ACTES 12

1Dɛ kó dimɔ̀nnì kòo kpɑ̀ɑ̀tì Edɔti nfɛ̃́ũnko Kirisi kɔbɛ mɑbɛ̀, 2kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Isɑku Isɑ̃ɑ̃ nɑntɛ̀ nɛ̀ disiè, 3kɛ́yɑ̀ dɛ̀ nɑrikɛmɛ̀ Sifubɛ kòo yíɛ́ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ mPiɛri, kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ tu pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti bɛ kó dibɑnni miɛkɛ. 4Kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò kpetínnɛ́ kɛ́bɑnnɛ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìkuɔ̀, tìnɑ̀ɑ̀ tìnɑ̀ɑ̀, kɛ̀ diyentɛ́bɑnni bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ́nɛ̀. 5Kɛ̀ Piɛri ḿbo dikpetíntou kɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nho kpɛ́í sɑ̃́ɑ̃̀. 6Bɛ̀ do boúmu Piɛri mɛfĩmmɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kòo nduɔ́ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìdɛ́tì cuokɛ̀ kɛ̀ titɛtì bɑ̀ɑ dibòrì, kɛ̀ɛ̀ yènkɛ̀ nɑ nwentɛ́ kɛ̀ Edɔtii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ́nɛ̀, 7kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi tɑroo kɛ̀ kuwenniku mɑkùu míítɛ́ kufɑ̃́ɑ̃́, kɛ̀ dìi bɑùtɛ̀ Piɛri. Kɛ̀ mɛfĩmmɛɛ tɔ̃ũ. 8Kɛ̀ dìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yì ɑ nɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ ɑ nɛùtì. Kɛ̀ Piɛrii mɛ ndɔɔ̀. Kɛ̀ dì dɔ̀: Dɑɑ́tí ɑ yɑɑ̀bòrì kɛ́ n tũnnɛ. 9Kɛ̀ Piɛrii dì tũ̀nnɛ kɛ̀ bɛ̀ nyɛtì kɛ̀ dɛ̀ ò dò ntidɔuǹtì bɑ́ ò í yɛ̃́ kɛ dò ndɛ̀ tu mɔ́mmuɔ. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dibòrì ketirì kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ didɛ́rì, kɛ́tuɔkɛ timɑ́tì kpɛri, bɛ̀ yìɛ̀ dì, kɛ kɔrì dihɛì, kɛ̀ dìi kpetɛ́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀, kɛ́dɛ́tóo sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ Piɛrii mɔ́ntóo Kuyie ntɔ̃nnì. 11Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Piɛrii bɑntɛ́ kɛ dɔ̀, Kuyie kuù tɔ̃nní ku tɔ̃nnì kɛ̀ dì ò dɛɛtɛ́nɛ̀ Edɔti nɛ̀ Sifubɛ do ò dɔ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi. 12Kòo totíní o yɛ̀mmɛ̀, kɛ́kɔtɛ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ tu wè Mɑriki, o yɔ̃ Mɑɑri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ nsɔ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ tìkú pɛ́u kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie. 13Kòo bentɛ dicɑ̀ù kòo sɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù bɛ̀ tu wè Odotii ítɛ́ní kɛ́bekɛ kɛ dɔ̀: Wenni nwe? 14Kɛ́bɑntɛ́ Piɛri tɑmmɛ̀ kɛ̀ diwɛ̀ìi ò pĩ nkòo yóu ò bo kpetɛ́mɛ̀ kɛ́wɛ̃too kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Piɛri còḿmú dibòrì. 15Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ í nɑɑtɑɑ̀? Kòò dɔ̀: N yí so, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A dɔú ntidɔuntì nti. 16Kɛ̀ Piɛri bɑɑ ḿbie ndicɑ̀ù, kɛ̀ bɛ̀ɛ kpetɛ́ kóò yɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di. 17Kɛ̀ Piɛrii bɛ̀ yèkìì tɛnɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ yúóó, kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie ntɔ̃nnì ò dènnɛ mɛ̀ɛ̀ botí dikpetíntou miɛkɛ, kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́nɛ̀ ti Isɑku nɛ̀ Yesu kɔbɛ tɔbɛ̀. Ò mɛ nyĩ kɛ́yɛ̀ kɛ́kɔtɛ kupíkù tɛkù. 18Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì ńkpeutí kɛ békú titɔbɛ̀ Piɛri kɔ̀tɛ kɛ̀? 19Kɛ̀ Edɔtii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɑmmú Piɛri kɛ mɔ́ntɛ́. Kòo bekɛ́nɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì kɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ɛ tì kùɔ, kɛ́deè kɛ́kɔtɛ Sesɑdee kɛ́mbo. 20Edɔti do í nɑɑtinɛ̀ Tiiri nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ ɛkɛ̀ kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ wɛ̃nnɛ́ dinùù kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Edɔti kó ditɔ̃nnì, Bɑdɑsitusi kɛ bo tɑunnɛ̀ Edɔti kɛ yɛ̃́ bɛ diitì do yiɛ̀nímɛ̀ weè ɛì miɛkɛ. 21Kɛ̀ Edɔtii dɔú mmɛtɑummɛ̀ kó diyiè. Kɛ̀ dìi tuɔkɛ kòo ɑ̃nnɛ́ o kpɑ̀ɑ̀tìyɑ̀ɑ̀tì kɛ́nkɑri okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀. 22Kɛ̀ bɛ̀ pĩɛ̃kù kɛ tú: Kuyie nkuù nɑ̀ɑ́ ndɛ̀ í tú onìtì. 23Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi ò potɛ́ kɛ̀ yɛbiɛ̀ɛ ò cɑ̀ɑ́kɛ́ kòo kú kɛ yɛ̃́ ò do cɔutɛ́mɛ̀ Kuyie nkó disɑ̃nni. 24Kɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì dɔkɛ mpitírí tipíìtì timɔu. 25Bɑnnɑbɑɑsi nɛ̀ Sɔɔri kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nyɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ do bɛ̀ tɔ̃nnɛ̀ yɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ́nwɛ̃ti Sesɑdee kɛ nnɛínɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ tu wè Mɑriki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\