2 SAMMUYƐƐRI 18

1Kɛ̀ Dɑfitii kɑɑ̀ mbɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bonɛ̀, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ yó mbɛ̀ bɑkɛ́, yie nsikɔùpí otɔù sikɔu, 2kɛ́totɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́duɔ́ ndìmɑ́ɑ̀ Soɑbu kɛ́duɔ́ nditɛrì Seduyɑ birɛ Abikɑii Soɑbu nɑntɛ̀ kɛ́duɔ́ nditɛrì Itɑii Kɑdi kou, kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́ kɛ́ ndi nɛínɛ̀mu m mɔ́mmuɔ. 3Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ dɔ̀: A í dò nkɛ́ nti nɛínɛ̀, bɑ́ kɛ̀ tínti cokɛ́ ti dootitɔbɛ̀ í yó mbɔti ti kpɛti, bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ ti kùɔ dikéè, bɛ kpɛti í ti bonɛ̀. Fɔ̃́ mmɛ mmɑ̀nnɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000) ntɛ ɑmɑ́ɑ̀. A dò nkɛ́nkpɑɑ́ dihɛì ndi, kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀ ɑ ti teennɛ̀. 4Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Dɛ̀ wenni m bo dɔɔ̀ di dɔ́mɛ̀. Mɛm̀mɛ kòò nkpɑɑ́ dihɛì kó dibòrì borɛ̀ kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ dɔku inɑú bɛ tɔ̃ntì bɛ tɔ̃ntì dòmmɛ̀, biɛ nsikɔupí bɛtɔbɛ̀ sikɔu. 5Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Soɑbu nɛ̀ Abikɑii nɛ̀ Itɑii kɛ dɔ̀: N di bɑ́ɑ́mmu, di bɑ́ɑ́ kɔutɛ m birɛ Abusɑdɔmmu dò! Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔuu keè ò tì nɑ̀ɑ́mmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́. 6Kɛ̀ Dɑfiti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí kɛ bo kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Abusɑdɔmmu kɔbɛ, kɛ́pénnɛ́ kudookɔti Efɑdɑimmu kó kutúúkù. 7Kɛ̀ Dɑfiti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ nɑ Abusɑdɔmmu kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ ɑutɛ́ mɛdiɛ̀ mmɔ́mmɔmmɛ dɛ yiè, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ duó kɛtenkɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ (20000). 8Kɛ̀ mudoò pitɛ́ dɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ ku kutúúkù miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ńsũnɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛ̀ mudoò miɛkɛ. 9Kɛ̀ Abusɑdɔmmu nyóó dɑɑtɛ kɛ̀ Dɑfiti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ò dùtì kòo sɑ̃ntɛ̀ɛ dɑutɛ́ kutúúkù tidɑbiti miɛkɛ, kòò yuu sɑkɛ tidɑbiti kɛ̀ tɛsɑ̃ntɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kòo nsɑkɛ dɛndɛ kɛ núú. 10Kɛ̀ Dɑfiti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóò mɔùu ò yɑ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Soɑbu kɛ dɔ̀: N yɑ̀ Abusɑdɔmmu kòò sĩɛ̃kɛ́ mutie mɑmù. 11Kɛ̀ Soɑbu dɔ̀: A mɛ nhò yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ yĩmɛ, ɑ pɑ̃̀nkɛ nɑ nhò potɛ́mɛ̀ kɛ kùɔ! N nɑ ndɑ cu mɛdítíbii ntɛpíítɛ̀ ntɛ nɛ̀ fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀. 12Kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ kɑ̀ɑ n duɔ́ mɛdítíbii ntɛkɔùpíítɛ̀ (1000) m bɑ́ɑ́ yie nkɛ́kɔutɛ okpɑ̀ɑ̀tì kóo dɑpɑ̀ɑ̀. Ti do yomu timɔu ò di nɑ́ɑ́mmɛ̀ fɔ̃́ nnɛ̀ Abikɑii nɛ̀ Itɑii kɛ tú: N di bɑ́ɑ́mmu di bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ m birɛ Abusɑdɔmmu. 13Kɛ̀ n do nhò kùɔ bɑ́ kɛ soutɛ́ kɛ tú n yí kèè, okpɑ̀ɑ̀tì yó m bɑntɛ́mu, bɑ́ fɔ̃́ nhɑ mɔ́mmuɔ nhɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ n kónnɛ́. 14Kɛ̀ Soɑbu dɔ̀: N díítí bɑ mmɑ́ɑ̀ ɑ borɛ̀! Kɛ̀ Soɑbuu túótɛ́ ikpɑ̃mbɔkɛ́ ìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́kɔtɛ kɛ́ ì kũ̀ṹ o píkù o dinni berí ndɛ̀, kɛ sɔ̃́ nhò kpɑɑ́ fòù kɛ sĩɛ̃kɛ́ titieti miɛkɛ. 15Kɛ̀ Soɑbu ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛpíítɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔu o kpɑ̀rìnɛntì kɛ̀ bɛ̀ɛ munnɛ́ní kóò dèè. 16Kɛ̀ Soɑbuu eé ditɑ̃tɛheù, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yóu mudoò kɛ yóu bɛ̀ bo mbɛtìmɛ̀ Abusɑdɔmmu kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ Abusɑdɔmmu kɛ́dootóo difɔ̃̀tìrì mɑrì miɛkɛ kutúúkù cuokɛ̀, kóò yɑ̃̀ɑ̃̀ nyɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ nditɑ̃́ntɛ́nkou. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Abusɑdɔmmu ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ cokù bɛmɑ́ɑ̀ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ kũũ̀ mbɛ cɛ̃́ĩ. 18Abusɑdɔmmu do kpɑɑ́ fòù kɛ cónnɛ́ ditɑ̃́rì mɑrì ndi dibòrì mɑrì bɛ̀ tu dì okpɑ̀ɑ̀tì kó kubiriku, kɛ́ ndì commu kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú ò í mɔkɛ dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ bo sɔɔtɛ́ o yètìrì, kɛ yú dɛ kó ditɑ̃́rì ò yètìrì. Dɛɛ̀ te kòò còńnɛ́ dɛ kó ditɑ̃́rì dìì bo nte kɛ̀ bɛ̀ ndenniní o kpɛ́í nkɛ́ dì yu o yètìrì, kɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ mɛ ndì yu nɛ̀ yíenní, kɛ tú Abusɑdɔmmu tɑ̃́rì. 19Kɛ̀ Sɑdɔki birɛ Ayimɑsi nɑ́kɛ́ Soɑbu kɛ dɔ̀: Yóu kɛ̀ n cokɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie nhò kòńnɛ́mɛ̀ koò pɑ̀tɛnɛ̀ o dootitɔbɛ̀. 20Kɛ̀ Soɑbuu yetɛ kɛ dɔ̀: A yóó ò nɑ̀kɛ́ tì yíe ntì í yóó ò nɑrikɛ. Yóu ɑ bo ò nɑ̀kɛ́ titɛtì mɑtì diyiè mɑrì, o birɛ kṹṹ mmu yíe. 21Kɛ̀ Soɑbuu nɑ́kɛ́ o kó kudɑɑkù Etiopii ɛì kou kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì ɑ yɑ̀ dɛ̀! Kɛ̀ kudɑɑkùu nínkóo o ììkɛ̀ kɛ́deè kɛ́kétɛ́. 22Kɛ̀ Ayimɑsi bɑɑ nyetíróo kɛ tú: M bɑɑ dɔ́ kɛ́kɔtɛmu, yóu kɛ̀ n tũnnɛ Etiopii kou, bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ bo ndòmmɛ̀, dɛ̀ mmɛ ndò. Kɛ̀ Soɑbu dɔ̀: Bɑ nte kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́kɔtɛ? M birɛ ò í yóó dɑ duɔ́ nticuuti mɑtì dɛ kpɛ́í. 23Kɛ̀ Ayimɑsi dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ bo ndòmmɛ̀ n dɔ́ kɛ́kɔtɛmu. Kɛ̀ Soɑbu dɔ̀: Kɔtɛ! Kɛ̀ Ayimɑsi cokɛ́ kɛ́yɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ biriku kɛ́diɛ́nnɛ̀ Etiopii kou. 24Kɛ sɔ̃́ nDɑfiti bo dihɛì kó dibòrì nɛ̀ ditowɑɑ̀ kpɛri dɛ cuokɛ̀ kòo bɑ̀rì kɑ̀ri kuduotí ĩ́nkɛ̀ kɛ pɑkɛ́ mɛdɛ́timɛ̀. Kɛ nyóó dɑɑtɛ kɛ́yɑ̀ onìtì mɔù omɑ́ɑ̀ kòò cootiní. 25Kòo pĩɛ̃kɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì, kòò dɔ̀: Kòò bo omɑ́ɑ̀ ò tɔ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti. Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ mmɔ nkɛ tɔ́ɔ́ntɛní. 26Kòo bɑ̀rìi yɑ̀ otɔù mɔù kòò kèríní kòò bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ntɛ otɔù mɔù kɛ cootiní kɛ bo omɑ́ɑ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Ò múnkɛ tɔ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti. 27Kòo bɑ̀rìi yíɛ́ kɛ dɔ̀: M bɑntɛ́mu oketiwè kó muceé, Sɑdɔki birɛ Ayimɑsi nwe. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Onitisɑ̀ɑ̀wè nwe, ò bo ntɔní tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti. 28Kɛ̀ Ayimɑsi tuɔkɛní kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Dɛmɔu dɛ̀ wennimu kɛ́do kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔɔ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀, kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù yètìrì ndɛu! Kuù duɔ́ nkɑ̀ɑ nɑ bɛ̀ɛ̀ do dɔ́ ɑ kɔ̀u. 29Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Odɑpɑ̀ɑ̀ nhAbusɑdɔmmu kɔ̃̀ntì nɑɑtɑɑ̀? Kɛ̀ Ayimɑsi dɔ̀: Soɑbu do yóó ti tɔ̃ ndìì mɔ̀nnì mí nnɛ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì tɔù kɛ̀ n yomu kunɔɔ̀roo, m mɛ nnɛ́ í yɛ̃́ mùù dɔ̀ɔ̀ri. 30Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Ítɛ́, ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ dɛ́tɛ́. Kɛ̀ Ayimɑsi fũtɛ kɛ́nkémmú. 31Kɛ̀ Etiopii kouu tuɔkɛní kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n dɑ tɔní tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti. Ti Yiɛ̀ nKuyie n dɑ kòńnɛ́mu yíe nkɛ dɑ dɛɛtɛ́nɛ̀ ɑ dootitɔbɛ̀. 32Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Kɛ̀ n kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nhAbusɑdɔmmu kɔ̃̀ntì nɑɑtɑɑ̀? Kɛ̀ Etiopii kou dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ́nɛ̀ n yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì mɛyɛi ndɛ̀ɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\