ACTES 15

1Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ yɛ̀nní Sudee kɛ́kɔtɛ Ãntiyɔsi kɛ́nnɑ́ɑ́ mbɛ̀ɛ̀ yie nYesu kɛ tú: Kɛ̀ bɛ̀ í di cɑ̃mmú Mɔyiisi kó ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ Kuyie mbɑ́ɑ́ di cɔutɛ́. 2Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛnni mɛdiɛ̀, nkɛ̀ Yesu kɔbɛ dɔ̀: Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi nɛ̀ Ãntiyɔsi kɔbɛ mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́yɑ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ bɛwedɔunkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ cíe nkɛ́dennɛ dihɛì, kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Fenisii nɛ̀ Sɑmmɑrii kó kɛtenkɛ̀ kɛ́nnɑ́ɑntɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ̀ cɔutɛ́mɛ̀ Yesu, kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì nnɑ́rìnkùnko Kirisi kɔbɛ bɛmɔu yɛ̀mmɛ̀. 4Bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu Kirisi kɔbɛ nɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ bɛwedɔunkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ co Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie mbɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ mùù tɔ̃mmú. 5Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yie nYesu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ yie nYesu bɛ̀ dò nkɛ́cɑ̃mmúmu kɛ́tũnnɛ Mɔyiisi kó ikuɔ́. 6Kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ bɛwedɔunkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nkɛ bo yɑ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, 7kɛ́nnɛì kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ, kɛ̀ Piɛrii ítɛ́ kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: N kɔbɛ, di yɛ̃́mu Kuyie nni ntɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ yie nYesu. 8Kuyie nkùù yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ kù bɛ̀ duɔ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kù ti duɔ́ mmù, kɛ bɛnkɛ kù bɛ̀ cɔutɛ́mɛ̀. 9Mɛcɑ̃́nnímɛ̀ mɑmɛ̀ í bo tínti nɛ̀ bɛ ti cuokɛ̀, bɛ yie ndìì mɔ̀nnì Yesu kɛ̀ Kuyie nhũtɛ́ bɛ yɛi. 10Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́yíi nKuyie mmiɛkɛ kɛ́toú mbɛ̀ɛ̀ yie nYesu ditɔu tínti nɛ̀ ti yɛmbɛ̀ ti í nɑ kɛ tɔ dì. 11Di í yɛ̃́ kɛ dò nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ timɔu ti cootɛ́mɛ̀ tínti nɛ̀ bɛɑ̀ɑ̀? 12Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɔ̀ yúóó, Bɑnnɑbɑɑsi nɛ̀ Pɔɔri kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ cuokɛ̀. 13Bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ dèè kɛ̀ Isɑku dɔ̀: N kɔbɛ kémmúnɛ̀! 14Simɔɔ nɑ̀kɛ́mu Kuyie ndɑ̀ɑ̀tɛnímɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ kpɛ́í nkɛ tɑ̃nkíí ku kɔbɛ. 15Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì dɛ̀ wɛ̃ḿmu tiì tú: 16M bo wɛ̃tɛní kɛ́mɑɑ́ Dɑfiti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́yíi nho dobuò. 17Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ n yu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo n tú n kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑmmú Kuyie. 18Kuyie nti nnɑ̀kɛ́ kunku kùù tì nti bɛnkɛ nɛ̀ dimɔ̀nnì. 19Kɛ̀ Isɑku dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ í dò nti duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ yie nYesu dɛ kó ikuɔ́ kɛ̀ bɛ̀ nhɑ́ɑ̀rì. 20Yóunɛ̀ kɛ̀ tí bɛ̀ wɑ̃̀ri kɛ dɔ̀: Bɛ̀ bɑ́ nyo iwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì yɛbɔkɛ̀, kɛ́mɛntɛ́nɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ bɛ̀ bo ndɔutinɛ̀mɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ bɑ́ɑ́ cɑ́ɑ́kɛ́ fɛhɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ í fèútɛ́ fɛ̀ yoo mɛyĩ̀ĩ̀. 21Kɛ yɛ̃́ Mɔyiisi kó ikuɔ́ bomɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ ì kɑ̀ɑ siom̀pùu simɔu titííntouti miɛkɛ. 22Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ bɛwedɔùnkótíbɛ̀ nɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́nsìrì dɛ kó ikuɔ́, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sudi bɛ̀ tú wè Bɑɑrisɑbɑɑsi nɛ̀ Sidɑɑsi bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu tɑ̃ bɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɛínnɛ̀ Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ãntiyɔsi, 23kɛ́ bɛ̀ duɔ́ ndipɑ́tíri kɛ̀ dì tu: Di kɔbɛ tínti Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ bɛwedɔunkótíbɛ̀, ti di dɔunko díndi bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ bo Ãntiyɔsi nɛ̀ Sidii kó itempɛ̃. 24Ti kèè ti kɔbɛ mɑbɛ̀ kɔ̀toomɛ̀ kɛ di kɔkɛ́nɛ̀ kɛ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀, tíì í bɛ̀ duɔ́ ndɛ kó dinùù. 25Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́ kɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀mɑbɛ̀ kɛ bɛ̀ nɛínnɛ̀nko ti nɛ́pobɛ̀ sɑ̀ɑ̀bɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi nɛ̀ Pɔɔri. 26Bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ kɑ̀ɑ́tɛ́ mukṹṹ kucɛ mɛ̀pɛ́u ti Yiɛ̀ nYesu kó mutɔ̃mmú kpɛ́í. 27Ti tɔ̃nko Sudi nɛ̀ Sidɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ bo di tuo ntìì wɑ̃̀ri tìnti dipɑ́tíri miɛkɛ. 28Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù muù ti niitɛ́ kɛ̀ ti yɛ̃ nti bɑ́ɑ́ di sṹũ mmucìrìmù kɛ̀ dɛ̀ í tú ikuɔ́ ìì í dò nkɛ́yóu. 29Iì tu di bɑ́ nyo iwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ í fìé ì, kɛ́mɛntɛ́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ di bo ndɔutinɛ̀mɛ̀ ditɔbɛ̀, kɛ̀ di dɔɔ̀ri mɛmmɛ dɛ̀ bo nwenni. Dɛ̀ nsúɔ́nnɛ̀ diyiè mɑrì. 30Kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑu mbɛtɔbɛ̀ kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ãntiyɔsi kɛ́tíí nYesu kɔbɛ pɛ́u, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ ndipɑ́tíri. 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì kɑ̀ɑ nkɛ́keè, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ nɑrikɛ bɛmɔu. 32Sudi nɛ̀ Sidɑɑsi bɛ̀ mɛ ntúmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ mbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ nyitié mpɛ́u kɛ́yɑ́úkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì. 33Kɛ́ mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ cɑu nkɛ́wɛ̃tɛ bɛ̀ɛ̀ sòò bɛ̀ tɔ̃nní bɛ borɛ̀ nɛ̀ kunɑɑtí. [ 34Kɛ̀ Sidɑɑsi yie dɔ̀ ò bo nkpɑɑ́.] 35Pɔɔri nɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo Ãntiyɔsi kɛ tiè nYesu kɔbɛ kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Yesu kpɛti pɛ́u. 36Kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ kɛ̀ Pɔɔrii nɑ́kɛ́ Bɑnnɑbɑɑsi kɛ dɔ̀: Tí wɛ̃tɛ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ́síékɛ́ ti sòò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ́yɑ̀ bɛ̀ bo kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀. 37Kɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi ndɔ́ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ yu wè Mɑriki ḿbɛ̀ nɛínɛ̀. 38Kɛ̀ Pɔɔrii yetɛ kɛ dɔ̀: Ò bɑ́ nti nɛínɛ̀ kɛ yɛ̃́ ò do ti yóunɛ̀mɛ̀ mutɔ̃mmú Pɑ̃nfidii kɛ́ítɛ́. 39Kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ tinɛìtì mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑtɛ, kɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsii túótɛ́ Mɑriki kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kudɑbɛkù kɛ́kɔtɛ Sipiri. 40Kɛ̀ Pɔɔrii tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sidɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bɑ́ntɛ̀nɛ̀ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́. 41Kòo kɔtɛ Sidii nɛ̀ Sidisii kɛ́nkpénkùnko Kirisi kɔbɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\