2 SAMMUYƐƐRI 7

1Kɛ̀ Dɑfiti mbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛi nho dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò fitɛ́ kóò òmpùnnɛ. 2Diyiè mɑrì kòo nɑ́kɛ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: Mí nh ɑ̃ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ idɛí kperí kpɛtɛ kɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu nɛ́ bo ditou dìì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì di miɛkɛ. A yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ? 3Kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀, dɔɔ̀ mɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ bonɛ̀mu. 4Dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Nɑtɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: 5Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kɛ dɔ̀ weè í yó m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yó mbo tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. 6M mu nyí buotɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ n dènnɛ dìì yiè Isidɑyɛɛribɛ Esibiti miɛkɛ nɛ̀ yíenní, n do bɛ̀ nɛínɛ̀ kɛ bo kutouku miɛkɛ nkɛ. 7Nɛ̀ m bonɛ̀ dìì dɑɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ cèmmu miɛkɛ m bɑ́ mbekɛ onìtì mɔù kɛ tú wè m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ idɛí kperí. 8Á nɑ́kɛ́ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu ò do cɛ̃mmù ipe nyi kɛ̀ nh ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò nɑɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 9Kɛ̀ nni nhò bonɛ̀ ò kɔ̀rì yɛ̀ɛ̀ borɛ̀, kɛ́kuɔ o dootitɔbɛ̀ bɛmɔu, kɛ dɛ́úkùnnɛ o yètìrì kɛ̀ dì mɑ̀ɑ̀tɛnɛ̀ kutenkù kó bɛnitidiɛbɛ̀ kpɛyɛ. 10N yóó duɔ́mmu n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dikɑrì bɛ̀ yó mborɛ̀ kɛ í yĩɛ̃̀kù tìmɑtì. Kubotí yɛiku tɛkù mɑkù kɔbɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mbɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀ do bɛ̀ fɛ̃́ũnko mɛ̀ɛ̀ botí, 11nh ɑ̃nnɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛbɑɑtíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nni n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. Di mmɔ̀nnì n fũ̀ũ̀mmu ɑ dootitɔbɛ̀ kɛ dɑ om̀pùnnɛ, n nɛ́ dɑ nɑ́ɑ́mmu kɛ tú mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo dɑ duɔ́ ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 12Kɑ̀ɑ yiè tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì kɑ̀ɑ kò nhɑ yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀ m bo tɑ̃ɑ̃tɛ́ ɑ bí ɑ pɛitɛ́ ì miɛkɛ òmɔù kɛ́fíí nho kpɑ̀tì. 13Weè yó m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, mí mmɔ́mmuɔ nkɛ̀ n fíí nho kpɑ̀tì teii, kɛ̀ tì mbo yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu. 14M bo ntú o cicɛ kòò tu m birɛ, kòò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni nh ò potɛ́ onìtì ɔ̃ɔ̃ potɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí o birɛ. 15N nɛ́ í yóó dɛitɛ n kó mɛsɑ̀ɑ̀ nho ĩ́nkɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ m mɛ̀ dɛ̀itɛmɛ̀ Sɑuri ĩ́nkɛ̀, nh ò yóu dìì mɔ̀nnì kɛ dɑ tùótɛ́. 16Tikpɑ̀tì yó mbomu ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɑ̀ɑ yɑɑ̀bí ntì sɔkɛ́. 17Kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Dɑfiti Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ kù ò bɛnkɛ tì timɔu. 18Kɛ̀ Dɑfitii kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kɛ́ kù bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie, n tú we! N cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tu ɔ̃̀ntɛ kɑ̀ɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ mɛ̀ nni dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 19Bɑ́ dɛ̀ nɛ́ mu nyí dɑ sɑ̀nnɛ̀ kɑ̀ɑ sɔkɛ́ kɛ nɑ́ɑ́ ndɛ̀ yó mboní kɑ̀ɑ dɔɔ̀ dɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tì nni nnɑ́ɑ́ mmí nhonìtì. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie, m bo yíɛ́ kɛ dɔ̀ bɑ tɛ̃́nkɛ, ɑ n yɛ̃́mɛ̀mu mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. 21A n dɔ́mu dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ n nɑ̀kɛ́ dɛ̀ yó mboní kɑ̀ɑ n dɔɔ̀ tì kɛ ti nni mbɛnkɛ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. 22Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ dɛumu òmɔù í dɑ mɑ̀nnɛ̀, ti kèèmu nɛ̀ ti to bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ tú, kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ nhòmɔù í dɑ dònnɛ̀. 23Kubotí mɑkù mɛ nyí bo kùù dònnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, ɑ kɔ̀tɛní kɛ dɛɛtɛ́ bɛ̀ Esibiti kɔbɛ nɔu miɛkɛ nɛ̀ bɛ kó yɛbɔkɛ̀, kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ɑ bí, kɛ fei mbɛ yètìrì, kɛ pĩ mmutɔ̃mmú diɛmù ɑ bɛ̀ duɔ́ ndìì ɛì miɛkɛ, kɛ mù duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì. 24Kɑ̀ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ bo ntú ɑ kɔbɛ sɑ̃́ɑ̃̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ te. 25Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɛ́i ntìì kó dimɑ̀ɑ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n kpɛ́í nnɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í, m pĩ nti kɛ́dɔɔ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ɑ bɛ́immɛ̀. 26A sɑ̃nni ńdɛu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ntú ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ bɑ̀ɑ́ nkù kuù tu Kuyie. Mí nhɑ kóo tɔ̃ntì kɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 27Fɔ̃́ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ bɑ̀ɑ́ nkù, fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ́i nnɛ̀ ɑ nùù kɛ tú ɑ bo n duɔ́ nyibí kɛ̀ ìi sɔɔtɛ́ n kpɑ̀tì, dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɑ̀ɑ́tí kɛ dɑ bɛ́innɛ̀ miɛ mbotí mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. 28Á tú Kuyie nku, kɑ̀ɑ bɛ́i ntì tìi dɔɔ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ́i nkɛ tú ɑ bo n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 29A dɔɔ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ n yɑɑ̀bí ii ntú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ndònnɛ̀ ɑ bɛ́immɛ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nni mbonɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\