2 TIMOTHÉE 2

1Timɔntee n kóo dɑpɑ̀ɑ̀ n tɑ̃́ wè mɛsɑ̀ɑ̀, yetoo kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi dɑ duɔ́ mmùù wɛ̃rímú dɑ kpénkùnnɛ. 2A kèè kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ ntì bɛnìtìbɛ̀, tuo nti bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni, bɛ̀ɛ̀ yóó nɑ kɛ ti tùo mbɛtɔbɛ̀. 3N wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti fɛ̃́ṹtɛ́ ɑ tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Yesu Kirisi kóo ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì sɑ̀ɑ̀wè. 4Ohɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì wèè dɔ̀ɔ̀ri wèè ò bɑkɛ́ ò dɔ́mɛ̀, ò ɔ̃ɔ̃ í ndɔɔri dɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú muhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntɔ̃mmú. 5Kòo nìtì mɛ ndɔ́ kɛ́cokɛ́ kɛ́diɛ́ nhò ɔ̃ ntũmmu muceé nkó ikuɔ́ kòo í ì tũ̀nnɛ ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́niitɛ́ kɛ́pɛ́tɛ́ tiyeti. 6Wèè kùútí mɛsɑ̀ɑ̀ nweè ɔ̃ ndò nkɛ́niitɛ́ kɛ́kɔ̃ṹ tidiitì. 7Totí ɑ yɛ̀mmɛ̀ ti nnɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀, ti Yiɛ̀ nyóó dɑ teènnɛ̀mu kɑ̀ɑ tì bɑntɛ́ timɔu. 8Á bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nYesu Kirisi wèè ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ o kpɛ́í. Bɛ̀ pɛitɛ́ wè Dɑfiti kó kufuku miɛkɛ. Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì n nɑ́ɑ́ ntì nɑ̀ɑ́ nweè kpɛ́í. 9N nɑ́ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì dɛɛ̀ te kɛ̀ n fɛ̃́ũ̀rì, kɛ̀ bɛ̀ n kpetí kɛ dò n tú onitikɔ̀ùtì, bɛ̀ mɛ nyí yóó nɑ kɛ́pɑɑ nKuyie nnɑ́ɑǹtì. 10Dɛɛ̀ te kɛ̀ m mi nkɛ fɛ̃́ũ̀rì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ Yesu Kirisi bo bɛ̀ dɛɛtɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ nintɛ tikpetì tìì bo sɑ̃́ɑ̃̀. 11Tinɑ́ɑǹtì tii ntú timɔ́mmɔnti nti: Kɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yesu Kirisi kɛ ku, ti bo ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́nfòù. 12Kɛ̀ ti wɛ̃́ɛ̃̀rì koò tũ̀, ti bo ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ o kpɑ̀tì miɛkɛ, kɛ̀ ti mɛ nhò yetɛ ò bo ti yetɛ múnkɛ. 13Kɛ̀ ti í dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀, wenwe dɔɔrimu kù dɔ́mɛ̀. Kɛ yɛ̃́ wè í yóó nɑmɛ̀ kɛ yóu ò dòmmɛ̀. 14Dentɛ bɛ ti nnɑ́ɑǹtì, kɛ́ tí mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ weti weti Kuyie nyììkɛ̀ kɛ tú bɛ̀ɛ yóu tisĩ́ntɛ́nɛìtì, tì í dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, tì pètìnkɛ buɔ̀mmu bɛ̀ɛ̀ tì kèḿmú. 15Yetoo kɛ́ndò nhotɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè Kuyie nyììkɛ̀, kɛ bɑ́ mmɔkɛ tìi bo dɑ pĩ́ nyifɛi ɑ tɔ̃mmú ĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ nnɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì dɛ̀ bèkúmɛ̀. 16Nyennínɛ̀ tinɛìtì sɔ̃́ntíkɛ kpɛti tìì pìetinɛ̀ Kuyie nkó kucɛ, bɛ̀ɛ̀ dɔ́ dɛ kó tisĩ́ntɛ́nɛìtì tì bɛ̀ dɛ́tìnkonɛ̀ Kuyie nku. 17Dɛ kó tinɛìtì dònnɛ̀ dimɔnsĩ̀nnì ndi kɛ dɔmmù, bɛ̀ɛ̀ tì mɔ̀kɛ bɛ kó bɛ̀mɑbɛ̀ tu: Imindee nɛ̀ Fidɛti. 18Bɛ̀ yóu timɔ́mmɔnti nti kɛ dɛ́tinnɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ Kuyie, kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ bɛcíríbɛ̀ yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ dèèmu. 19Nɛ̀ mɛmmɛ Kuyie ndɔú nyɛ̀ɛ̀ pũkɛ kɛ̀ yɛ̀ fìíkú teii, kɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì wɑ̃̀ri yɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃́mu ku kɔbɛ. Kɛ̀ titɛtì wɑ̃̀ri kɛ tú: Kɛ̀ wèè yĩ ò tú ti Yiɛ̀ nkou wèe yóu mɛyɛi. 20Tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ diɛtɛ̀ miɛkɛ tinɛntì ɔ̃ mbomu tibotí tibotí: Mɛsɔɔ kpɛti nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛti nɛ̀ tiyɑɑtì kpɛti nɛ̀ idɛí kpɛti. Kɛ̀ bɛ̀ pĩĩnnɛ̀ tìmɑtì mutɔ̃mmú yɛbɑɑ mmiɛkɛ, kɛ pĩĩnnɛ̀ titɛtì yɛwe yɛmɔu, kɛ kounɛ̀ titɛtì tiyontì. 21Wèè yóu mɛyɛi n nɑ́ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndiɛ nhò bo ntú ti Yiɛ̀ nkou, kɛ́ntú kunɛnkù sɑ̀ɑ̀kù bɛ̀ pĩĩnnɛ̀ kù mutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù. 22Pĩ́ nhɑmɑ́ɑ̀ kɛ̀ tidɑpɑ̀ntì bɑ́ɑ́ dɑ tɑnnɛ́ mɛyɛi mmiɛkɛ, kɛ́mbɛtì timɔ́mmɔnti, kɛ́nyetíroo kɛ tɑ̃́ Kuyie, kɛ́nwɑɑ̀ mmɛdɔ́kùmɛ̀, kɛ́mbɛtì diwɛ̀ì, kɛ́nwɛ̃nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nKuyie nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 23Bɑ́ nyíé ntiyɛinnɛìtì dɛtetìrɛ̀ kpɛti, tì ce nyɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ. 24Kuyie nkóo tɔ̃ntì í dò nkɛ́ndɔ́ yɛkpɑ̀rɛ̀, ò dò nkɛ́ndɔ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ndi, kɛ́nnɔ nkɛ bɛ̀ tiè, kɛ́nnɔ nkɛ mi. 25Kɛ tiè mbɛ̀ɛ̀ í dɔ́ o nɑ́ɑǹtì mɛyɔɔ̀mmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ Kuyie mbo bɛ̀ teennɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ timɔ́mmɔnti kɛ́ceetɛ kɛ̀ bɛ borimɛɛ wenkɛ. 26Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ dibɔɔ̀ dìì do bɛ̀ pĩ ndi nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ, kɛ́nɑɑ́ mbɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\