2 SAMMUYƐƐRI 3

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ dikpɑ̀nnì ḿbo Sɑuri kɔbɛ nɛ̀ Dɑfiti kɔbɛ cuokɛ̀ kɛ́mɔntɛ, kɛ̀ Dɑfiti nsɔkɛ́ kɛ kpénkú kɛ̀ Sɑuri kɔbɛ cĩtiri. 2Dɑfiti do piɛ́ ibí pɛ́u nwe Ebunɔɔ. O kóo po do tú Amunɔɔ o pokù Ainɔɑmmu Sisedɛɛdi ɛì kou pɛitɛ́ wè. 3Kòo dɛ́rì ntú Kidiɑbu Abikɑyɛɛdi Nɑbɑɑdi Kɑdimɛɛdi kou ò pɛitɛ́ wè. Kòo tɑ̃ɑ̃́nwè ntú Abusɑdɔmmu Tɑmɑi Kesuu kpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mMɑɑkɑ ò pɛitɛ́ wè. 4Kòo nɑɑnwè ntú Adonniyɑ Akiti birɛ. Kòo nummuwè ntú Sefɑtiɑ Abitɑdi birɛ. 5Kòo kuɔ́nwè ntú Itedeɑmmu Ekidɑɑ birɛ. Dɑfiti piɛ́ ìì bí nyi Ebunɔɔ. 6Sɑuri kɔbɛ nɛ̀ Dɑfiti kɔbɛ bɛ kpɑ̀nnì miɛkɛ kɛ̀ Abunɛɛ yètìrì mmɔ́nkɛ́ feirí Sɑuri tĩ̀nnì miɛkɛ. 7Sɑuri do mɔkɛ o pocɛ̃nnì mɑrì ndi kɛ̀ di yètìrì ntú Disipɑɑ Ayɑ kóo sɑpɑ̀ɑ̀. Diyiè mɑrì kɛ̀ Isibosɛtii bekɛ́ Abunɛɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩmɛ kɑ̀ɑ duɔ́nɛ̀ n cicɛ pocɛ̃nnì? 8Kɛ̀ Abunɛɛ keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ɛ ò yonkɛ mɛdiɛ̀, kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: N tú Sudɑɑ kɔbɛ kó tɛmɔtɛ̀ ntɑɑ̀? M bɛnkɛmu n dɔ́mɛ̀ Sɑuri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o tebìí nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ kpɛsi kɛ bɛ̀ tɑunɛ̀ nɛ̀ yíenní kɛ dɑ kɑ̃nkɛ́ bɑ́ ɑ í do Dɑfiti nɔu miɛkɛ, kɑ̀ɑ nɛ́ dɔ́ kɛ́ n kpɑnnɛ̀ yíe, we nnitipòkù kpɛ́ínɑ́ɑ̀? 9Kuyie nní ndɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ n yí dɔ̀ɔ̀ Dɑfiti Kuyie nyɛ̃ nkù yóó ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 10Kù bɛ́immu kɛ tú kù bo fietɛ tikpɑ̀tì Sɑuri borɛ̀ kɛ́ tì duɔ́ nDɑfiti, kòo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛ tenkɛ̀ duɔ́ kɛ mɑmɛ̀. Dɑnni tenkɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛ Bɛɛrisebɑɑ. 11Isibosɛti í ndɑ̀ɑ́tí kɛ tɛ̃̀ńnɛ́ Abunɛɛ tìmɑtì ò wè dé mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 12Mɛm̀mɛ kɛ̀ Abunɛɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Ti yɛ̃́mu fɔ̃́ɔ̃̀ temɛ̀ dihɛì, yóu mí nnɛ̀ fɔ̃́ nkɛ̀ ti tɑu nkɛ̀ n dɑ teennɛ̀ kɛ́yũɔ̃nní Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ɑ borɛ̀. 13Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: N yiemmu kɛ̀ ti bo tɑu, n nɛ́ dɑ békú tìmɑtì mɑ́ɑ̀ ndi, kɑ̀ɑ kɔ̀riní ɑ nnɛínní m pokù Mikɑɑdi Sɑuri kóo sɑpɑ̀ɑ̀. Kɑ̀ɑ í nɛínní wenwe ɑ bɑ́ɑ́ kɔtɛní. 14Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Dɑfitii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Isibosɛti kɛ dɔ̀: Dɑfiti tu ɑ tɛ̃́nnɔ́ɔ o pokù Mikɑɑdi ò do yietí Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó itɑyéí tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) kɛ́puokɛ wè. 15Kɛ̀ Isibosɛtii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ní Mikɑɑdi o dɔù Pɑditiyɛdi Dɑiisi birɛ borɛ̀. 16Kɛ̀ Pɑditiyɛdi nhò tũ̀ nkɛ kɔnti kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɑudimmu. Dɛndɛ Abunɛɛ ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀ wèe wɛ̃tɛ. Kòo wɛ̃tɛ. 17Kɛ̀ Abunɛɛ tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mɔ̀ntɛ di dɔ́mɛ̀ Dɑfiti bo nɑɑ́mmɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì yɑ́ɑ bɑ? 18Dɛ mɔ̀nnì diì tùɔ̀kɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ́immu kɛ tú nɛ̀ Dɑfiti borɛ̀ ndɛ kù yóó dɛɛtɛ́mɛ̀ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɔu miɛkɛ, nɛ̀ bɛ bɛdootitɔbɛ̀ bɛmɔu. 19Kɛ múnkɛɛ nɑ́kɛ́nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ kɛ́deè kɛ́nkɔri Ebunɔɔ kɛ bo nɑ́kɛ́ Dɑfiti ò tũ̀ntɛmɛ̀ tinɑ́ɑǹtì Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ borɛ̀. 20Kòo tuɔkoo Dɑfiti borɛ̀ kɛ nɛinɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sipísìdɛ́ kɛ̀ Dɑfitii bɛ dɔ̀ɔ̀ kupɔ̀ɔ̀kù. 21Kɛ̀ Abunɛɛ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n yóó kòmmu kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ɑ borɛ̀, kɛ̀ dí tɑunnɛ̀ ditɔbɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì kɑ̀ɑ mbɛ̀ bɑkɛ́ ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí. Mɛm̀mɛ Dɑfiti cɑummɛ̀ Abunɛɛ kòo kò nnɛ̀ diwɛ̀ì. 22O kò mɛm̀mɛ Dɑfiti ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ Soɑbu kɛ̀ bɛ̀ nkũntiní mudoò kɛ ɛí tinɛntì pɛ́u kɛ́nsɔ̃́ nhAbunɛɛ ìtɛ́, kɛ yɛ̃́ Dɑfiti do ò yóumu kòo ítɛ́ nɛ̀ diwɛ̀ì. 23Soɑbu tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì nɛ̀ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɛɛ birɛ Abunɛɛ kɔ̀tɛní diɛ nhokpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tì ò yóu kòò kònnɛ̀ diwɛ̀ì. 24Kɛ̀ Soɑbuu tɑ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ bɑ mbotí nku! Abunɛɛ weè kɔ̀tɛní ɑ borɛ̀ kɑ̀ɑ ò yóu kòò kònnɑ̀ɑ̀? 25A yɛ̃́mu Nɛɛ birɛ Abunɛɛ mɛsɑ̀ɑ̀, ò kɔ̀tɛní kɛ bo dɑ soutɛ́mu, ò dɔ́ kɛ́ dɑ pɑɑtɛ́mu. 26Soɑbu yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ Abunɛɛ, bɑ́ okpɑ̀ɑ̀tì í yɛ̃́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nìntɛ Siidɑ kó tɛbintɛ borɛ̀, kóò wɛ̃̀tɛnní. 27Abunɛɛ tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì Ebunɔɔ kɛ̀ Soɑbuu ò yu kɛ́tɑnnɛ̀ dihɛì kó dibòrì bɛdɛ́ borɛ̀ kɛ́ndò nhò dɔ́ kóò nɑ̀kɛ́ tìmɑtì disɔ̀rì, ò dɛ nhò kũ̀ṹ disiè o pɔutì kɛ́kuɔ, kɛ́pɛitɛ ò do kùɔmɛ̀ o nɑntɛ̀ Asɑyɛɛdi. 28Dɑfiti kèè dìì mɔ̀nnì Abunɛɛ kṹṹ nkɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃́mu kɛ dò mmí nnɛ̀ n nìtìbɛ̀ tíì í te kɛ̀ bɛ̀ kùɔ Nɛɛ birɛ Abunɛɛ. 29Wèe kɑ̃nkiri Soɑbu nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ bo mmuɔkú yɛfɔtɛ̀ nɛ̀ tikɔ̀ntì, kɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ mbo kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nkɔ̃ ndikpɑ̀nnì miɛkɛ, kɛ̀ dikònnì mbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 30Mɛm̀mɛ Soɑbu nɛ̀ o nɑntɛ̀ Abikɑii bɛ̀ kùɔmɛ̀ Abunɛɛ ò do kùɔ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛ nɑntɛ̀ Asɑyɛɛdi dikpɑ̀nnì dìì do ɑ̃nnɛ́ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ di miɛkɛ. 31Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii nɑ́kɛ́ Soɑbu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò nɛínɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̃rínɛ̀ di yɑ̀ɑ̀tì kɛ́dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ̀ tí kɔutɛ́ Abunɛɛ. Dɑfiti o mɔ́mmuɔ nkòo ntũ nho dɛɛnkù fɔ̃nkúò. 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ kũnnɛ́ Abunɛɛ Ebunɔɔ, kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii kuɔ́ nho fɔ̃ti ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔu múnkɛɛ kuɔ́. 33Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì kuɔ́ ndikúdɑbònnì dii nhAbunɛɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Abunɛɛ ɑ do í dò nkɛ́kú onitisĩ́ntíwè kɔ̃mɛ. 34Bɛ̀ do í boú ɑ nɔu, ɑ nɑɑ̀cɛ̀i do í tɑ́ú mɛfĩmmɛ. Kɛ̀ bɛ nɛ́ dɑ kùɔ bɛ̀ kɔ̀ù mɛ̀ɛ̀ botí bɛnitiyɛibɛ. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́kuɔ́. 35Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ́ɔ́nní okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti borɛ̀ kɛ bo o duɔ́ mmudiì kòo pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n di bɑ́ sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ diyiè kpɑɑ́ feí Kuyie nni ndɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀. 36Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu ti kèè kɛ́ tì pɛ́nsìrì. Bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ pɛ́nsìrìmu ò dɔ̀ɔ̀ri tìì kó dimɑ̀ɑ̀. 37Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ dɛ yiè Dɑfiti weè ì duɔ́mmɛ̀ dinùù kɛ̀ bɛ̀ kùɔ Nɛɛ birɛ Abunɛɛ. 38Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ o tũ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Yíe ndi nyɛ̃́ kɛ dò nhonìtì diɛwè iwɛ̃ĩ yiɛ̀ nwèè ku yíe nyIsidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 39Bɑ́ mí nnɛ̀ n kó tikpɑ̀tì m mu nyí pɛ̀tɛ́ dɛ kó muwɛ̃rímú mùù bo dɔɔ̀nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ biɛ mmɛ̀ ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Seduyɑ kó ibí, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bo ì yietí mɛyɛi nyì dɔ̀ɔ̀ mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\