2 THESSALONICIENS 2

1Ti kɔbɛ di bɑɑmu ti Yiɛ̀ mbo wɛ̃tɛnímɛ̀ kɛ̀ tí tíí nho borɛ̀, di kɔ̃̀ntì ńyɑu di bɑɑ dɛ̀ kpɛ́í, 2kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú ti Yiɛ̀ nduunní yoo ò tùɔ̀kɛní yoo bɛ̀ dɔ̀ tíì tì wɑ̃̀ri dipɑ́tíri mɑrì miɛkɛ, di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì di kɔkɛ́nɛ̀. 3Di bɑ́ɑ́ yie nkòò mɔù di soutɛ́. Ti Yiɛ̀ mbo nyóó wɛ̃tɛní kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti kòo yɛiwe wèè feti kòo yɛ̀nní 4kɛ́pɑɑ nKuyie mbɑ́ɑ́mmu nɛ̀ mubɔɔféù, kɛ́tɑ kɛ́kɑri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɔ̀ weè tu Kuyie. 5Di í kpɑɑ́ yɛ̃́ n sòò di nɑ̀kɛ́mɛ̀ m bo dìì mɔ̀nnì di ciɛɑ̀? 6Di yɛ̃́mu mùù ò dìítí kòò í kɔ̀tɛní, kɛ̀ dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ ò bo kɔtɛní. 7Oyɛiwe bomu bɑ̀mbɑ̀ mmiɛ, kɛ pĩ́ nho tɔ̃mmú disɔ̀rì nɛ̀ mɛciì nkɛ bo feitɛ́ní dɛ̀ɛ̀ ò dìítí dɛ̀ bo ítɛ́ dìì mɔ̀nnì. 8Oyɛiwe yóó yɛ̀nnímu, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu nwɛ̃tiní nɛ̀ tikpetì kóò kùɔ, kóò nɑ̀ntɛ. 9Obɔɔkpɑ̀ɑ̀tì weè yóó duɔ́ nhoyɛiwe muwɛ̃rímú, kòo ndɔɔri tidiɛtì pɛ́u nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ cɑ̀nnɛ̀, 10kɛ́soutɛ́ bɛ̀ɛ̀ feti kɛ í yie nkɛ bo tũnnɛ timɔ́mmɔnti kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ dɛɛtɛ́. 11Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nyóu kɛ̀ bɛ̀ yie nsiyɑ́ɑ̀bìsí. 12Kù yóó kpetinɛ́mu bɛ̀ɛ̀ í yie ntimɔ́mmɔnti, kɛ dɔ́ siyɑ́ɑ̀bìsí kɛ sì tũ̀. 13Ti dò nkɛ́sɑ̃ntímu Kuyie nsɑ̃́ɑ̃̀, kùù di dɔ́ kɛ di tɑ̃ɑ̃tɛ́, kɛ̀ di tú bɛketibɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cootɛ́, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ di tú Kuyie nkɔbɛ di yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntimɔ́mmɔnti. 14Nɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ti di nɑ̀kɛ́ tìnti Kuyie ndi yumɛ̀ kɛ̀ di bo mmɔkɛ tikpetì ti Yiɛ̀ nYesu mɔkɛ tì. 15Ti kɔbɛ nfííkúnɛ̀ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, kɛ mpĩ́ nyitié ti di nɑ̀kɛ́ ì nɛ̀ ti di wɑ̃̀ri ì. 16Ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi mɔ́mmuɔ nɛ̀ ti cicɛ Kuyie nkùù ti dɔ́ kɛ ti dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ yɑ́úkùnko ti kɔ̃̀ntì sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ ti teénnɛ̀ kɛ ti bɑɑ mɛsɑ̀ɑ̀ nkù yɛ̃ nkù yóó ti dɔɔ̀mɛ̀, 17bɛ̀ɛ di kpénkùnnɛ, kɛ́ di duɔ́ mmuwɛ̃rímú, kɛ̀ di borimɛ nɛ̀ di nɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ nwenni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\