ACTES 16

1Kɛ̀ Pɔɔrii kɔtɛ Dɛribu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Disiri, kɛ́yɑ̀ odɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù bɛ̀ tú wè Timɔntee, kòò tu Yesu kou, kòo yɔ̃ tú Sifu kɛ tũ nYesu, kòo cicɛ tú Kɛrɛki. 2Kɛ̀ Yesu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Disiri nɛ̀ Ikɔnni kɛ̀ bɛ̀ ò sɑ̃ntí. 3Kɛ̀ Pɔɔri ndɔ́ Timɔntee ò nɛinɛ̀, kóò tùótɛ́ kɛ́cɑ̃ntɛ́ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo bɛ kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do yɛ̃́mɛ̀ bɛmɔu o cicɛ túmɛ̀ Kɛrɛki. 4Kɛ̀ bɛ̀ nkɔrì yɛhɛkɛ̀ kɛ nɑ́ɑntɛ Yesu tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ bɛwedɔunkótíbɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì Sedisɑdɛmmu, kɛ tú bɛ̀ɛ tì yie. 5Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kirisi kɔbɛ ńkpénkú Kuyie nnɑ́ɑǹtì miɛkɛ kɛ sṹũnko yɛwe yɛmɔu. 6Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu yetɛ bɛ̀ bo nɑ̀kɛ́mɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì Asii kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Fidisii nɛ̀ Kɑdɑsii, 7kɛ́tuɔkɛ Misii kó kutemmɑ̀nku kɛ ndɔ́ kɛ́kɔtɛ Bitinnii kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu yetɛ. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ́tɑ Misii kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Todowɑɑsi. 9Kɛ̀ Pɔɔri nduɔ́ kɛyènkɛ̀ kɛ̀ Kuyie nhò bɛnkɛ mɛbɛnkùmɛ̀ kòo yɑ̀ Mɑseduɔnni kou mɔù, kòò còḿmú koò bɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Kɔtɛní ti ciɛ kɛ́ ti teennɛ̀! 10Kɛ̀ ti bɑntɛ́ kɛ dò nKuyie nkuù kɛ̀ n ti yu kɛ̀ ti bo nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ ti pɑ̃̀nkɛɛ ítɛ́ Todowɑɑsi, 11kɛ́tɑ bɑ̀tóò kɛ́kɔtɛ Sɑmmutɑɑsi dihɛì dìì sokɛ́ mɛniɛ mmiɛkɛ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ ti kɔtɛ Nɛɑpodii. 12Kɛ ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ Fidipu Mɑseduɔnni kó kutempɛ̃ nkó dihɛì kètirì kɛ̀ Odommu kɔbɛ dì bɑkɛ́, kɛ̀ tí nkɛ mbo kɛ dɔ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́. 13Tɛom̀pùtɛ̀ yiè kɛ̀ ti yɛ̀, kɛ́tɑ kukó nkɛ bo yɑ̀ Sifubɛ bo nkɛ bɑ̀ɑ́ nKuyie. Kɛ sɔ̃́nkɛ́ bɛnitipòbɛ̀ mɑbɛ̀ dɛborɛ̀ kɛ́kɑroo kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, 14kɛ́yɑ̀ onitipòkù mɔù bɛ̀ tú wè Didii kòò bonní Tiyɑtiiri, kɛ fiiti tiyɑɑ̀kpetì tiwũɔ̃tì kɛ tũ nKuyie, kɛ̀ Kuyie nkpetɛ́ o yɛ̀mmɛ̀ kòò nkémmú Pɔɔri nɑ̀ɑ́ ntì. 15Kɛ̀ tí ò ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ. Kòo nyetíróo kɛ tú: Kɛ̀ di yie nkɛ dò m mɛ̀nkɛ cɔutɛ́ Yesu kɔtɛnɛ̀ní kɛ́mbo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 16Diyiè mɑrì kɛ ti nkɔri mubɑ́ɑmmu kɛ́conɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù kòò tu kudɑɑkù, kɛ̀ dibɔɔ̀ ò tɑ, kòò pɑ̃ũ̀ kòo yɛmbɛ̀ pɛ̀ú idíítí. 17Kòo nti tũ nkɛ wékíí kɛ tú: Bɛnìtìbɛ̀ biɛ ntú Kuyie ndiɛkù tɔ̃mbɛ̀ mbɛ, kɛ di nɑ́ɑ́ mmɛdɛɛtímɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì. 18Kòo mmɛ nhɔ̃ nyɛwe yɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ɛ ɔu Pɔɔri kòo wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́pɛ́i ndibɔɔ̀ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ Yesu Kirisi kó diyètìrì yɛ̀ onitipòkù yie mmiɛkɛ! Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ dìi yɛ̀. 19Onitipòkù yɛmbɛ̀ sɔ̃́ ndìì mɔ̀nnì bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó mpɛ́ú idíítí, kɛ pĩ́ mPɔɔri nɛ̀ Sidɑɑsi kɛ́kɔtɛnɛ̀ bɛbeémbɛ̀ borɛ̀. 20Kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ biɛ ntú Sifubɛ mbɛ kɛ kɔ̀tɛnní diɛ mmɛkɔɔ̀mmɛ̀. 21Kɛ bɛnkú bɛ kó ikuɔ́ tínti Odommu kɔbɛ ti í dò nkɛ́ntũ nyì. 22Kɛ̀ ditĩ̀nnìi tì yie nkɛ̀ bɛbeémbɛ̀ɛ duɔ́ nkɛ̀ podíìsìbɛ̀ɛ dɑ́tɛ́ Pɔɔri nɛ̀ Sidɑɑsi bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ́ bɛ̀ puotí yɛdɑ́, 23kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ kpetínnɛ́ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù mbɛ̀ bɑ̀ɑ mɛsɑ̀ɑ̀, 24kɛ́ bɛ̀ tɑ́ú nkɛ́tɑnnɛ́ kufɑ̃́ɑ̃́ ndɛ́tikù. 25Kɛyènkɛ̀ cuokɛ̀ kɛ̀ Pɔɔri nɛ̀ Sidɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ́ nKuyie nkɛ diè nkɛ kù sɑ̃ntí, kɛ̀ tikpetíntì tɛtì kèḿmú. 26Kɛ̀ bɛ̀ nyóó dɑɑtɛ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ sɑ̃̀ntɛ̀, kɛ̀ dikpetíntouu sɑ̃ntɛ̀ kɛ̀ yɛbòrɛ̀ɛ kpetɛ́, kɛ̀ bɛ̀ boú mɛ̀ɛ̀ fĩmmɛ tikpetíntì nɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ tɑ́ú nnɛ̀ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ duó. 27Kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkùu entɛní kɛ́yɑ̀ yɛbòrɛ̀ kpetɛ́mɛ̀ kɛ nyɛ̃́ kɛ tú bɛ̀ cokɛ́, kɛ́kpɑtɛ disiè kɛ bo kuɔ kumɑ́ɑ̀. 28Kɛ̀ Pɔɔrii pɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ ɑmɑ́ɑ̀ mɛyɛi. Ti bomu timɔu. 29Kɛ̀ ku kɔ̃̀ntì ɑu kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ míítɛ́ kɛ̀ kùu cokóo Pɔɔri nɛ̀ Sidɑɑsi bɛ borɛ̀ kɛ́nínkóo bɛ ììkɛ̀, 30kɛ́ bɛ̀ dènnɛní kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛkótíbɛ̀, n dò nkɛ́yĩ́mɛ̀ kɛ̀ Kuyie nni ndɛɛtɛ́? 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N tɑ̃́ ti Yiɛ̀ nYesu ɑ bo cootɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ. 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ kù nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 33Kɛ̀ kùu bɛ̀ tùótɛ́ kɛ ɔ́ú bɛ muɔ, nkɛ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ kù ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù dɛ kó kɛyènkɛ̀ nɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ. 34Kɛ̀ kùu yú Pɔɔri nɛ̀ Sidɑɑsi kɛ́konnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mmudiì, kɛ̀ diwɛ̀ì nkù bo nɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ cɔutɛ́mɛ̀ Kuyie. 35Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛbeémbɛ̀ɛ tɔ̃ mpòdíìsìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ kùu bɛ̀ fĩ́ĩ. 36Kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkùu nɑ́kɛ́ Pɔɔri kɛ dɔ̀: Bɛbeémbɛ̀ tɔ̃nní kɛ tú n di fĩ́ĩ, di mmɔ̀nnì yɛ̀nnɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù. 37Kɛ̀ Pɔɔrii nɑ́kɛ́ pòdíìsìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Tínti Odommu kɔbɛ bɛ̀ ti puotí bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í ti bekɛ́nɛ̀ kɛ nɛ́ dɔ́ kɛ ti fĩ́ĩ ndisɔrɑ̀ɑ̀? Ti bɑ́ɑ́ yie. Bɛ̀ɛ kɔtɛní bɛ mɔ́mmɔmbɛ kɛ́ ti dennɛ. 38Kɛ̀ pòdíìsìbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛbeémbɛ̀ Pɔɔri nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ tumɛ̀ Odommu kɔbɛ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ. 39Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ mɔɔ mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀, kɛ́ bɛ̀ dènnɛ dikpetíntou, kɛ́ bɛ̀ bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ dihɛì. 40Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ dikpetíntou kɛ́kɔtɛ Didii cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́yɑ̀ Yesu kɔbɛ kɛ yɑ́úkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\