ACTES 11

1Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ Yesu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sudee kɛ̀ bɛ̀ɛ keè bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ̀ cɔutɛ́mɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 2Piɛri wɛ̃̀too dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ tu Yesu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ nhò kpɑ̀nnɛ̀ kɛ tú: 3Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ kɔ̀tɛ bɛ̀ɛ̀ í cɑ̃mmù bɛ ciɛ kɛ di wɛ̃nnɛ́ kɛ di? 4Kɛ̀ Piɛrii tuú nkɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu kɛ dɔ̀: 5N sòò bo Sopee ɛì miɛkɛ nkɛ, kɛ́ mbɑ́ɑ́ nKuyie, nkɛ̀ kù m bɛnkɛ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dònnɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ píítí tipíìtì tìnɑ̀ɑ̀, kɛ cutiní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ n tɔ́ɔntɛnní kɛ̀ dɛ̀ n di. 6Kɛ̀ n wéntɛ́ dɛ miɛkɛ kɛ́yɑ̀ iwũɔ̃ itɑ̀ɑ̀kɛ ìnɑ̀ɑ̀ kpɛyi nɛ̀ iwɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ tinɔ̀tì timɔu botí, 7kɛ́keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ túmɛ̀: Piɛri ítɛ́ kɛ́kuɔ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́. 8Kɛ̀ n dɔ̀: Áɑ̀ n Yiɛ̀! N yí di diyiè mɑrì ikuɔ́ ci dɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni. 9Kɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nwúó ndɛ̀mɑrɛ̀ Kuyie nyĩ dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ tú dɛ̀ sĩ̀. 10Kɛ̀ dɛ mmɛ nhɔ̃ kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́wɛ̃too kɛĩ́nkɛ̀. 11Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti tùɔ̀kɛní kɛ boní Sesɑdee kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ tɔ̃nní m borɛ̀. 12Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù. Kɛ̀ ti kɔbɛ bɛkuɔ̀ biɛ nni ncíe nkɛ̀ tí kɔtɛ kɛ́tɑ Kɔrinɛi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 13Kòo ti nɑ́kɛ́ ò yɑ̀mɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ dì ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Wèe tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Sopee kɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Simɔɔ bɛ̀ tú wè Piɛri. 14Kòo ò nɑ̀kɛ́ tinɑ́ɑǹtì tìì bo ò dɛɛtɛ́ wenwe nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ. 15Kɛ̀ nní ntì mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu cútɛ́ní bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ mù cùtɛ́nímɛ̀ ti ĩ́nkɛ̀ mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì. 16Kɛ̀ n dentɛní ti Yiɛ̀ ndo bɛ́i ntì kɛ tú: Isɑ̃ɑ̃ do ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ mɛniɛ mmɛ, díndi bɛ̀ bo di ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù. 17Kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ pɑ̃ dipɑ̃nnì kù pɑ̃ di tínti bɛ̀ɛ̀ cɔutɛ́ Yesu Kirisi, yé n tú wè kɛ̀ míì bo pɑɑ nKuyie nkó mutɔ̃mmú! 18Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ do kɛ̀ bɛ̀ nsɑ̃ntí Kuyie nkɛ tú: Kuyie ntũ nkpetɛ́mu kucɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ bo ceetɛ kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 19Bɛ̀ do kùɔ Etiɛnni kɛ́deè kɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɛɛ̀ tɑnní kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ cíɛ́tɛ́ tipíìtì timɔu, kɛ́kɔtɛ Fenisii nɛ̀ Sipiri nɛ̀ Ãntiyɔsi kɛ́nnɑ́ɑntɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Sifubɛ mɑ́ɑ̀. 20Dɛ mɔ̀nnì Yesu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sipiri nɛ̀ Sidɛnni kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ãntiyɔsi, kɛ́nnɑ́ɑ́ Kɛrɛkibɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nYesu kpɛti. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó muwɛ̃rímú mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu yie nkɛ́ceetɛ, kɛ́tũnnɛ ti Yiɛ̀. 22Kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛɛ tì kèè kɛ́tɔ̃ mBɑnnɑbɑɑsi Ãntiyɔsi. 23Kòo tuɔkoo kɛ́yɑ̀ Kuyie mpĩ̀ḿmɛ̀ mutɔ̃mmú, kɛ̀ dɛ̀ɛ ò nɑrikɛ kòo yɑ́úkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì kɛ dɔ̀, bɛ̀ dɔ̀kɛ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nkɛ nhò tɑ̀unɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 24Bɑnnɑbɑɑsi do tú onitisɑ̀ù nwe, kɛ dɔ́ Kuyie nkɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nhò pìɛ́kɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu yie nYesu. 25Kɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsii sɔɔtɛ́ kɛ́kɔtɛ Tɑɑsi Sɔɔri wɑmmù. 26Ò ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ Ãntiyɔsi kɛ́mbo kɛ tiè Kirisi kɔbɛ kɛ dɔ̀ dibenni. Bɛ̀ dɛ nyú mɛketimɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tũ nYesu kɛ dɔ̀ Kirisi kɔbɛ. 27Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ɛ ítɛ́ Sedisɑdɛmmu kɛ́kɔtɛ Ãntiyɔsi. 28Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu píɛ bɛ kóò mɔù kòo yètìrì tu Akɑbuusi kòo ítɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀, dikònnì diɛrì bo tɑnní kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. Kɛ̀ dì mɛ̀nkɛɛ tɑnní Kododi kó tikpɑ̀tì mɔ̀nnì. 29Kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀ bɑ́ wè wèe pɑ̃ ò pɛ̀tɛ́ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀ kɛ́teennɛ̀ Yesu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sudee. 30Bɛ̀ mɛ ndɔ̀ɔ̀ kɛ́duɔ́ ndɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi, nɛ̀ Sɔɔri kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́duɔ́ nSedisɑdɛmmu kó bɛwedɔunkótíbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\