2 THESSALONICIENS 3

1Ti kɔbɛ mbɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie nti kpɛ́í nkɛ̀ tí nɑ kɛ́nsɔkɛ́ kɛ pitírí ti Yiɛ̀ nkó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ bɛ̀ ntì yìé ndi ti yie mmɛ̀ɛ̀ botí, 2kɛ́ nkù bɑ̀ɑ́ kɛ̀ kù nti dɛɛrínɛ̀ bɛnitiyɛibɛ nɛ̀ bɛnitidɔnnibɛ̀. Di yɛ̃́mu kɛ tú bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛɛ̀ í tɑ̃́ Kuyie. 3Kuyie nyí soú, kù yóó ti duɔ́mu muwɛ̃rímú kɛ́ nti bɑɑ osoùntì. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie nti teénnɛ̀mu, kɛ ti yɛ̃́ weti weti di dɔɔrimɛ̀ ti di nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ yó nsɔkɛ́ kɛ tì dɔ̀ɔ̀ri. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi teennɛ̀ kɛ̀ dí mmɔkɛ ku kó mɛdɔ́kùmɛ̀, kɛ mɔkɛ Kirisi kó mɛminnímɛ̀. 6Ti kɔbɛ di bɑ́ ntɔkunɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ mɔ̀kɛ mɛtɔ̃nnɛ́deciì nkɛ í tũ nyitié ti di duɔ́ nyì. 7Ti í tú bɛtɔ̃nnɛ́díébɛ̀, di yɛ̃́mu ti do bo di ciɛ kɛ dòmmɛ̀, mmɛ ntũnnɛ. 8Òmɔù do í ti piú, ti do pĩ́ mmutɔ̃mmú mmu kɛyènkɛ̀ nnɛ̀ kuyie kɛ yonnɛ̀, ti do í tú òmɔù kó ditɔu. 9Dɛ̀ í tú ti do í dò ndi nti tɔ, ti do dɔ́ kɛ́ di bɛnkɛ di dò nkɛ́ndòmmɛ̀ mmɛ. 10Ti do bo dìì mɔ̀nnì di ciɛ kɛ́ di nɑ́kɛ́mu kɛ dɔ̀: Kɛ̀ wèè í dɔ́ mutɔ̃mmú ò bɑ́ nyo. 11Ti nɑ́ɑ́ mɛmmɛ kɛ yɛ̃́ ti kèèmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ di miɛkɛ í dɔ́ mutɔ̃mmú, kɛ tɑɑ̀ tìì í tú bɛ kpɛti ti miɛkɛ. 12Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ ti bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kó diyètìrì kɛ tú bɛ̀ɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ́pɛ́tɛ́ kɛ́di. 13Díndi ti kɔbɛ, di bɑ́ɑ́ yóu di bo ndɔɔrimɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 14Kòò mɔù yetɛ i ntié ndi nɑ̀kɛ́ o kpɛ́í kóò yɑ̀tɛnɛ̀, kɛ ifɛii ò pĩ. 15Di nɛ́ bɑ́ nhò wùó ndi kpɑntídɛ̀ntɔù, di ò tié nhonìtì ɔ̃ɔ̃ tiémmɛ̀ o kou. 16Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù duɔ̀ ndiwɛ̀ì kù ndì ndi duɔ̀ nyɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu mɛborimɛ mɛmɔu miɛkɛ. Ti Yiɛ̀ nKuyie ni ndi bonɛ̀. 17Mí mPɔɔri, míì di wɑ̃̀ri mu ndɔumu nɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀. Ntɛ nh ɔ̃ɔ̃ wɑ̃ri mpɑ́tíri kɛ́ dì cɑ̀nnɛmɛ̀. 18Ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kó mɛsɑ̀ɑ̀ nní ndi bonɛ̀ dimɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\