ACTES 1

1N nɛ́po Teofiiri, m pɑ́tíri ketirì miɛkɛ n dɑ nɑ̀kɛ́mu Yesu pĩ mmùù tɔ̃mmú mumɔu nɛ̀ ò tié ntì bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ ò ketɛ́ ndìì yiè o tɔ̃mmú, 2kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò niitɛ́mɛ̀ kòò duɔ́ nho tɑnnɔ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ ítɛ́ kɛ́dekɛ kɛĩ́nkɛ̀. 3O kṹṹ nkó difɔ̃nkúò kòo mbɛ̀ bɛnkú omɑ́ɑ̀ nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ pɛ́u mɛ̀ɛ̀ bɛnkú ò fòùtɛmɛ̀, kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti. 4Diyiè mɑrì kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ yo nkɛ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ dɛ́tɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu, dí nkɑri kɛ bɑɑ n cicɛ do yɛ̃ nhò yóó di pɑ̃ dɛ̀, n di nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 5Isɑ̃ɑ̃ do di ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù, nɛ̀ mɛniɛ mmɛ yɛwe sɑ́m̀pɔ́ miɛkɛ bɛ̀ bo di ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù. 6Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ mɔ̀nnì ndi ɑ yóó fíímmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuuɑ̀? 7Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di kpɛti dɔkɛ, di bo yĩ́ɛ̃́tɛ́mɛ̀ dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ nɛ̀ dɛ kó yɛwe, n cicɛ Kuyie nkumɔ́mmɔnku kuù dɔú ndɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ nɛ̀ dɛ kó yɛwe. 8Kù bo di duɔ́ mmuwɛ̃rímú, kù bo cṹũnní Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ di nɑɑ́ mbɛ̀ɛ̀ yo nnɑ́ɑ́ n kpɛ́í nSedisɑdɛmmu miɛkɛ nɛ̀ Sudee nɛ̀ Sɑmmɑrii dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ nɛ̀ itemmɑ̀nkɛ imɔu miɛkoo. 9Ò tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ́ítɛ́ kɛ́ndeètì kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nhò bùɔ́ kɛ̀ diwɛtirì mɑrìi ò dɑ̀tínko. 10Kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ búɔ́, kɛ́yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì kɛ́kɔtɛní bɛ borɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: 11Kɑdidee kó bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di cómmú kɛ búɔ́ kɛĩ́nkɛ̀? Yesu ìtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí di cuokɛ̀ kɛ dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀ ò yóó wɛ̃tɛní mɛɛ̀ botí. 12Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Odìfíè tɑ̃rì kɛ́wɛ̃tɛní Sedisɑdɛmmu. Dɛ kó ditɑ̃rì do í dɛ́tirìnɛ̀ Sedisɑdɛmmu, dɛ̀ do bo mbo cìdòmɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀ ndi. 13Bɛ̀ tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì kɛ́dekɛ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tíi ntɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. Ntɛ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do mbɛ bɛ yètɛ̀: Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Isɑku nɛ̀ Ãntidee nɛ̀ Fidipu nɛ̀ Bɑtidemii nɛ̀ Mɑtie nɛ̀ Isɑku Adifee kó dɛbirɛ nɛ̀ Simɔɔ Sedɔtibɛ kó ditĩ̀nnì kou nɛ̀ Sudi Isɑku kó dɛbirɛ. 14Kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ mɑbɛ̀ múnkɛ ndɛ̀ bo nɛ̀ Mɑɑri Yesu yɔ̃ nɛ̀ Yesu nɛí, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀. 15Diyiè mɑrì kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ tó tíkú, kɛ bo ntùɔ̀kɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ (120), kɛ̀ Piɛrii bɛ́i nkɛ dɔ̀: 16N kɔbɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù do niitɛ́ Dɑfitii kòo wɑ̃ri tì Sudɑɑsi kpɛ́í, nwèè niitɛ́ní bɛ̀ɛ̀ pĩ nYesu tì dò nkɛ́dɔɔ̀mu. 17Sudɑɑsi do tú ti kou nwe kɛ̀ ti wɛ̃ nkɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú. ( 18Kòò yɛ̀ kɛ dontɛ́nɛ̀ kupɑku o yɛi nkó idíítí, ò nùńnɛ́ dɛ̀ omɑ́ɑ̀, kɛ donní kɛ pɔ̀ntɛ, kòo nɑutì cìɛ́tɛ́ cíɛ́tɛ́. 19Kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛmɔuu yĩ̀ɛ̃́tɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ yu dɛ kó kupɑku kɛ tú: Mukṹṹ nkó kupɑku. Nɛ̀ bɛ kó tinɑ́ɑǹtì Akɛdidɑmɑɑ.) 20Tì wɑ̃̀rimu Yɛsɑ̃ɑ̃ mpɑ́tíri miɛkɛ kɛ tú: O cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bo nɑɑ́ nkudobonkù, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntɛ̀ ɑ̃, kòo tɔù mɔùu cɔutɛ́ o fɔ̃̀tìrì. 21Dɛ̀ dò ntí yɑ̀ onìtì mɔù nwe wèè do ti bonɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ ɑ̃ɑ̃̀ dìì mɔ̀nnì bɑ̀tɛ́mmù, 22kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Yesu dèkɛmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kòo ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti nnɑ́ɑ́ nYesu kumɛ̀ kɛ yɑ̃̀ńtɛ́. 23Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, Sosɛfu bɛ̀ do tú wè Bɑɑdisɑbɑsi kóò yu kɛ dɔ̀ Susituusi nɛ̀ otɔù mɔù bɛ̀ tu wè Mɑtiɑsi. 24Kɛ́deè kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nfɔ̃́ɔ̃̀ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀, ɑ tí bɛnkɛ ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè bɛnìtìbɛ̀ biɛ mmiɛkɛ, 25kòo cɔutɛ́ Sudɑɑsi fɔ̃̀tìrì, ò yóu dì, kɛ kɔ̀tɛ o kó kucɛ. 26Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do Mɑtiɑsi ĩ́nkɛ̀, kòo wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dimɑ́ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\