ACTES 10

1Onìtì mɔù weè do bo Sesɑdee kòo yètìrì tu Kɔrinɛi, kòo tu ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì, kɛ ni Odommu kó tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), 2kɛ dɔ́ Kuyie nnɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu, kɛ kù dé, kɛ kù bɑ̀ɑ́ nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ Sifubɛ kó bɛcĩ̀rìbɛ̀. 3Diyiè mɑrì kuyuoku tɛwebiètɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi tɑroo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòo di yɑ̀ weti weti, kɛ̀ dìi ò yu kɛ dɔ̀: Kɔrinɛi. 4Kòo dì wèńtɛ́ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò ɑutɛ́ kòò dɔ̀: N Yiɛ̀ ndɛ̀ dòmmɛ? Kɛ̀ dìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ncɔutɛ́mu ɑ bɑ́ɑ́mmu, kɛ pɛ́nsìrì ɑ pɑ̃rɛ̀ ɑ pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀, kɛ dɑ̀ɑ̀tɛní ɑ kpɛ́í. 5Tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Sopee kɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Simɔɔ bɛ̀ tu wè Piɛri. 6Ò bo Simɔɔ okɔ̃nnuurìwè cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́. 7Kuyie ntɔ̃nnì ò nɑ̀kɛ́ kɛ́deè kɛ́ítɛ́, kòo yú o tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù ò tɑ̃́ kù, kɛ̀ kù dɔ́ Kuyie, 8kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ tɔ̃ nSopee. 9Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ tɔ́ɔ́nnɛ̀nko Sopee, kɛ̀ Piɛri dèkɛ kudɑ̀nkù kɛ bo dɔu nKuyie kɛ̀ diyiè còḿmú yɛyɔ. 10Kɛ̀ dikònnìi ò pĩ nkɛ̀ bɛ̀ nhò bèrí mudiì, kɛ̀ Kuyie nhò bɛnkɛ dɛ̀mɑrɛ̀. 11Kòo yɑ̀ tiwɛtì kpetɛ́mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ cutiní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dònnɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù, kɛ píítí dɛ píìtì tìnɑ̀ɑ̀ kɛ tɔ́ɔntɛnì kɛtenkɛ̀. 12Kɛ̀ iwũɔ̃ imɔu botí bo dɛ miɛkɛ: Itɑ̀ɑ̀kɛ ìnɑ̀ɑ̀ kpɛyi nɛ̀ iwɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ tinɔ̀tì tibotí tibotí. 13Kòo keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ tu: Piɛri ítɛ́ kɛ́kuɔ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́. 14Kɛ̀ Piɛrii yetɛ kɛ dɔ̀: Áɑ̀ n Yiɛ̀! N yí di diyiè mɑrì ikuɔ́ yetɛ dɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni. 15Kɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nwúó nKuyie nyĩ dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ tú dɛ̀ sĩ̀. 16Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ nhɔ̃ kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́wɛ̃too kɛĩ́nkɛ̀. 17Kɛ̀ Piɛri ntoti o yɛ̀mmɛ̀ kɛ bo yɑ̀ Kuyie ndɔ́ kóò nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɛ̀ nhò bɛnkɛ, kɛ̀ Kɔrinɛi tɔ̃nní bɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ cómmú dibòrì, 18kɛ́bekɛ kɛ dɔ̀: Diɛ ndɛ Simɔɔ bɛ̀ tú wè Piɛri ò bomɑ̀ɑ̀? 19Kɛ̀ Piɛri bɑɑ nkpɑɑ́ toti o yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃ti biɛ nkɔ̀tɛní ɑ borɛ̀ ndɛ. 20Cútóo kɛ́ bɛ̀ nɛinɛ̀, kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, míì bɛ̀ tɔ̃nní. 21Kɛ̀ Piɛrii cútóo kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Míì tú onìtì di wɑɑ̀ nwè, di yɛ̃ mbɑ? 22Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Kɔrinɛi wèè dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ kù dé, kɛ̀ Sifubɛ bɛmɔu ò dɔ́, Kuyie ntɔ̃nnì we nnɑ̀kɛ́ kòò ti tɔ̃nní kɛ tú ɑ kɔtoo kóò nɑ̀kɛ́ ɑ mɔkɛ tì. 23Kɛ̀ Piɛrii bɛ̀ cɔutɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ yié. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi, kɛ̀ Yesu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sopee kɛ̀ bɛ kó bɛ̀mɑbɛ̀ɛ ò cíe. 24Di wentírì kɛ̀ bɛ̀ ntuɔ̀kòo Sesɑdee kɛ sɔ̃́ nKɔrinɛi yu o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ o nɛ́posɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò bɑ̀ɑ. 25Kɛ̀ Piɛri ńtɑtoo kɛ̀ Kɔrinɛii ítɛ́ kóò co kɛ́nínkóo o ììkɛ̀. 26Kɛ̀ Piɛrii ò íinní kɛ dɔ̀: N tú ɑ nititɔù nwe. 27Kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑntɛ kɛ́tɑroo kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tìkú pɛ́u. 28Kɛ̀ Piɛrii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɛ̃́mu kɛ dò nSifubɛ ci bɛ̀ bo tɑmɛ̀ wèè í tú Sifu o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, mí nKuyie nnɛ́ n nɑ̀kɛ́mu kɛ tú m bɑ́ nwúó nhòmɔù osĩ̀nwè. 29Dɛɛ̀ te kɛ̀ di n yu kɛ̀ n yie nkɛ kɔ̀tɛní, n nɑ́kɛ́nɛ̀ di n yu mùù kpɛ́í. 30Kɛ̀ Kɔrinɛi dɔ̀: Dɛ̀ mɔ̀kɛ yíe nyɛwe yɛ̀nɑ̀ɑ̀ n sòò bɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie, kɛ̀ tɛwebiètɛ̀ bo mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ nní nyóó dɑɑtɛ kɛ́yɑ̀ onìtì mɔù kòò còḿmú n yììkɛ̀ kɛ ɑ̃ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ tì mìɛ̀ti, 31kɛ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔrinɛi, Kuyie ncɔutɛ́mu ɑ bɑ́ɑ́mmu, kù í yɛ̃̀ nhɑ pɑ̃rɛ̀, ɑ pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀. 32Tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Sopee kɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Simɔɔ bɛ̀ tú wè Piɛri, ò bo okɔ̃nnuurìwè mɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò tu Simɔɔ, kòò bo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́. 33Mɛm̀mɛ kɛ̀ m pɑ̃̀nkɛɛ tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo dɑ yúní, kɑ̀ɑ yie nkɛ kɔ̀tɛní. Ti tíkú diɛ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ bo keè Kuyie ndɑ duɔ́ ntìnti kɑ̀ɑ bo ti nɑ́kɛ́. 34Kɛ̀ Piɛrii bɛ́i nkɛ dɔ̀: M bɑntɛ́mu di mmɔ̀nnì kɛ dò nKuyie nyí bɑɑ̀tì òmɔù. 35Bɑ́ kùù botí miɛkɛ wèè kù dé kɛ dɔɔ̀ri kù dɔ́mɛ̀ kù we ndɔ́. 36Kuù tu bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu Yiɛ̀, kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tìì bo tɑunnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɛ̀ Yesu Kirisi kpɛ́í. 37Di yɛ̃́mu tìì dɔ̀ɔ̀ Sudee omɔu nɛ̀ Kɑdidee Isɑ̃ɑ̃ ɑ̃nnɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù kɛ́deè. 38Di yɛ̃́mu Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ Yesu Nɑnsɑrɛti kou, kóò duɔ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ muwɛ̃rímú kòo ncentì tipíìtì timɔu kɛ miɛkùnko dibɔɔ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie nhò bonɛ̀mɛ̀. 39Kɛ̀ ti yɑ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu Sifubɛ kó kɛtenkɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu. Kɛ̀ bɛ̀ ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí kɛ kùɔ. 40Kɛ̀ Kuyie nhò fòùkùnnɛ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kɛ duɔ́ nkòò ti bɛnkɛ omɑ́ɑ̀. 41Tínti kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ ti bo nɑ́kɛ́ o kpɛ́í, kɛ̀ ti ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ di kɛ yɑ̃̀. 42Kòò yɛ̃ nti nnɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀, weè túmɛ̀ Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kòò bo bekɛ́nɛ̀ bɛfòùbɛ̀ nɛ̀ bɛcíríbɛ̀. 43Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu nɑ̀kɛ́ weè kpɛ́í nkɛ tú wèè ò tɑ̃́ kùu ò cĩ̀ɛ̃́ nho yɛi nnɛ̀ o kó diyètìrì kpɛ́í. 44Piɛri kpɑɑ́ kɛ nɑ́ɑ́ mɛmmɛ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu cútɛ́ní ò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ bɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 45Kɛ̀ dɛ̀ɛ di Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ tu Yesu kɔbɛ kɛ nɛínɛ̀ Piɛri, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù Kuyie nduɔ̀ mmù cùtɛ́nímɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ ĩ́nkɛ̀. 46Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do yomɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì kɛ sɑ̃ntí Kuyie nkù dɛumɛ̀. 47Kɛ̀ Piɛri dɔ̀: Ti bo nɑ kɛ́yetɛ ti bo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́mɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù mɛniɛ nkou, bɛmbɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù cùtɛ́ní bɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ mù cùtɛ́ní mɛ̀ɛ̀ botí ti ĩ́nkɑ̀ɑ̀? 48Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ Yesu Kirisi kó diyètìrì, kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀ ò nkpɑɑ́ bɛ borɛ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\