2 TIMOTHÉE 3

1Timɔntee, ɑ́ nyɛ̃́ kɛ dò ndɛ̀ yóó yonkɛmu yɛwe sɔnyɛ miɛkɛ. 2Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ nɑɑ́ nsinɔutɛ̃ĩ yɛmbɛ̀, kɛ́duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ idíítí, kɛ́nhɑ̃ yɛpɔ̀rɛ̀, kɛ́mmɔkɛ sifeí, kɛ́nsɑ̃́ɑ̃́ nKuyie. Kɛ í sɑ̃ntí bɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ ndɛ̀ kpɛ́í, kɛ sènku dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nkpɛrɛ. 3Kɛ̀ bɛ toò kpenkɛ, kɛ̀ bɛ̀ nkpɑ mɛsémmɛ̀, kɛ nɑ́ɑntɛ bɛtɔbɛ̀ kpɛ́í, kɛ mɔkɛ kɛmiɛyonkɛ, kɛ yóù, kɛ níí mbɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni. 4Bɛ̀ bo nfiiti bɛtɔbɛ̀, kɛ mɔkɛ kɛmiɛkɛ nɛ̀ sifeí, kɛ dɔɔri bɛ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́mɛ̀ kɛ í dɔ́ Kuyie, 5kɛ́ndɔɔri kɛ dò mbɛ̀ tũ̀ nKuyie nkó kucɛ kɛ nɛ́ yetírí dɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ bɛ kó muwɛ̃rímú, ɑ́ yɑtɛnɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀. 6Bɛɛ̀ kó bɛ̀mɑbɛ̀ tɑɑ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mu nyí kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ bɛ cɛ̃́ĩ. Dɛ kó bɛnitipòbɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛi mmɛ pɛ́u kɛ í nɔ nkɛ pĩĩ mbɛmɑ́ɑ̀, 7kɛ tú bɛ̀ wɑnti timɔ́mmɔnti bɛ̀ mɛ nyí nɑ kɛ tì bɑntɛ́. 8Bɛ̀ɛ̀ mɛ ntɑɑ̀ bɛnitipòbɛ̀ cɛ̃́ĩ bɛ̀ yetɛ timɔ́mmɔnti nti, kɛ dònnɛ̀ Esibiti kó bɛnitinɔ̀mbɛ̀ Sɑnnɛsi nɛ̀ Sɑ̃mbɛɛsi bɛ̀ do yetɛmɛ̀ Mɔyiisi kpɛti, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ sĩntɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bútínnɛ́ Kuyie nkó kucɛ. 9Bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛ nyí yó nhɑ̃ kɛ sɔri, mɛ̀ yóó feitɛ́mu kɛ́ndònnɛ̀ dɛ kó bɛnitinɔ̀mbɛ̀ kɔ̃mɛ do feitɛ́mɛ̀. 10Fɔ̃́ nTimɔntee, ɑ kèèmu n tié, kɛ yɑ̀ m borimɛ dòmmɛ̀ kɛ yĩ̀ɛ̃́tɛ́ m bɛtì mù kɛ yɑ̀ n tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nnɛ̀ m minnímɛ̀ nɛ̀ n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, nɛ̀ n fííkúmɛ̀ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. 11A yɛ̃́mu bɛ̀ n fɛ̃́ũ mmɛ̀ɛ̀ botí nɛ̀ nh ɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí. A yɛ̃́mu tìì n tùɔ̀kɛní Ãntiyɔsi nɛ̀ Ikɔnni nɛ̀ Disiri. N yɑ̀mu mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɛmɔu botí kɛ̀ Kuyie mmɛ nni dɛɛtɛ́. 12Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ tũ nYesu Kirisi bɛ̀ yóó bɛ̀ fɛ̃́ũmmu. 13Kɛ̀ bɛnitiyonkubɛ biɛ nɛ̀ iyɑ́ɑ̀bìsítié nyɛmbɛ̀ bɛ̀ yó nsɔkɛ́mu kɛ tɑti mɛyɛi mmiɛkɛ, kɛ fétìnko bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ bɛmɔ́mmɔmbɛ. 14Fɔ̃́ nni mpĩ́ mbɛ̀ dɑ tié ntì kɑ̀ɑ ti yie nnɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, ɑ yɛ̃́mu wèè tì ndɑ tié. 15A yɛ̃́mu Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ̀ ɑ bɛmmɛ̀, tiì dɑ duɔ́ mmɛciì nkɑ̀ɑ yie nYesu kòò dɑ dɛɛtɛ́. 16Kuyie nkuù niitɛ́ bɛ̀ɛ̀ wɑ̃̀ri ku nɑ́ɑǹtì, kɛ̀ bɛ̀ tì wɑ̃̀ri kɛ̀ tì wenni, kɛ ti bɛnkú timɔ́mmɔnti nɛ̀ ti yɛi nnɛ̀ ti yetímɛ̀ nɛ̀ ti bo mbo mɛ̀ɛ̀ botí kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀. 17Kù mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ ku kóo nìtì weè tũntɛ omɑ́ɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\