2 SAMMUYƐƐRI 15

1Kɛ̀ Abusɑdɔmmuu wɑɑ́ ntɛkpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sipísìnùmmù kɛ̀ bɛ̀ nni o ììkɛ̀ kɛ cokù. 2Kɛ níí pikɛ cutɛ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́nkɑri kucɛ nùù kùù kɔ̀rìnɛ̀ dihɛì kó dibòrì, kòò mɔù mɔ̀kɛ tìmɑtì kɛ kɔri kɛ bo beé nhokpɑ̀ɑ̀tì, Abusɑdɔmmuu ò yu kɛ́bekɛ́ ò yɛ̀nní dɛ̀, kòò ĩ́: Okpɑ̀ɑ̀tì dɑpɑ̀ɑ̀ m bonní Isidɑyɛɛribɛ botí miɛkɛ nkɛ. 3Abusɑdɔmmu dɔ̀: Dɛ̀ wenni, fɔ̃́ɔ̃̀ nɑɑti òmɔù mɛ nyí yóó dɑ keènɛ̀ ɑ tɛtì okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. 4Kòò dèè mɛmmɛ ò dɔ̀: Kɛ̀ míì nɛ́ do ntú obeéntì di nhɛì, bɛ̀ɛ̀ kɔ̀rìní tibeéntì n nɑ mbɛ̀ bekùnɛ̀ weti weti nwe. 5Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ nkɔ̀tɛní kɛ bo nínkú o ììkɛ̀ wèe ò íinní kóò kɔúnnɛ̀. 6Mɛm̀mɛ Abusɑdɔmmu do dɔɔrimɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɔ̀rìní tibeéntì okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, kɛ yũɔ̃ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu yɛ̀mmɛ̀ o bíɛ́kɛ̀. 7Yɛbie nyɛ̀nɑ̀ɑ̀ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Abusɑdɔmmuu nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì m pɑ̃ kucɛ kɛ̀ n kɔtɛ Ebunɔɔ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ikuɔ́, n do kù dɔúnnɛ̀ dinùù ndi 8n do bo dìì mɔ̀nnì Kesuu Sidii tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́dɔúnnɛ̀ Kuyie nku dinùù kɛ dɔ̀ kɛ̀ kù yie nkɛ n kpɛ̃nnɛ́ní Sedisɑdɛmmu m bo kù fìé iwũɔ̃ Ebunɔɔ. 9Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Kɔtɛ kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Abusɑdɔmmuu kɔtɛ Ebunɔɔ. 10Ò kɛ mbo kɛ́tɔ̃ nho kó bɛnìtìbɛ̀ disɔ̀rì Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di kèè dìì mɔ̀nnì ditɑ̃tɛheù kuɔ́mmɛ̀, dimɔu di pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Abusɑdɔmmu nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Ebunɔɔ. 11Bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (2000) bɛ̀ɛ̀ do ò nɛínɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ́kɔtɛ Ebunɔɔ bɛ̀ mɛ ndo í yɛ̃́ kɛ dò nhò dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì. 12Bɛ̀ feu dìì mɔ̀nnì Kuyie nyiwũɔ̃, kɛ̀ Abusɑdɔmmuu tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Aitofɛɛdi wèè do ɔ̃ nduɔ̀ nyitié nDɑfiti, kòò bo Kido o ɛì miɛkɛ. Kɛ̀ Abusɑdɔmmu kó bɛnìtìbɛ̀ mmɔ́ nkɛ sṹũnko, kòo bo bɔmmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɔ́ nkɛ dɛ́úkú o miɛkɛ. 13Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu tũ̀nnɛ Abusɑdɔmmu nwe. 14Kɛ̀ Dɑfiti pɑ̃̀nkɛɛ nɑ́kɛ́ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bonɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀: Tí cokɛ́nɛ̀, Abusɑdɔmmu yɑ̀ɑ̀ bo ti kuɔ, tí cɑ̃rikɛ kòò yɑ̀ɑ̀ bo ti sɔ̃́nkɛ́ kɛ̀ mɛyɛi mpɛitɛ́ dihɛì kòo kuɔ kubotí kumɔu. 15Kòo tũ̀mbɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì ti bo ɑ fɔ̃nkúò ndi. 16Dɛ mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ sinɑɑ̀cɛ̀i, kòo yóu o pocĩɛ̃̀ ntɛpíítɛ̀ mɑ́ɑ̀ kɛ̀ yɛ̀ mbɑɑ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 17Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì dihɛì kɛ́cómmú tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɔntɛ tɑkɛ́, 18kòo kó bɛtũ̀mbɛ̀ ḿpɛ̃nkù. Kɛdɛtiibɛ nɛ̀ Pedɛsiibɛ kɛ̀ bɛ̀ ḿpɛ̃nkù nɛ̀ Itɑii nɛ̀ Kɑti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (600) bɛ̀ɛ̀ do tũ̀nnɛ Dɑfiti kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔ́ɔ́tɛ́ kɛ́mpɛ̃nkù o ììkɛ̀. 19Kòo nɑ́kɛ́ Itɑii Kɑti ɛì kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́ nti nɛínɛ̀? Wɛ̃tɛ dihɛì kɛ́mbonɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì pɑ̀nwè, ɑ tú opɔ̀ɔ̀ nwe kɛ kɔ̀tɛní kɛ ompu diɛ. 20A tùɔ̀kɛní ti ciɛ dɛ̀ í mɔ̀ntɛ pɑ̃̀nkɛ bɑ́ɑ́ ti nɛinɛ̀, m mɛ nkètɛ́ kɛ í yɛ̃́ n kɔri kɛ̀. Nɛinɛ̀ ɑ kɔbɛ kɛ̀ dí wɛ̃tɛ dihɛì kɛ̀ Kuyie nní ndi bonɛ̀ kɛ́ di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 21Kɛ̀ Itɑii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kɑ̀ɑ bo, ɑ yó mborɛ̀ n yó ndɛ mbo, kɛ̀ mukṹṹ mmu tí kú, kɛ̀ mufòmmu mmu tí nfòù. 22Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Dɛ̀ wenni niitɛ́, kòo niitɛ́ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kɔbɛ nɛ̀ bɛ bí. 23Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu tiitɛ́ yɛdɑbùò nkɛ́mpɛ̃nkù Dɑfiti ììkɛ̀. O mɔ́mmuɔ nkòo séntɛ́ kukó nSetinɔɔ, kòo kɔbɛ nhò tũ̀ nkɛ̀ bɛ̀ kèrí kucɛ kùù dìrínɛ̀ dikpɑ́ɑ̀. 24Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki dɛ̀ bo nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ tɔ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ dì dɔú nyikuɔ́ nìùtì Abiɑtɑɑ borɛ̀ kɛ́mbɑɑnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo yɛ̀mɛ̀ dihɛì bɛmɔu. 25Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́deè, kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sɑdɔki kɛ dɔ̀: Kpɛ̃nnɛ́ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu dihɛì, kɛ̀ Kuyie nni ndɔ́nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkù yóó duɔ́mmu kɛ̀ n wɛ̃tɛní kɛ́yɑ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ku tɑummɛ̀ tɔu. 26Kɛ̀ kù mɛ ndɔ́ kɛ́ m mɔntɛ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkùu dɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀. 27Kòo yíɛ́ nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki kɛ dɔ̀: Wɛ̃tɛ dihɛì nɛ̀ ɑ birɛ Ayimɑsi nɛ̀ Abiɑtɑɑ nɛ̀ o birɛ Yonnɑtɑ̃ɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti. 28Mí n yó mbo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ pɛɛ́mmɛ̀ mmɛ kɛ yɑ̀ɑ keènɛ̀ di kpɛti dòmmɛ̀. 29Mɛm̀mɛ Sɑdɔki nɛ̀ Abiɑtɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɛ̃nnɛ́ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu Sedisɑdɛmmu kɛ́ nkɛ mbo. 30Kɛ̀ Dɑfiti ńdeètì Odìfíè tɑ̃rì kɛ kɔnti, kɛ dɑ́ɑ́tí o yuu kuyɑ̀ɑ̀kù, kɛ kérí mɛnɑcɛ̀bii, bɛ̀ɛ̀ ò nɛínɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ dɑ́ɑ́tí bɛ yɔ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ kɔnti. 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɑfiti Aitofɛɛdi kɔkɛ́mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kóò bɔ mbɛ miɛkɛ, kɛ wɛ̃nnɛ́ Abusɑdɔmmu. Kɛ̀ Dɑfitii kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie, n dɑ bɑ́ɑ́mmu! Yóu kɛ̀ Aitofɛɛdi kó itié nnɑɑ́ nyisĩ́ntɛ́kpɛyi. 32Dɑfiti tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì yómmɛ̀, bɛ̀ bɑ̀ɑ́ ndɛ̀ Kuyie, kɛ́yɑ̀ní Usɑii Adikɛ̃ɛ̃ ɛì kou wèè do ɔ̃ nhò duɔ̀ nyitié nkòò kèríní o ììkɛ̀, kòo yɑɑ̀bòrì kɛ̃rí kɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ ndɑ́ɑ́tí o yuu. 33Kɛ̀ Dɑfitii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A bɑ́ n tũnnɛ ɑ yó ntú ditɔu ndi n kpɛ́í. 34Wɛ̃tɛ dihɛì kɛ́nɑ́kɛ́ Abusɑdɔmmu kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n dɔ́ kɛ́mpĩ́ nhɑ tɔ̃mmú mmu, n do ɔ̃ mpĩ́ nhɑ cicɛ kɔ̃mu mmu. Dɛ mɔ̀nnì ɑ bo nɑ kɛ́ n teennɛ̀ kɛ́dítínnɛ́ Aitofɛɛdi tié. 35Kɑ̀ɑ ntɔ́kɛ́nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Sɑdɔki nɛ̀ Abiɑtɑɑ, bɛ̀ kɛ mbo, kɑ̀ɑ kèè tìì kó dimɑ̀ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́. 36Sɑdɔki birɛ Ayimɑsi nɛ̀ Abiɑtɑɑ birɛ Yonɑtɑ̃ɑ̃ bɛ̀ kɛ mbo, ɑ yó mbɛ ntũɔ̃̀nní kɛ̀ bɛ̀ n nɑ̀ɑ́ nhɑ yo tìì kó dimɑ̀ɑ̀. 37Usɑii wèè do ɔ̃ nduɔ̀ nDɑfiti itié nkòo ntùɔ̀koo Sedisɑdɛmmu kɛ mɑ̀nnɛ̀ Abusɑdɔmmu tùɔ̀koomɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\