2 SAMMUYƐƐRI 6

1Kɛ̀ Dɑfiti tó tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti (30000). 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛinɛ̀ Dɑfiti kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Bɑɑdɑ-Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ kòò bo túótɛ́ní Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu. Diì borɛ̀ ndɛ bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ yúmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ yètìrì, Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ bɛ̀ tu yɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ yɛ fèntì ĩ́nkɛ̀. 3- 4Dɛ kó ditɔu do bo Abinnɑdɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì dɑɑ́ ntɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ pɑ̀ntɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ Abinnɑdɑbu bí Usɑɑ nɛ̀ Aiyo kɛ̀ bɛ̀ ntɛ̀ nɛínɛ̀ kɛ̀ Usɑɑ bo tɛ píkù kɛ̀ Aiyo tɛ̀ dɛ̀ri kɛ̀ bɛ̀ kèrí. 5Dɑfiti nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ yɑ̃̀nku ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀, kɛ bie ntikùtìdùùtì tibotí tibotí, nɛ̀ yɛbɑ̀rɛ̀ kɛ sɑ́ɑ́rì yɛcírɛ̀. 6Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Nɑkɔ̃ɔ̃ yiɛ́ borɛ̀, kɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ndɔ́ kɛ́bɔ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kɛ̀ Usɑɑ youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ bo dì cɔ̀útɛ́, 7kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ ò pɛikɛ kɛ̀ kùu ò potɛ́ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ o yetímɛ̀ kpɛ́í, kòo kú Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu borɛ̀. 8Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Dɑfiti ti Yiɛ̀ nKuyie mpotɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhUsɑɑ. Kòò yú dɛborɛ̀ kɛ dɔ̀. Pedɛsi-Usɑɑ, kɛ̀ dɛ kó diyètìrì kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní. 9Kɛ̀ Dɑfitii yɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ yiè kɛ dɔ̀: M bɑ́ɑ́ dɑ́ɑ́tí kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔuu tɑ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 10Mɛm̀mɛ kòo yetɛ bɛ̀ bo di tɑnnɛ́mɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ di tɑnnɛ́ Obɛdi-Edɔmmu Kɑti kó dihɛì kou cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 11Kɛ̀ dì mbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nwenwe nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu. 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ Obɛdi-Edɔmmu mɛsɑ̀ɑ̀ nkòo kpɛrɛ dɛmɔu kèrí sɛ́i, Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu bo mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ Dɑfitii kɔtɛ Obɛdi-Edɔmmu ciɛ kɛ̀ bɛ̀ bo dì tùótɛ́ kɛ́konnɛ̀nní o ciɛ kɛ̀ bɛ̀ ndi tɔ kɛ̀ dɛ̀ dò ndibɑnni mɛdiɛ̀. 13Bɛ̀ɛ̀ tɔ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ yɛnɑcɛ̀nɑ̀ yɛ̀kuɔ̀ kɛ̀ Dɑfitii féútɛ́ dinɑɑdɑpɑ̀nnì nɛ̀ dipedɑɑ̀ dɛ̀ɛ̀ ɑ̃ mɛkùɔ̀, 14kɛ́deè kɛ́nhɑu nɛ̀ o wɛ̃rímú mumɔu kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ dɑ́ɑ́tí ikuɔ́ yɑɑ̀bòrì. 15Kɛ̀ bɛ̀ ntɔní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ íútí nɛ̀ diwɛ̀ì kɛ eu siheú kɛ kũntiní Sedisɑdɛmmu. 16Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì Dɑfiti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ Sɑuri kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mMikɑɑdi síékɛ́ní tɛbòtɛ̀ kɛ́yɑ̀ Dɑfiti ɑumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀, kóò sènkɛ̀rì. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑnnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ditou Dɑfiti do dì mɑɑ́ dì, kɛ́ĩ́nnɛ́ dɛ cuokɛ̀ dì do dò nkɛ́nyĩ́ĩ́kú dɛ̀, kɛ́fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́tuɔ kɛ́fíé itɛì mɛtɑummɛ̀ kpɛyi. 18Ò fìé dìì mɔ̀nnì iwũɔ̃ kɛ́deè nkɛ́yú ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ bɑ̀ɑ́ nkù yètìrì kɛ́ bɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀, 19kɛ́deè kɛ́totí Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu tidiitì bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, kɛ́duɔ́ mbɑ́ wè pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ dikɑ̀tìndɑ̀ɑ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dì ditebii bɛ̀ tu dì dɑ́tì nɛ̀ ditɛrì bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dì fínyĩ̀ kó yɛbɛ kperɛ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò bɑ́ wè kòo kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 20Mɛm̀mɛ Dɑfiti tɑmɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo dɔu nho kɔbɛ, kɛ̀ Mikɑɑdii yɛ̀nní kóò co kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì wɑɑ́ nhomɑ́ɑ̀ disɑ̃nni yíe nkɛ feí nho kɔ̃̀ntì tidɑɑtì bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ ììkɛ̀, dɛnitisĩ́ntɛ́kpɛrɛ tɛ̃mɛ̀. 21Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: N dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndi, kunku kùù yóu ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu kɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ n tú Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì, n yóó dɔkɛ bɛnkɛmu n wɛ̀ì ku ììkɛ̀. 22N yóó yíɛ́ kɛ dɔkɛ kɛ̃́kùnnɛmu m mɑ́ɑ̀ ku ììkɛ̀, kɛ́cɛ̃̀ m mɑ́ɑ̀, mɛmmɛ bɛtɔ̃mbɛ̀ ɑ nɑ́ɑ́ mbɛ̀ɛ kpɛ́í nɛ́ yó n dɛ́úkùnɛmɛ̀. 23Sɑuri kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mMikɑɑdi í mpɛitɛ́ kɛ yɑ̀ɑ kúnɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\