ACTES 13

1Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dìì bo Ãntiyɔsi di miɛkɛ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do bomu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì: Bɑnnɑbɑɑsi nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ osɔ̀ùwè nɛ̀ Dusiyu Sidɛnni kou nɛ̀ Mɑnnɑɑ wèè do bìíkú nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Edɔti nɛ̀ Sɔɔri. 2Diyiè mɑrì kɛ̀ bɛ̀ mboú dinùù kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cɑ̃́nnɛ́nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi nɛ̀ Sɔɔri kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú m bɛ̀ yu mùù kpɛ́í. 3Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ kɛ boú dinùù kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ nɔ̀ɔ́ nsinɔu kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie, kɛ́ bɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́kɔtɛ. 4Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu bɛ̀ niitɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sedisii kɛ́tɑ bɑ̀tóò kɛ́nkɔri Sipiri kó kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ mɛniɛ mmiɛkɛ, 5kɛ́tuɔkɛ Sɑdɑminni kɛ́nnɑ́ɑ́ nSifubɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì titííntouti miɛkɛ, kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ Mɑriki bɛ̀ teénnɛ̀. 6Kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑntɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku tɛkù Pɑfoosi, kɛ mɑ́ɑ́nɛ̀ Sifu mɔù kòò tú onitinɔ̀ntì, kòo yètìrì tú Bɑɑri-Yesu, kòò tu omɑ́ɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò. 7Kɛ bo dɛ kó dihɛì kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Sɛɛsuusi Poduusi borɛ̀, wèè tu mɛciì nyiɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Bɑnnɑbɑɑsi nɛ̀ Sɔɔri kɛ̀ bɛ̀ bo ò nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 8Kɛ̀ weè nitinɔ̀ntì Edimɑɑsi, ò yètìrì mɛ ntú nɛ̀ kɛrɛki, kòò ndɔ́ kɛ́pɑɑnnɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 9Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù pìɛ́kɛ́ Sɔɔri, bɛ̀ yu wè Pɔɔri, kòo ò wèńtɛ́, 10kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Fɔ̃́ ndibɔɔ̀ birɛ, onitisountì, ociiǹtì, ɑ í yóó yóu ɑ bo ncɑɑ̀rimɛ̀ Kuyie nkó mutɔ̃mmɑ́ɑ̀? 11Kuyie mbo dɑ potɛ́ bɑ̀mbɑ̀ nkɑ̀ɑ yɛ̃ĩ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nwúó ndiyiè yɛmɔ̀rɛ̀ mɑyɛ̀ miɛkɛ. Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ kɛ̀ Edimɑɑsi yɛ̃ĩ kɛ́nhɑ̃́ɑ̃́ nkɛ wɑnti wèè bo ò dɛ̀tɛ. 12Kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò di, kɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtìi kɑ́ɑ́kɛ́ o yɛ̀mmɛ̀ kòo yie nYesu. 13Pɔɔri nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ bɑ̀tóò Pɑfoosi kɛ́kɔtɛ Pɛdisi Pɑ̃nfidii kó kɛtenkɛ̀, Isɑ̃ɑ̃ Mɑriki dɛ mbɛ̀ yóu kɛ́wɛ̃tɛ Sedisɑdɛmmu. 14Kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ kɛ́tuɔkɛ Ãntiyɔsi Pisidii kó kutempɛ̃ miɛkɛ, tɛom̀pùtɛ̀ yiè kɛ́tɑ kutííntouku kɛ́nkɑri. 15Bɛ̀ kɑ̀ɑ̀ ndìì mɔ̀nnì Kuyie nkuɔ́ pɑ́tɛ nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kpɛyɛ, kɛ̀ kutííntouku kó bɛnìùbɛ̀ɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Pɔɔri kɛ dɔ̀: Ti kɔbɛ kɛ̀ di mɔkɛ tìmɑtì kɛ bo ti teennɛ̀ di bo nɑ kɛ́bɛ́i. 16Kɛ̀ Pɔɔrii youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ yúóó kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ dé Kuyie nkémmúnɛ̀ kɛ́keè. 17Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, kuù tɑ̃ɑ̃tɛ́ ti yɛmbɛ̀ kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ sũ̀ṹ mbɛ̀ bo dìì mɔ̀nnì Esibiti, dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ kùu bɛ̀ dènnɛ nɛ̀ ku kó muwɛ̃rímú. 18Kɛ́ mbɛ̀ tɔ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀, 19kɛ́kuɔ ibotí ìyiekɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀ kɛ́ kɛ̀ duɔ́ nku kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ tiekɛ, 20kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (450). Kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ mbɛbɑɑtíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sɑmmuyɛɛri kó dimɔ̀nnì. 21Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ dɔ́ okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ Sɑuri Kiisi kó dɛbirɛ, Bɛnsɑmɛɛ kó kufuku kou, kóo ńtɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀. 22Kɛ̀ Kuyie nhò dènnɛ kɛ́duɔ́ nDɑfiti tikpɑ̀tì, kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: M pɛ̀tɛ́ onìtì n yɛ̀mmɛ̀ kou, wèè yó ndɔɔri n dɔ́mɛ̀ mɛmɔu. 23Nɛ̀ Dɑfiti kó kufuku miɛkɛ nkɛ Kuyie nduɔnnímɛ̀ Yesu Odɛɛtíwè, kù yɛ̃ nkù yóó duɔnní wè, kòo dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. 24Yesu mu ndo í kɔ̀tɛní kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́mu Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ kòo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù. 25Isɑ̃ɑ̃ dèu dìì mɔ̀nnì o tɔ̃mmú kɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Míì í tú di bɑɑ wè, ò kèrínímu, n ketɛ́ kɛ í sɑnnɛ̀ m bo sɛutɛmɛ̀ o nɛùtì kó iwɛ̃ĩ. 26N kɔbɛ díndi Abɑrɑhɑmmu kó kufuku kɔbɛ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dé Kuyie, tímbɛ Kuyie nduɔnnímɛ̀ mɛdɛɛtímɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì tii. 27Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mɛ nyí bɑntɛ́ Yesu, koò kùɔ kɛ nɛ́ dɔ̀ɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ wɑ̃̀ri tì kɛ̀ bɛ̀ tì kɑ̀ɑ nsiom̀pùu simɔu. 28Bɛ̀ í nyɑ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ Yesu dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kɛ ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ nɑ́kɛ́ Pidɑti kɛ dɔ̀ wèe ò kùɔ. 29Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì tìì wɑ̃̀ri o kpɛ́í tì yɛ̃mmɛ̀, kóò cṹũnní kudɑpɑ̃ɑ̃tí kɛ́dɔú nkufɔ̃ti miɛkɛ. 30Kɛ̀ Kuyie mmɛ nduɔ́ nkòo yɑ̃́ntɛ́. 31Kòo bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ yɛwe pɛ́u miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ do ò nɛínɛ̀ Kɑdidee kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu, bɑ̀mbɑ̀ nkɛ nɑ́ɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ o kpɛ́í. 32Ti di nɑ́ɑ́ tìì nɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ ti yɛmbɛ̀ tiì kpɛ́í. 33Kɛ̀ tì dɔ̀ɔ̀ tínti bɛ yɑɑ̀bí ti kpɛ́í, kɛ duɔ́ nkɛ̀ Yesu yɑ̃̀ńtɛ́ tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀ Yɛsɑ̃ɑ̃ mmiɛkɛ mukɑ̀mmù mudɛ́rímù kɛ tú: A tú m birɛ ndɛ kɛ̀ n dɑ pɛitɛ́ yíe. 34Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ weè kpɛ́í nkɛ dɔ̀: M bo duɔ́ nkòo yɑ̃́ntɛ́ m bɑ́ɑ́ yóu kòo pɑ̃ɑ̃kɛ. M bo di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ n do yɛ̃ n yóó dɔɔ̀mɛ̀ Dɑfiti. 35Tì wɑ̃̀rimu Yɛsɑ̃ɑ̃ mmiɛkɛ kupíkù tɛkù kɛ tú: A í yóó yóu kɑ̀ɑ kou pɑ̃ɑ̃kɛ. 36Dɑfiti do dɔ̀ɔ̀mu Kuyie nyɛ̃ nwèe dɔɔ̀mɛ̀, kɛ ku, kɛ̀ bɛ̀ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ borɛ̀ kòò pɑ̃̀ɑ̃̀kɛ. 37Kuyie mɛ nduɔ́ nkɛ̀ wèè yɑ̃̀ńtɛ́ ò í pɑ̃̀ɑ̃̀kɛ. 38N kɔbɛ bɑntɛ́nɛ̀ tũ̀nkɛ kɛ dò nnɛ̀ Yesu borɛ̀ ndɛ Kuyie mbo di cĩ́ɛ̃́mmɛ̀ di yɛi. 39Kɛ̀ wèè ò tɑ̃́, wèe ũtɛ́ o yɛi mmɛmɔu, Mɔyiisi kó ikuɔ́ do í yóó nɑ kɛ́ũtɛ́ mɛ̀. 40Ndɑkɛnɛ̀ tũnkɛ́ kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì bɑ́ɑ́ di tuɔkɛní. Tìì tu: 41Wéntɛ́nɛ̀ díndi sifeí yɛmbɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ di di kɛ̀ di kú. N yóó pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù mmu di kó yɛwe miɛkɛ di do í yóó yie nkɛ dò mmùù bo dɔɔ̀ bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ di nɑ̀kɛ́. 42Bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì kutííntouku kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní tɛom̀pùtɛ̀ tɛtɛ̀ yiè kɛ yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ́kɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 43Bɛ̀ cìɛ́tɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u, Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í Sifubɛ kɛ tũ̀nnɛ Sifubɛ kó kuwedɔuncɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cíe mPɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ́ukùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì kɛ dɔ̀, bɛ̀ ntɑunɛ̀ Kuyie nkù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í. 44Tɛom̀pùtɛ̀ tɛtɛ̀ yiè kɛ̀ dihɛì kɔbɛ bɛmɔuu sɑ̃́kɛɛ tíí nkɛ bo keè Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 45Kɛ̀ Sifubɛɛ yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ tìímmɛ̀ kɛ sũ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ yonkɛ. Kɛ̀ Pɔɔri nnɑ́ɑ́ ntii kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntitɛtì koò sɑ̃̀ɑ̃́. 46Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ weti weti kɛ dɔ̀: Dɛ̀ do dò mbɛ̀ɛ ketɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ dímbɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. Di nɛ́ mɛ ntì yetɛmɛ̀ kɛ bɛnkɛ di mɔ́mmɔmbɛ di í dòmmɛ̀ kɛ pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. Di mmɔ̀nnì ti bo kɔtɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ borɛ̀. 47Kɛ yɛ̃́ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: N dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́mu, kɑ̀ɑ bo ntú yɛbotɛ̀ yɛmɔu kó kuwenniku kɛ́nɑ́kɛ́ titentì timɔu kɔbɛ mɛdɛɛtímɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì. 48Bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ nɑrikɛ mɛsɑ̀ɑ̀, bɛ̀ɛ̀ tú mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ mu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nYesu. 49Kɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtìi pitɛ́ dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu. 50Kɛ̀ Sifubɛɛ sukú bɛnitipodiɛbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tũ̀nnɛ Yesu nɛ̀ dihɛì kó bɛnitidiɛbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ fɛ̃́ũ mPɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ́ bɛ̀ dènnɛ bɛ tenkɛ̀. 51Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɑ̃́ɛ̃́ bɛ nɑcɛ̀tɑ̃́ɑ̃́, kɛ́deè kɛ́kɔtɛ Ikɔnni. 52Kɛ̀ diwɛ̀ì ḿbo Yesu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bɛ̀ pìɛ́kɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\