2 SAMMUYƐƐRI 12

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃ nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ Dɑfiti borɛ̀, kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ tuɔkoo kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ do bo bɛ̀dɛ́bɛ̀ dihɛì mɑrì, kòo mɔù mɔ̀kɛ o kpɛrɛ kòò tɔù tu ocĩ̀rì. 2Kɛ̀ tikpɑ̀tì yiɛ̀ mmɔ̀kɛ iwũɔ̃ pɛ́u. 3Kòo cĩ̀rì mɔ̀kɛ fɛpìèfɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀ ò dontɛ́mɛ̀ kɛ fɛ̀ piú kɛ̀ fɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀ o bí kɛ bo, kɛ kótírí kɛ yo nhò yo mmùù diì, kɛ yɔ̃̀ nhò yɔ̃̀ mmɛ̀ɛ̀ niɛ, kɛ dɔu o borɛ̀ kɛ dò nho birɛ. 4Diyiè mɑrì kɛ̀ opɔ̀ɔ̀ nɛ́ tuɔkɛní okpɑ̀ɑ̀tì wenwe cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòo yóu ò bo pĩ́mmɛ̀ o wũɔ̃ miɛkɛ fɛ̀mɑfɛ̀ kɛ nɛ́ kɔtɛ kɛ́túótɛ́ òcĩ̀rì wenwe kó fɛpìèfɛ̀ fɛmɑ́ɑ̀ kɛ́kuɔ kɛ́bénnɛ́ opɔ̀ɔ̀. 5Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Dɑfiti mɛdiɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì wenwe dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kpɛ́í nkòo nɑ́kɛ́ Nɑtɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ Kuyie, wèè dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ dɛ yiɛ̀ ndò nkɛ́kúmu. 6Nɛ̀ ò í kuɔ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhocĩ̀rì wenwe mɛsémmɛ̀, ò bo yietí ocĩ̀rì fɛpìèfɛ̀ ò tùótɛ́ fɛ̀ ipe ìnɑ̀ɑ̀. 7Kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ́ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nwe dɛ kóo nìtì. Nɛ́ ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu mù: Kù tu kuù dɑ pĩ ntikpɑ̀tì kɑ̀ɑ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ kù dɑ dɛɛtɛ́nɛ̀ Sɑuri. 8Kɛ duɔ́ nkɑ̀ɑ nɑ Sɑuri nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ kù tùótɛ́ o pobɛ̀ kɛ dɑ duɔ́, kɛ duɔ́ nkɑ̀ɑ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ, kɛ̀ dɛ̀ í dɑ sɑ̀nnɛ̀ kù nɑ ndɑ yìɛ́mu. 9Bɑ nkpɛ́í nnɛ́ te kɑ̀ɑ sènkɛ̀rì ku nùù, kɛ dɔ̀ɔ̀ kù í dɔ́ dɛ̀, kɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bo yiennɛ̀mɛ̀ kɛ̀ Amɔniibɛɛ kuɔ Udii, kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ kɑ̀ɑ tùótɛ́ o pokù kɛ puokɛ? 10Di mmɔ̀nnì mudoò í yóó fũtɛnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ɑ mɛ nkù sènkɛ̀rìmɛ̀ kɛ tùótɛ́ Udii Itiibɛ botí kou pokù kɛ puokɛ. 11Kéntɛ́ kɛ́keè ti Yiɛ̀ nKuyie ntu mù. Kù tu kù bo duɔ́ nkɛ̀ mɛyɛi ndɑ tuɔkɛní, mɛ̀ yóó yɛ̀nní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɔ́mmɔntɛ ntɛ. Kù bo túótɛ́ ɑ pobɛ̀ ɑ nuɔ mmiɛkɛ kɛ́duɔ́ nhɑ tebìí kɛ̀ sìi bɛ̀ duɔ́nɛ̀ kuyie ncuokɛ̀. 12A dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ disɔ̀rì, kunku bo dɛ̀ dɔɔ̀ kuyie ncuokɛ̀ kupììti miɛkɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀. 13Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: N cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu. Kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mmúnkɛ dɑ cĩ̀ɛ̃́mmu ɑ í yóó kú. 14Dɛ miɛkɛ nɑ́kɛ ɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nhɑ birɛ bɛ̀ pɛitɛ́nɛ̀ dɛ̀ bɑ̀mbɑ̀ ndɛ̀ yóó kúmu. 15Nɑtɑ̃ɑ̃ ò nɑ̀kɛ́ mɛmmɛ kɛ́deè kɛ́kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpotɛ́ Udii pokù Bɑtisebɑɑ pɛitɛ́ dɛ̀ɛ̀ birɛ Dɑfiti kɛ̀ dɛ̀ɛ muɔkɛ kɛ̀ dɛ̀ ncɛ̃́ɛ̃̀ mɛdiɛ̀. 16Kɛ̀ Dɑfitii bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ kó dɛbirɛ kpɛ́í nkɛ́boú dinùù, kɛ ntṹṹnko kɛ́konní kuyuoku kɛ́nyié nkɛ duɔ́ kɛtenkɛ̀. 17Kòo kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kótíbɛ̀ɛ ò bɑ̀ńtɛ̀ kɛ dɔ̀ wèe ítɛ́. Kòo yetɛ, ò ketɛ́ kɛ í nyie nkɛ bo bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́di. 18Kɛ̀ dɛbirɛ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ dɛ muɔkɛmɛ̀ kɛ́kú. Kɛ̀ Dɑfiti tɔ̃mbɛ̀ ńyĩɛ̃̀kù bɛ̀ bo tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ́nnɑ́ɑ́ mbɛ mɑ́ɑ̀ kɛ wɛ́ú kɛ tú: Dɛbirɛ sòò kpɑɑ́ kɛ fòùmu kɛ̀ tí nhò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ ò í nti kémmú, ti bo yĩ́mɛ kɛ dɑ́ɑ́tí kóò nɑ̀kɛ́ dɛbirɛ kumɛ̀ ò yɑ̀ɑ̀ bo dɔɔ̀ omɑ́ɑ̀ mɛyɛi. 19Kɛ̀ Dɑfitii yɑ̀ bɛ̀ nɑ́ɑ́ nnɑ́ɑ́mmɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ wɛ́ú kɛ́bɑntɛ́ tìì tùɔ̀kɛní kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: M birɛ kumɑ́ɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, dɛ̀ kumu. 20Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ́wuɔ, kɛ́ɑ̃nnɛ́ tùdɑ̀ɑ̀rí, kɛ́ceetɛ tiyɑ̀ɑ̀tì, kɛ́tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie. Ò konní dìì mɔ̀nnì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò wɑɑ́ mmudiì kòo di. 21Kòo kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ dɔɔri bɑ mbotí nku? A birɛ sòò kpɑɑ́ fòù kɑ̀ɑ boú dinùù kɛ́nkuɔ̀, kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ ku kɑ̀ɑ ìtɛ́ kɛ yonnɑɑ̀? 22Kòò dɔ̀: M birɛ sòò kpɑɑ́ fòù kɛ̀ m boú dinùù kɛ́nkuɔ̀nnɛ̀ Kuyie nku kɛ tú kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti kù n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɑ́ɑ́ kú. 23Dɛ̀ nɛ́ mɛ nkumɛ̀mu kɛ dèè n nɛ́ bo mboú dinùù bɑ nkpɛ́í? N yí kpɑɑ́ bo nɑ kɛ́ dɛ̀ fòùkùnnɛ, míì sɑ̀ɑ̀ bo dɛ̀ sɔ̃̀ńkóo dɛ̀ í wɛ̃tiní m borɛ̀. 24Kɛ̀ Dɑfitii kɔtɛ kɛ́bɑ́mmú o pokù Bɑtisebɑɑ o borɛ kṹṹ nkpɛ́í, kóò duɔ́nɛ̀ kòo pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sɑdomɔɔ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní ndɛ̀ dɔ́, 25kɛ́tɔ̃ nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ kòo nɑ́kɛ́ Dɑfiti Kuyie ndɔ́mɛ̀ dɛ kó dɛbirɛ, kɛ́ dɛ̀ yú kɛ dɔ̀ Yedidiɑ, dɛ̀ɛ̀ bɛnkú kɛ tú Kuyie ndɔ́ wè. 26Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì Soɑbu do Adɑbɑ Amɔniibɛ ɛì diɛrì kɛ́fietɛ okpɑ̀ɑ̀tì kó dicɛ̃kɑrì, 27kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Soɑbu tu ò pɔ̀ntɛmu Adɑbɑɑ kɛ fìètɛ mɛniɛ mbo dìì ɛikɑrì. 28Kɑ̀ɑ túótɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ di kɔtoo kɛ́pɔntɛ dihɛì kɑ̀ɑ dì fìètɛ ò í ndɔ́ wèe dì tùótɛ́ o mɔ́mmuɔ nkɛ̀ dì ntɔ weè kó diyètìrì. 29Kɛ̀ Dɑfitii túótɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́do dihɛì kɛ́ dì pɔ̀ntɛ kòo dì tiekɛ, 30Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì òkɛ́ dìì sɔɔpìì, kɛ̀ di cɛ̃́ɛ̃́kù tùɔ̀kɛ cìdóòbɛ̀ bɛ̀kuɔ̀, kɛ̀ dì dɑ̀ri ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì dìì donku kpeńnì kɛ́ di òó nDɑfiti kɛ́ɛínɛ̀ tinɛntì tɛtì pɛ́u. 31Kɛ̀ Dɑfitii pĩ́mmú bɛnìtìbɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ṹ tidɑbɛɛtì, kɛ cɛ́ú yɛtɑ̃́rɛ̀. Kɛ kɔ̃ũ idɛí, kɛ piiku yɛdombiɛ kɛ múnkɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ Amɔniibɛ ɛkɛ̀ tɛyɛ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò Dɑfiti nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kò nSedisɑdɛmmu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\