3 JEAN 1

1Mí nhokótì Isɑ̃ɑ̃, míì dɑ wɑ̃̀ri fɔ̃́ nKɑyuusi, n dɑ dɔ́mu mɛsɑ̀ɑ̀. 2N nɛ́po sɑ̀ù, n dɔ́ ɑ kpɛrɛ dɛmɔu nkérí sɛ́i nwe, ɑ kɔ̃̀ntì nnɑɑti ɑ kpeńnì mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. 3Ti kɔbɛ tùɔ̀kɛní kɛ ti nɑ̀kɛ́ ɑ tũ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nweti weti, kɑ̀ɑ borimɛ wenni kɛ̀ dɛ̀ n nɑrikɛmu mɛsɑ̀ɑ̀. 4Tìmɑtì ɔ̃ɔ̃ í nni nnɑrikɛ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ m bo keèmɛ̀ díndi m bí kɛ̀ di tũ nKuyie nweti weti. 5N nɛ́po sɑ̀ù, ɑ tɔ̃mmú wennimu Kirisi kɔbɛ cuokɛ̀, kɑ̀ɑ cɔú Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀. 6Bɛ̀ ti nɑ̀kɛ́mu Kirisi kɔbɛ miɛkɛ ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀. Teennɛ̀ bɛ Kuyie ndɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ bɛ cèmmu. 7Bɛ̀ cèntì kɛ nɑ́ɑntɛ Yesu kpɛti nti, bɛ̀ í dɔ́ bɛ̀ɛ̀ í tú Kirisi kɔbɛ bɛ̀ mbɛ̀ teénnɛ̀. 8Tínti Kirisi kɔbɛ tíì dò nkɛ́ mbɛ̀ teénnɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti wɛ̃ḿmɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ pitírí Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 9N wɑ̃̀rimu tinɑ́ɑǹtì sɑ́m̀pɔ́ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo ɑ ciɛ, kɛ̀ Diyotirɛfu wèè dɔ́ kɛ́ nni kòo yetɛ n yɛ̃ mmù. 10M bo kɔtoo dìì yiè m bo dɑ nɑ́kɛ́ ò nɑ́ɑntɛmɛ̀ n kpɛ́í nkɛ n sɑ̃́ɑ̃́ nkɛ í cɔú bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑntɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ pɑɑnko bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ mbɛ̀ cɔú, kɛ bɛtì bɛ̀ɛ̀ yetɛ o kpɛti Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ. 11N nɛ́po sɑ̀ù, bɑ́ɑ́ teetɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, ntũ nkucɛ sɑ̀ɑ̀kù. Wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nweè tu Kuyie nkou, wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nwè í yɛ̃́ Kuyie. 12Demɛtiriyuusi yie borimɛ wennimu, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ò sɑ̃ntí, kɛ̀ ti múnkɛ ò sɑ̃ntí kɑ̀ɑ yɛ̃́ ti nɑ́ɑ́mmɛ̀ mɔ́mmuɔ. 13M mɔkɛmu tinɑ́ɑǹtì pɛ́u n nɑ ndɑ nɑ̀kɛ́ tì, nnɛ́ í dɔ́ kɛ́ tì wɑ̃̀ri. 14N dɔ́ kɛ́ dɑ yɑ̀mu yɛ nwe miɛkɛ kɛ̀ ti nɑ́kɛ́. 15A nɛ́pobɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo diɛ mbɛ̀ dɑ dɔunko. Á dɔu nhɑ ciɛ kɔbɛ bɑ́ wè kɛ̀ di mbo kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\