 15Kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kùù bɑkɛ́ tìì bɑ̀ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ kùu túótɛ́ sisɔɔbúkúsí nɛ̀ yɛbɔ bɛ̀ do mɛ́únɛ̀ yɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ ndɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ cɛ̃́nkɛ tú mɛsɔɔ nkpɛrɛ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛrɛ. 16Sɑdomɔɔ do dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dìì sɔɔwũɔ̃̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì ti cɛ̃́ɛ̃́kù do í mɔkɛ kù mɑ̀mɛ̀. Yɛsɑ̃ǹkɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀dɛ́ nɛ̀ kunɑnkú diɛkù nɛ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀ɛ̀ kù tɔ nɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀. 17Dɛ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛdɛ́, dìmɑ́ɑ̀ kó mɛokùmɛ̀ do bo mɛ́tìrì bɛ̀wɛi ndi, bɑ́ dì kɛ̀ dì mɔ̀kɛ ditɛitirì di yómmɛ̀ kɛ̀ di okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè. Bɑ́ dìì tɛitirì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kpɛ̃ mmɛsɔɔ nkɛ fitɛ́ kɛ̀ dɛ̀ dò nyɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ kèdènɑ́tì. Dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ wɛ̃ nkɛ tú disɔɔwũɔ̃̀ mɑ́ɑ̀, kɛ mɛ ndò nyɛdɛ́. 18Kɛ̀ dɛ kó kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkùu pĩ́ nyikuɔ́ nìùtì diɛwè Sedɑyɑ nɛ̀ Sofonii wèè ò pòkoo, nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́ bɛ̀ kpetínnɛ́. 19Kɛ̀ kùu pĩ́nnɛ̀ bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ wè kòò tu tɛkpɑ̀ɑ̀tìcíɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛ̀nùmmù bɛ̀ɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ bo dihɛì miɛkɛ. Nɛ̀ wèè bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ o kóo pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì, wèè pĩĩ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ mɑbɛ̀ sipísìkuɔ̀. 20Nɛbusɑdɑdɑnni wèè bɑkɛ́ Bɑbidɔnni kó tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì weè do bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ Dibudɑ ɛì Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. 21Kòò kɛ̀ mbɛ̀ kùɔ Dibudɑ ɛì Amɑti tenkɛ̀. Mɛm̀mɛ Sudɑɑ kɔbɛ yɛ̀mɛ̀ bɛ tenkɛ̀. 22Kɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ túótɛ́ Ayikɑmmu yɑɑ̀birɛ Kedɑdiɑ Sɑfɑnni birɛ kɛ́dɔɔ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ kòò bo mbɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ò pĩ̀ḿmú kɛ sùɔ́ mbɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ. 23Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ mɑbɛ̀ nɛ̀ bɛ kó tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Kedɑdiɑ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ kɛ́kɔtɛ o borɛ̀ Misipɑɑ. Ntɛ dɛ yɛmbɛ̀ yètɛ̀: Isimɑyɛɛri nɛ̀ Nɛtɑnniyɑ birɛ nɛ̀ Soɑnɑnni Kɑdeyɑ birɛ nɛ̀ Kedɑdiɑ Tɑnnɛumɛti birɛ Nɛtofɑɑ ɛì kou nɛ̀ Yɑsɑnniyɑu Mɑɑkɑ birɛ, bɛɛ̀ do mbɛ nɛ̀ bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. 24Kɛ̀ Kedɑdiɑ bɛ dɔúnnɛ̀ dinùù kɛ dɔ̀: Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù Bɑbidɔnni kɔbɛ kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì bɛ̀ duò, mbonɛ̀ dihɛì miɛkɛ kɛ pĩ́ mBɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mmú, di yó mbomu kɛ̀ dɛ̀ di nɑɑti tìmɑtì í yóó di kɔkɛ́nɛ̀. 25Mɛm̀mɛ otɑ̃̀nkù oyiénwè miɛkɛ Isimɑyɛɛri Nɛtɑnniyɑ birɛ nɛ̀ Edisɑmɑɑ wèè do tú tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou, kɛ́yíɛ́nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɑbɛ̀ tɛpíítɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́potɛ́ Kedɑdiɑ kɛ́kuɔ, kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do o bonɛ̀ Misipɑɑ. 26Mɛm̀mɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɔ̀tɛmɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ, kɛ́túótɛ́ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ bɛdiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ bɛmɔu kɛ́kɔtɛ Esibiti. 27Bɛ̀ mɛ mpĩ nSudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑkinni kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀, otɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́ríwè, diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ diyiénnì yiè kɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Efidi-Mɛdodɑkii di tikpɑ̀tì, kóò kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kóò kpetɛ́ kóò dènnɛ dikpetíntou, 28kóò nɑ̀kɛ́ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, kóò nií nkoò mbɑkɛ́ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ do wɛ̃ nkɛ bo Bɑbidɔnni. 29Kòo duɔ́ nkɛ̀ Sosɑkinnii dɑ́tɛ́ tikpetínyɑ̀ɑ̀tì, kɛ́nyo nwenwe Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ o fòmmu mumɔu miɛkɛ. 30Kòo kpɑ̀ɑ̀tì weè nyɛ̃́ o kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀, yɛwe yɛmɔu duɔ́mɛ̀, o fòmmu mumɔu miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\