2 THESSALONICIENS 1

1Mí mPɔɔri nɛ̀ Sidifɛ̃ɛ̃ nɛ̀ Timɔntee, tíì di wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri díndi Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Tɛsɑdoniki, ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Odɛɛtíwè kɔbɛ. 2Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ̀ di dɔɔ̀ mmɛsɑ̀ɑ̀ kɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì. 3N kɔbɛ ti sɑ̃ntímu Kuyie ndi kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀, kɛ yɛ̃́ di kótírímɛ̀ ku kó kucɛ miɛkɛ kɛ dɔ́ ditɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɛ̀úkú sɑ̃́ɑ̃̀. 4Dɛɛ̀ te kɛ̀ dɛ̀ ti nɑɑti, kɛ̀ ti nɑ́ɑntɛ di kpɛ́í Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛmɔu, di tɑ̃́mɛ̀ kɛ mi nkɛ tɑ̃rì mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ nɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ. 5Kuyie ntu kùù bekù kùnku weti weti, kɛ yóó di tɑnnɛ̀ ku kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ di fɛ̃́ũ̀rì dìì kpɛ́í, 6kɛ́fɛ̃́ũ mbɛ̀ɛ̀ di fɛ̃́ũnko. 7Mɔ́mmuɔ nwe kù yóó ti om̀pùnnɛmɛ̀, Yesu bo cútɛ́ní dìì yiè kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́nnɛínɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ diɛyɛ̀, 8kɛ bo fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ miɛkɛ kɛ́kpetínnɛ́ bɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nkɛ yetɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. 9Kɛ̀ bɛ kó tiyɛ̃ĩti bɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ tì ntú bɛ̀ bo yɑtɛnɛ̀mɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie mborɛ̀ nɛ̀ ku wɛ̃rímú nɛ̀ ku kpetì diɛtì. 10Ò bo wɛ̃tɛní dìì yiè di yóó wɛ̃nnɛ́nɛ̀mu o kɔbɛ bɛmɔu kɛ́ nhò sɑ̃ntí koò dɛ̀úkùnko, kɛ yɛ̃́ di yiemmɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ti di nɑ̀kɛ́ tì. 11Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti bɑ́ɑ́ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀ di kpɛ́í, kɛ tú kù di tũntɛ kɛ̀ di mɑɑtɛnɛ̀ mufòmmu pɑ̀mmù kù di yu mùù kpɛ́í kɛ́nɑ kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú di dɔ́ kɛ́pĩ́ mmù di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie. 12Mɛmmɛ di bo dɛ́úkùnnɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu yètìrì, kòo múnkɛɛ dɛ́úkùnnɛ di kpɛyɛ, Kuyie nnɛ̀ Yesu bɛɛ̀ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nyó nte kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\