ACTES 14

1Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ tó tɑ Ikɔnni kó kutííntouku, kɛ nnɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu yie nYesu. 2Bɛ̀ɛ̀ tu Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ sukú bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ bo dɔɔ̀ mɛyɛi mPɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi. 3Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ mbo Ikɔnni kɛ́mɔntɛ, kɛ́nnɑ́ɑ́ Kuyie nɑ́ɑǹtì nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀, kɛ nɑ́ɑ́ nKuyie mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó muwɛ̃rímú bɛ̀ bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì pɛ́u. 4Kɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛɛ totɛ́ mɛ̀dɛ́mɛ̀, kɛ biɛ nni ndɔ́ Sifubɛ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔ́ Yesu tɔ̃rɛ̀. 5Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ nɛ̀ dɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑkɛ kɛ bo fɛ̃́ũ mPɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi, kɛ bo bɛ̀ bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. 6Kɛ̀ bɛ̀ɛ tì kèè kɛ́cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Dikɑonii kó yɛhɛkɛ̀: Disiri nɛ̀ Dɛribu nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́, 7kɛ́nnɑ́ɑ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. 8Kòo nìtì mɔù bo Disiri kɛ tú kuhɔ̀ùkù nɛ̀ bɛ̀ ò pɛitɛ́mɛ̀ ò í nɔ nkɛ ceǹtì. 9Kɛ̀ Pɔɔri nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ kù kèḿmú kɛ̀ Pɔɔrii wéntɛ́ kɛ́bɑntɛ́ kù tɑ̃́mɛ̀ kɛ do nKuyie mbo kù miɛkùnnɛ. 10Kɛ bɛ́i mmɛkperímɛ̀ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ cómmú, kɛ̀ kùu puuní mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́kétɛ́. 11Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ́wekii nɛ̀ Dikɑonii kó tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Kuyie nnɑɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ cùtɛ́ní ti borɛ̀! 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ yú bɛ kó yɛbɔkɛ̀ yètɛ̀, kɛ yú Bɑnnɑbɑɑsi kɛ dɔ̀: Seyuusi, kɛ yú Pɔɔri kɛ dɔ̀: Edimɛsi, kɛ yɛ̃́ weè do nɑ́ɑ́mmɛ̀. 13Kɛ̀ bɛ kóo bɔɔyiɛ̀ nwèè kó dibɔɔ̀tou do bo dihɛì kó dibòrì borɛ̀ kòo tɔní yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ dùúkú mutepóó, nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo wɛ̃nnɛ́ kɛ́ yɛ̀ fìé Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi. 14Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ tì kèè kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃rí bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ́cokóo ditĩ̀nnì miɛkɛ kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: 15Ti kɔbɛ dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔɔ̀ri mɛmmɛ? Ti tú bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ di dònnɛ̀, ti di tɔní Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti, kɛ tú di yóu yɛbɔkɛ̀ kɛ́tũnnɛ Kuyie kùù fòù, kùù dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo o miɛkɛ. 16Kuù do yóu yɛbotɛ̀ bɑ́ wè kòo ntũ ò dɔ́ kùù cɛ. 17Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ kù bɑɑ di bɛnkú kù bomɛ̀, kɛ di dɔɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀, nkɛ di duɔ̀nní fɛtɑɑfɛ̀, kɛ̀ di pɑɑ mpɛí kɛ̀ di mɔkɛ kɛ yo nkɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti. 18Kɛ̀ dɛ̀ɛ ɑri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́ bɛ̀ bɑ̀ɑ bɛ̀ bo bɛ̀ fìémɛ̀ dɛ kó inɑ̀ɑ̀kɛ. 19Kɛ̀ Sifubɛɛ yɛ̀nní Ãntiyɔsi nɛ̀ Ikɔnni, kɛ́sukú bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ búɔ́tí Pɔɔri yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ nyɛ̃́ kɛ tú ò ku, kóò fũrí kɛ́dennɛ dihɛì mɑ̀nku. 20Kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ tíí nho borɛ̀ kòo ítɛ́ kɛ́tɑ dihɛì, kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Dɛribu. 21Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Dɛribu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu tì yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́wɛ̃tɛ Disiri nɛ̀ Ikɔnni nɛ̀ Ãntiyɔsi, 22kɛ́nyɑ́úkùnko Yesu kɔbɛ kɔ̃̀ntì kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ nyɛ̃́ kɛ dò nti dò nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́mu kɛ nɛ́ tɑ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 23Kɛ kɑnnìnko Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛmɔu bɛwedɔunkótíbɛ̀, kɛ bou yɛnɔ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie, kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú ti Yiɛ̀ ndi dɔ́ wè di teennɛ̀. 24Kòo deè kɛ́yɛ̀ Pisidii kó kutempɛ̃ nkɛ́tɑ Pɑ̃nfidii kɔku, 25kɛ́nɑ́kɛ́ Pɛdisi Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ́deè kɛ́kɔtɛ Atɑdii. 26Bɛ̀ dɛ ndèkɛ bɑ̀tóò, kɛ́wɛ̃tɛ Ãntiyɔsi, bɛ̀ do bɛ̀ bɑ́ntɛ̀nɛ̀ dɛ̀ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú bɛ̀ bo kɛ deu mù. 27Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie mpĩ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú kɛ kpetɛ́ kucɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ yie nYesu. 28Kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ bo nɛ̀ Kirisi kɔbɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\