2 SAMMUYƐƐRI 5

1Kɛ̀ Isidɑyɛɛri wuɔ nyimɔu kɔbɛɛ tíí nDɑfiti borɛ̀ Ebunɔɔ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti tú ɑ botí kɔbɛ mbɛ, mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛmɑ́ɑ̀. 2Sɑuri do tɔ dìì mɔ̀nnì tikpɑ̀tì kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ niù Isidɑyɛɛribɛ mudoò, ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tu fɔ̃́ɔ̃̀ yó mbɑkɛ́ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 3Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔuu kɔtɛ Dɑfiti borɛ̀ Ebunɔɔ. Kɛ̀ Dɑfitii bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cóú mmɛkùɔ̀ kóò pĩ ntikpɑ̀tì. 4Dɛ̀ do sɔ̃́ nhò mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti ndi, kɛ́ di tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀. 5Ò do mɔkɛ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ ndi nɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ kɛ bo Ebunɔɔ kɛ kpɑ̀ɑtirì Sudɑɑ kɔbɛ. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ dɔ̀ Sedisɑdɛmmu yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ kpɑ̀ɑtirì Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ. 6Sebusiibɛ bɛɛ̀ do ɑ̃ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí kɛ bo bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tiyũ̀ɔ̃̀ntì nɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀ ndɛɛ̀ yóó dɑ bɑɑo. Nɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì miɛkɛ bɛ̀ do dɔ́ kɛ dɔ̀ Dɑfiti í tɑtimu bɛ ɛì. 7Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Dɑfiti ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ́fietɛ dihɛì kperì Siyɔ̃ɔ̃ kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ bɛ̀ɛ dì yú kɛ dɔ̀ Dɑfiti ɛì. 8Dɛ yiè ndi Dɑfiti bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́kpɑnnɛ̀ Sebusiibɛ wèe tɔ̃ɔ̃ ndikondɑɑ kɛ́ bɛ̀ tùɔ̀kɛ. Dɛ kó yɛkpĩɛ̃̀ nnɛ̀ tiyũ̀ɔ̃̀ntì n yí dɛ̀ dɔ́ fɛnɔ̀nfɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ do ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú yɛkpĩɛ̃̀ nɛ̀ tiyũ̀ɔ̃̀ntì bɛ̀ í tɑɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 9Kɛ̀ Dɑfitii kɑri dihɛì kperì kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀: Dɑfiti ɛì kperì. Kɛ yíɛ́ kɛ́mɑɑ́ iduotí kɛ́ketɛ́ bɛ̀ do ĩ̀tínnɛ́ kùù tɑ̃dɛ̀ìkù borɛ̀ kɛ́tɑnnɛ̀nko dɛ miɛkɛ. 10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ mbonɛ̀ Dɑfiti kòo yètìrì feirí. 11Kɛ̀ Idɑmmu Tiiri kóo kpɑ̀ɑ̀tìi tɔ̃nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tidɑbɛɛkpetì Dɑfiti borɛ̀ kóò duɔ́nnɛ̀ bɛdɑbɛɛsṹɔ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛtɑ̃́cíɛ̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ò mɑɑ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 12Kɛ̀ Dɑfitii bɑntɛ́ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie kuù ò duɔ́ ntikpɑ̀tì, kɛ̀ kuù tì dɛ́úkùnnɛ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í. 13Kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ Ebunɔɔ kɛ́kò nSedisɑdɛmmu kɛ́túókɛ́ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ nɛ̀ yɛpocĩɛ̃̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí. 14Ntɛ ibí ò piɛ́ ì Sedisɑdɛmmu i yètɛ̀: Sɑmmuɑ nɛ̀ Sobɑbu nɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Sɑdomɔɔ, 15nɛ̀ Ibɑdi nɛ̀ Edisuɑ nɛ̀ Nɛfɛki nɛ̀ Yɑfiyɑ, 16nɛ̀ Edisɑmɑɑ nɛ̀ Ediɑdɑ nɛ̀ Edifedee. 17Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ keè Isidɑyɛɛribɛ còúmmɛ̀ mɛkùɔ̀ nDɑfiti koò pĩ ntikpɑ̀tì kòo bo mbɛ̀ bɑkɛ́ kɛ̀ Fidisisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛmɔu ítɛ́ kɛ bo o pì, kɛ̀ Dɑfitii tì kèè kɛ́tɑ kutɑ̃dènkù kɛ́sɔri. 18Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ tuɔkoo kɛ́pitɛ́ Defɑiibɛ biriku miɛkɛ. 19Kɛ̀ Dɑfitii beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie n dò nkɛ́kɔtɛ kɛ́kpɑnnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɑɑ? A bo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ n nɔu miɛkɑɑ̀? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Kɔtɛ n yóó bɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu ɑ nɔu miɛkɛ. 20Kɛ̀ Dɑfitii kɔtɛ Bɑɑdi-Pedɑsimmu kɛ́nɑ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ̃̀tɛ́ n dootitɔbɛ̀ mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ kpɛ̃́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kukpɛ̃́roo. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó dibòrì kɛ tú Bɛkpɛ̃tíbɛ̀ yiɛ̀. 21Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ cokɛ́ kɛ́yóu bɛ bɔkɛ̀, Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ tùótɛ́. 22Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́bɑ́ɑ́tí kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ tó bɑ́tɛ́ Defɑiibɛ biriku kɛ́pitɛ́. 23Kɛ̀ Dɑfiti tó beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù dɔ̀: A bɑ́ɑ́ bɛ̀ wetínnɛ́, tũnnɛ bɛ fɔ̃nkúò ɑ bo bɛ̀ nìntɛ dɛtediɛrɛ̀ túúkù borɛ̀. 24Kɑ̀ɑ kèè dìì mɔ̀nnì kunɑmpoo dɛtie nyómmɛ̀ ɑ́ tonkùnnɛ ɑmɑ́ɑ̀ míì tùɔ̀koo kɛ bo potɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. 25Kɛ̀ Dɑfitii dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ́potɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti Kebɑɑ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kesɛɛ borɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\