2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 4

1Diyiè mɑrì kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ miɛkɛ kóò mɔù kóo pokùu kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Edisee kóò bɑ̀ńtɛ̀ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́mu ɑ kóo tɔ̃ntì n dɔù wèè ku, ò do túmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo nìtì nwe. Ò ku kɛ̀ ti bɑnteu weè kɔ̀tɛní kɛ dɔ́ kɛ́túótɛ́ m bí idɛ́ kɛ́dɔɔ̀ o dɑɑtì. 2Kɛ̀ Edisee dɔ̀: M bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ bɑ ɑ kpɛ́í? Kɛ́deè kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ mɔ̀kɛ mù tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ n nɑ́kɛ́. Kòo nitipòkùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A kóo tɔ̃ntì mí, n yí mɔkɛ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú mɛkùɔ̀, mɛɛ̀ kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ tɛdéntɛ̀ miɛkɛ. 3Kɛ̀ Edisee ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ ɑ cɛ̃pɛɛtitɔbɛ̀ borɛ̀ kɛ́pentɛ yɛmɑ́tìdíè mpɛ́u ɑ bo nɑ kɛ́pɛ́tɛ́ kɛ̀ yɛ̀ mmɑmɛ̀. 4Kɑ̀ɑ dèè dí tɑ kudieku fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí, kɑ̀ɑ kpetínnɛ́ dibòrì, kɛ́nhuti mɛkùɔ̀ mmɛmmɛ yɛdíè nkɛ̀ dìì níí píɛ nhɑ́ dì kɛi nkɛ́ĩ́nnɛ́. 5Kòo nitipòkùu ítóo kɛ́kò nkɛ́tɑ o dieku wenwe nɛ̀ o nitidɑbí kɛ́kpetínnɛ́ dicɑ̀ù, kòo bí nhò duɔ̀ nyɛdíè nkòò uti mɛkùɔ̀. 6Yɛdíè mpíɛ ndìì mɔ̀nnì kɛ́deè kòo nɑ́kɛ́ o birɛ mɑrɛ̀ kɛ dɔ̀: N duɔnní didénnì! Kòo birɛ dɔ̀: Didénnì í kpɑɑ́. Dɛ mɔ̀nnì ndi mɛkùɔ̀ ncòḿmúmɛ̀. 7Kòo kɔtɛ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ Kuyie nkóo nìtì Edisee. Kòo dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́fítɛ́ dɛ kó mɛkùɔ̀ nkɛ́yietí ɑ bɑ̀nnì! Kɛ̀ ìì sùɔ́ ndí nyo nfɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí. 8Kɛ̀ Edisee mpɛ̃nkɛ́ diyiè mɑrì Sunɛmmu ɛì, kòo nitipòkù mɔù dɛ̀ bo kɛ mɔkɛ o kpɛrɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́yú Edisee kɛ dɔ̀ wèe di, kɛ́túótɛ́ dɛ kó diyiè nɛ̀ yɛwe tɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní kɛ̀ Edisee níí dɛ mbɑ́tɛ́ kɛ́di. 9Diyiè mɑrì kòo nitipòkùu nɑ́kɛ́ o dɔù kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkóo nitisɑ̀ù weè bɑ̀tírí ti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, 10yóu kɛ̀ tí ò ɑ̃nnɛ́ kudieku kóò dɔú mmutɛ̃ĩ̀ nɛ̀ dikɑ̀rì nɛ̀ tɑ́bùrì nɛ̀ fìtírɛ̀, kòò níí pɛ̃nkɛ́ wèe dɛ mbɑ́tɛ́. 11Mɛm̀mɛ diyiè mɑrì kɛ̀ Edisee mpɛ̃nkɛ́ dɛ borɛ̀ kɛ́bɑ́tɛ́ kɛ́tɑ kudieku kɛ́nduɔ́, 12kɛ́nɑ́kɛ́ o kóo tɔ̃ntì Keɑsii kɛ dɔ̀: N yúní tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo nitipòkù. Kòo o yúní, kòo kɔtɛní kɛ́cómmɔ́ɔ o ììkɛ̀. 13Kɛ̀ Edisee duɔ́ nkòo kóo tɔ̃ntìi nɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ ti kpɛ́í ndɛ̀ dɛumu, ɑ dɔ́ ti dɔɔ̀ bɑ ɑ kpɛ́í? A dɔ́ tí nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì yoo ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì ɑ kpɛ́ínɑ́ɑ̀? Kòo nitipòkùu tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: M bo n kɔbɛ cuokɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑtimu. 14Kɛ̀ Edisee nɑ́kɛ́ Keɑsii kɛ dɔ̀: Ti nɛ́ bo dɔɔ̀ bɑ o kpɛ́í? Kɛ̀ Keɑsii dɔ̀: Ò í mɔkɛ dɛbirɛ, kòo dɔù mɛ nkòtɛ́. 15Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Yúní we! Kòo ò yúní. Kòo cómmɔ́ɔ o dieku bòrì, 16kɛ̀ Edisee dɔ̀: Dɛ̀ yɑ̀ɑ bo nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ nkɑ̀ɑ ùúkú dɛnitidɑbirɛ ndɛ. Kòo nitipòkù dɔ̀: Áɑ̀ okótì, Kuyie nkóo nìtì ɑ bɑ́ n soutɛ́, mí nhɑ kóo tɔ̃ntì dò! 17Mɛm̀mɛ kòo nitipòkùu púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Edisee bɑɑ do ò bennɛ́nɛ̀ dìì mɔ̀nnì. 18Kɛ̀ dɛbirɛɛ kótɛ́. Diyiè mɑrì kɛ́kɔ̃tɛ́ dɛ cicɛ nɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ì dɛ̀ tidiitì. 19Bɛ̀ dɛ mbo kɛ̀ dɛbirɛ kuɔ́nko kɛ dɔ̀: N yuu diì yóù! N yuu diì yóù! Kɛ̀ dɛ cicɛɛ nɑ́kɛ́ otɔ̃ntì kɛ dɔ̀: Túótɛ́ dɛbirɛ kɛ́kɔtɛnɛ̀ dɛ yɔ̃ borɛ̀. 20Kòo dɛ̀ tùótɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́duɔ́ ndɛ yɔ̃, kòo ndɛ̀ ùúkú kɛ̀ diyiè nyóó cónnɛ́ yɛyɔ kɛ̀ dɛ̀ɛ kú. 21Kòo dɛ̀ dèe nkudɑ̀nkù kɛ́tɑnnɛ́ Kuyie nkóo nìtì dieku kɛ́dɔú nho dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɛ́yɛ̀nní kɛ́kpetínnɛ́, 22kɛ́yú o dɔù kɛ dɔ̀: N duɔ́ nhotɔ̃ntì mɔù nɛ̀ sɑ̃mmɑrímú n dɔ́ kɛ́cokóo Kuyie nkóo nìtì borɛ̀ ndɛ kɛ́wɛ̃tɛní. 23Kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀ dɛ̀ dòmmɛ? Kɑ̀ɑ kɔ̀ri o borɛ̀ yíe? Otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè dɔkɛ yíe, dɛ̀ mɛ nyí tú tɛom̀pùtɛ̀. Kòo dɔ̀: Dɛ̀mɑrɛ̀ í dò. 24Kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ boú o sɑ̃mmɑrímú dikɑ̀rì, kòo nɑ́kɛ́ otɔ̃ntì kɛ dɔ̀: Kétɛ́! A bɑ́ɑ́ cómmú kucɛ! Kɛ̀ míì sɑ̀ɑ̀ í yĩ ɑ́ cómmú. 25Mɛm̀mɛ ò kètɛ́mɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kuyie nkóo nìtì borɛ̀ Kɑdimɛɛdi tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. Kɛ́nkpɑɑ́ díɛtirì kɛ̀ Kuyie nkóo nìtìi ò yɑ̀ní kɛ́nɑ́kɛ́ o kóo tɔ̃ntì Keɑsi kɛ dɔ̀: Sunɛmmu kóo nitipòkù wenwe kéríní. 26Cokóo kóò co, kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Kunɑɑtí nku bɑkɑɑ̀? A dɔù kpeńnɑ̀ɑ̀? A birɛ kpeńnɑ̀ɑ̀? Kòo nitipòkùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀mɑrɛ̀ í dò. 27Kòo nitipòkùu tuɔkoo Kuyie nkóo nìtì borɛ̀ kɛ́nínkóo kɛ́pĩ́ nho nɑɑ̀cɛ̀i, kɛ̀ Keɑsi ndɔ́ kóò bɛ̀ti. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo nìtìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yóu we! Ò bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ nkɛ. Ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nyí n nɑ̀kɛ́ o yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀nɛ̀ tì. 28Kòo nitipòkù dɔ̀: Okótì n sòò dɑ mɔɔmu dɛbirɑɑ̀? N sòò ti n dɑ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ n tú ɑ bɑ́ n soutɛ́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. 29Mɛm̀mɛ kɛ̀ Edisee nɑ́kɛ́ Keɑsii kɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́tí kɛ́túótɛ́ m pɑ̀ɑ̀ti kɛ́kétɛ́, kɑ̀ɑ kèrí kɛ conɛ̀ òmɔù ɑ bɑ́ɑ́ ò dɔu. Kòò mɔù mɛ ndɑ dɔu nhɑ bɑ́ɑ́ yie. Kɑ̀ɑ tùɔ̀koo ɑ nɔ́ɔ́ m pɑ̀ɑ̀ti dɛbirɛ ììkɛ̀. 30Kɛ̀ dɛbirɛ yɔ̃ dɔ̀: Kuyie mbomu kɑ̀ɑ bo, n yí yóó wɛ̃tɛ kɛ í dɑ nɛínɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Edisee ò nɛinɛ̀. 31Kɛ sɔ̃́ nKeɑsii ò niitɛ́nɛ̀ kɛ nɔ̀ɔ́ nkupɑ̀ɑ̀ti dɛbirɛ ĩ́nkɛ̀ bɑ́ tìmɑtì í dɔ̀ɔ̀. Dɛbirɛ í bɛ́i ndɛ̀ mmɛ nyí nɑmpɛ. Kòo wɛ̃tɛní kɛ́co Edisee kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛbirɛ í èntɛ. 32Kɛ̀ Edisee tuɔkoo, kɛ́tɑ o dieku kɛ sɔ̃́ ndɛbirɛ duɔ́ o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɛ ku. 33Kòo tɑroo kɛ́kpetínnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛdɛ́ dɛ miɛkɛ, wenwe nɛ̀ dɛbirɛ, kòo bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 34Kɛ níí okɛ dɛbirɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuú nho nùù dɛ kpɛri, o nuɔ ndɛ kpɛyi, kɛ nɔ́ɔ́ nho nɔu dɛ kpɛsi ĩ́nkɛ̀, kɛ́nhokɛ dɛbirɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́tonkɛ̀. 35Kɛ̀ Edisee cútɛ́ní kudieku kɛ́centɛ, centɛ, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dekɛ kɛ́okɛ dɛbirɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ cĩɛ̃ nkɛ́wéntɛ́ní. 36Kɛ̀ Edisee yú Keɑsii kɛ dɔ̀: Yúní weè nitipòkù! Kɛ̀ Keɑsi ò yùní. Koò kɔtoo Edisee borɛ̀. Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Túótɛ́ ɑ birɛ. 37Kòo tɑroo kɛ́nínkóo Edisee ììkɛ̀ kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ, kɛ́deè kɛ́túótɛ́ o birɛ kɛ́yɛ̀. 38Kɛ̀ Edisee wɛ̃tɛ Kidikɑɑdi, dɛ̀ do sɔ̃́ ndikònnì diì bo dihɛì. Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ bo o borɛ̀, kòo nɑ́kɛ́ o kóo tɔ̃ntì kɛ dɔ̀: Sɑɑ ntɛkṹmbotɛ̀ diɛtɛ̀ kɛ̀ ti bénnɛ́ tikṹntì kɛ́sori. 39Kɛ̀ bɛ kou mɔùu yɛ̀ kɛ́tɑ dikpɑ́ɑ̀ mukũnwɑmmù kɛ́yɑ̀ dikpɑ́ɑ̀ kó yɛyɑɑ̀ mmɑyɛ̀ bɑ́ ò í nyɛ̀ bɑntɛ́ kɛ́ yɛ̀ tɔ̃̀ũ kɛ́cũɔ̃́ o yɑɑ̀yɔ̀rì kɛ́konnɛ̀nní kɛ́cɔ kɛ́utɛ́ tɛkṹmbotɛ̀. 40Bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ bo di kɛ̀ bɛ̀ɛ sotɛ kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Kuyie nkóo nìtì mukṹṹ mmuù ɑ̃ dɛ miɛkɛ bɑ́ dɛ̀ í dò nkɛ́di. 41Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Wɑɑ́nnɛ̀nní muyuo. Kɛ̀ bɛ̀ɛ mù wɑɑnní. Kòo ɑ̃nnɛ́ tɛkṹmbotɛ̀ kɛ dɔ̀: Ãnnɛ́nɛ̀ kɛ́ bɛ̀ duɔ́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mbɑ́ tì tɛ̃́nkɛ í dò mmɛ̀mɑmɛ̀. 42Diyiè mɑrì kòo nìtì mɔùu yɛ̀nní Bɑɑdi-Sɑdisɑ ɛì kɛ tɔní pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ bɛ̀ tidipɑ̀ntì kɛ̀ bɛ̀ bo sipísìdɛ́, kɛ tɔnɛ̀ tidipɑ̀ntì tɛyɑ̀ɑ̀tɛ̀ kɛ́kɔtɛní kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nKuyie nkóo nìtì Edisee kòò dɔ̀: Totínɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ di. 43Kòo kóo tɔ̃ntì dɔ̀: M bo dɛ̀ totí ɔ̃̀mmɛ botí bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100)? Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Totí bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ di, ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́mu kɛ tú bɛ̀ yóó di kɛ̀ dɛ̀ɛ súɔ́. 44Mɛm̀mɛ kòo bɛ̀ totí kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ dɛ̀ɛ súɔ́ nkɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\