2 TIMOTHÉE 1

1Mí mPɔɔri Yesu Kirisi kó ditɔ̃nnì, Kuyie nkuù n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tinɑ́ɑǹtì tìì duɔ̀ mmufòmmu kù do nɑ̀kɛ́ tìì kpɛ́í. Onìtì ɔ̃ɔ̃ tɑunnɛ̀ Yesu nwe kɛ́pɛ́tɛ́ dɛ kó mufòmmu. 2Míì dɑ wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri, fɔ̃́ nTimɔntee n kóo dɑpɑ̀ɑ̀ n tɑ̃́ wè. Kuyie nti cicɛ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi, bɛ̀ dɑ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɑ duɔ́ ndiwɛ̀ì! 3N sɑ̃ntímu Kuyie kunku n yɛmbɛ̀ do tũ nkù, m pĩ́ nkùù tɔ̃mmú bɑ́ n yɛ̀mmɛ̀ í m bekùnɛ̀. N kù bɑ̀ɑ́mmu kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie nhɑ kpɛ́í. 4Nh ɔ̃ɔ̃ dentɛnímu ti sòò yóó yɑtɛ dìì mɔ̀nnì kɑ̀ɑ kuɔ́ mmɛ̀ɛ̀ botí tinɔnniɛti, kɛ́ndɔ́ kɛ dɑ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ n nɑrikɛ. 5N yɛ̃́mu ɑ tɑ̃́mɛ̀ Kuyie mmɛsɑ̀ɑ̀, ɑ yɔ̃ kótì Doyiisi nɛ̀ ɑ yɔ̃ Enniisi bɛ̀ do kù tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí. 6A bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n dɑ nɔ̀ɔ́ ndìì mɔ̀nnì sinɔu kɛ bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kù dɑ pɑ̃ dìì pɑ̃nnì kpɛ́í. 7Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù í ti bónkùnko, mù ti duɔ̀ mmuwɛ̃rímú mmu, kɛ te kɛ̀ ti dɔ́ titɔbɛ̀, kɛ nɔ nkɛ pĩĩ ntimɑ́ɑ̀. 8Ifɛi bɑ́ ndɑ bonɛ̀ ɑ bo nɑ́kɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kpɛ́í nnɛ̀ bɛ̀ n kpetímɛ̀ o kpɛ́í. N wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́fɛ̃́ṹtɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ɑ nɑ́ɑ́ ntì kpɛ́í nnɛ̀ Kuyie ndɑ duɔ́ mmùù wɛ̃rímú. 9Kuù ti yu kɛ ti dɛɛtɛ́, dɛ̀ í tú kù yɛ̃ nti dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ wenni, kuù mɛ̀ dɔ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ mu nyí dɔ̀ɔ̀ kutenkù, kɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Yesu Kirisi kpɛ́í. 10Bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ ti yɑ̀ ku sɑ̀ɑ̀ nkù duɔnnímɛ̀ Yesu Kirisi kòò ti dɛɛtɛ́, kɛ nɑ mukṹṹ nkɛ mù dèè, kɛ ti nɑ̀kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ ti pɛ̀tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 11Kuyie nni ndɔ̀ɔ̀ ku kó ditɔ̃nnì kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ tiì nɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ́ ti mbɛ̀ tié. 12Tiì nɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì te kɛ̀ n fɛ̃́ũ̀rì bɑ́ ifɛi í m bo, n yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n tɑ̃́ wè, kɛ yɛ̃́ kɛ dò nhò bo m bɑɑ ò n duɔ́ ndɛ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ tibeéntì yiè. 13A mpĩ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì n dɑ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ dɔkɛ duɔ́ nhɑmɑ́ɑ̀ Kuyie, kɛ ndɔ́ bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ muwɛ̃rímú ti mɔkɛ mù ti Yiɛ̀ nYesu kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ. 14Mpĩ́ mmɛsɑ̀ɑ̀ mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mùù bo ti miɛkɛ mù dɑ duɔ́ ndɛ̀. 15A yɛ̃́mu kɛ dò nhAsii kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do m bonɛ̀, Fisɛɛri nɛ̀ Edimɔsɛnni bɛ̀ n yóumu. 16Kuyie ndɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ Onnɛsifɔɔ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ n kpetímɛ̀ bɑ́ ifɛi í ò bo, kòò kɔ̀rìní kɛ n dɔu nkɛ yɑ́úkùnko n kɔ̃̀ntì. 17Ò tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì Odommu miɛkɛ kɛ́ n wɑmmú weti weti nwe kɛ́nɑ kɛ́ n yɑ̀. 18Ti Yiɛ̀ nYesu ò kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, kòo pɛ́tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nKuyie mbeéntì yiè. A yɛ̃́mu wè n teennɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Efɛɛsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\