ACTES 17

1Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Ãnfipodii nɛ̀ Apodonii kɛ́tuɔkɛ Tɛsɑdoniki, kɛ̀ Sifubɛ kó kutííntouku dɛ̀ bo. 2Kɛ̀ Pɔɔri tó tɑ Sifubɛ kó kutííntouku kɛ dɔ̀ siom̀pùu sìtɑ̃ɑ̃ti kɛ nɑ́ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 3Kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Kirisi do dò nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́mu kɛ́kú kɛ́yɑ̃́ntɛ́, Yesu n di nɑ́ɑ́ nwèè kpɛ́í weè tu Kirisi. 4Bɛ miɛkɛ kɛ̀ Kɛrɛkibɛ bɛ̀ɛ̀ do dé Kuyie bɛnitipodiɛbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie mPɔɔri nɛ̀ Sidɑɑsi kpɛti kɛ́nsũ mɛsɑ̀ɑ̀. 5Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yú bɛcièmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́ɑ̃nnɛ́ dikpɑ̀nnì kɛ́ítɛ́nɛ̀ kɛmiɛkɛ kɛ́nwɑnti Pɔɔri nɛ̀ Sidɑɑsi, kɛ́kɔtɛ Sɑsɔ̃ɔ̃ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ ditĩ̀nnì borɛ̀, 6kɛ́ bɛ̀ mɔ̀ńtɛ́, kɛ́pĩ́ nSɑsɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Yesu kɔbɛ mɑbɛ̀ kɛ́kɔtɛnɛ̀ bɛbeémbɛ̀ borɛ̀ kɛ́nwékíí kɛ tú: Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri kutenkù kumɔu kó ikuɔ́ nyi kɛ tùɔkɛní diɛ nkɛ̀ Sɑsɔ̃ɔ̃ bɛ̀ cɔutɛ́. 7Kɛ sènkɛ̀rì okpɑ̀ɑ̀tì Sesɑɑ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú okpɑ̀ɑ̀tì mɔù bo kɛ̀ bɛ̀ ò tu Yesu. 8Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kɔbɛ. 9Sɑsɔ̃ɔ̃ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yietí idíítí dihɛì yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́ bɛ̀ fĩ́ĩ. 10Kɛ̀ kɛyènkɛ̀ɛ biitɛ kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ duɔ́ nkɛ̀ Pɔɔri nɛ̀ Sidɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Bedee, bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì kɛ́tɑ Sifubɛ kó kutííntouku. 11Kɛ̀ bɛmbɛ ndɔ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Tɛsɑdoniki kɔbɛ, kɛ níí ntì kɑ̀ɑ̀ nyɛwe yɛmɔu kɛ bo yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì tu timɔ́mmɔnti. 12Bɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu yie nYesu, Kɛrɛki kó bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ pɛ́u. 13Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo Tɛsɑdoniki kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Pɔɔri nɑ̀ɑ́mmɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì Bedee kɛ́kɔtoo kɛ́sukú bɛnìtìbɛ̀. 14Kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ kɔtɛnɛ̀ Pɔɔri dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kòò bo tɑ bɑ̀tóò, kɛ̀ Sidɑɑsi nɛ̀ Timɔntee kɛ̀ bɛɛ̀ nkpɑɑ́ Bedee. 15Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cíe nkɛ́tuɔkɛ Atɛnni kɛ́wɛ̃tɛ Bedee kɛ́nɑ́kɛ́ Sidɑɑsi nɛ̀ Timɔntee kɛ dɔ̀: Pɔɔri tu bɛ̀ɛ kɔtoo mɛcɑ̃ɑ̃. 16Kɛ̀ Pɔɔri mbɑɑ Sidɑɑsi nɛ̀ Timɔntee Atɛnni, kɛ́yɑ̀ yɛbɔkɛ̀ sũmɛ̀ dɛ kó dihɛì kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀. 17Kòò nnɑ́ɑ́nnɛ̀ Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ tũ nSifubɛ kó kuwedɔuncɛ titííntouti miɛkɛ, yɛwe yɛmɔu kɛ nnɑ́ɑ́nnɛ̀ ò mɑunɛ̀ bɛ̀. 18Kɛ múnkɛ mmɑunɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ bɛ̀ tu bɛ̀ Epikudiyɛ̃bɛ, nɛ̀ Sitoyisĩɛ̃bɛ, kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ ntú onìtì yie nnɑ̀ɑ́ nhɔ̃̀nti? Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu dɛ dò nhò nɑ̀ɑ́ nKuyie ncɑ̀nkù mɑkù kpɛ́í nkɛ, kɛ yɛ̃́ ò do nɑ́ɑ́mmɛ̀ Yesu kumɛ̀ mmɛ kɛ yɑ̃̀ńtɛ́. 19Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kɔ̀tɛnɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tíí ndɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɔɔ̀ kɛ ti nɑ́kɛ́ tinɑ́ɑm̀pɑ̀ntì ɑ nɑ́ɑ́ ntì tú mù. 20Ti mu nyí kèè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì diyiè mɑrì kɛ dɔ́ kɛ́bɑntɛ́ tì tu mù. 21Atɛnni kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dɛ kó dihɛì, bɛ̀ do ɔ̃ ntṹṹ kɛ nɑ́ɑ́mmu kɛ kémmú tinɑ́ɑm̀pɑ̀ntì tìì yìɛ̀ní. 22Kɛ̀ Pɔɔrii ítɛ́ kɛ́cómmú bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Díndi Atɛnni kɔbɛ n yɑ̀mu kɛ dò ndi wɑnti Kuyie mmɛdiɛ̀. 23N cè ndihɛì kɛ yɑ̀ di bɑ́ɑ́ ndɛ̀ kɛ tú Kuyie nkɛ wɑ̃̀ri dɛ̀mɑrɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ tú: Kuyie nti í yɛ̃́ kù. Di bɑ́ɑ́ nkùù yie nkɛ í kù yɛ̃́, n kɔ̀tɛní kɛ bo di nɑ́kɛ́ kuù kpɛ́í. 24Kuù dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo, kuù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, kù í ɑ̃ bɛnìtìbɛ̀ mɑɑ́ tìì touti miɛkɛ. 25Kù í yɛ̃ nti nkù duɔ̀ ndɛ̀mɑrɛ̀ kɛ yɛ̃́ kuù duɔ̀mmɛ̀ mufòmmu dɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu. 26Kuyie ndɔ̀ɔ̀ wèè nìtì borɛ̀ ndɛ ibotí imɔu sũ̀ṹmmɛ̀ kutenkù kumɔu. Kɛ̀ kù yɛ̃́ bɑ́ wè ò yó mborɛ̀ nɛ̀ o we mɑ̀mɛ̀. 27Kù mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ dɔ́ bɛnìtìbɛ̀ɛ kù wɑmmúmu, kɛ̀ bɛ̀ kù wɑɑ́ mbɑ́ kɛ í yɛ̃́ bɛ̀ bo kù wɑmmúmɛ̀ bɛ̀ bo kù yɑ̀, kɛ yɛ̃́ kù í ti dɛ́tirìnɛ̀mɛ̀. 28Kɛ yɛ̃́ kuù temɛ̀ kɛ̀ ti fòù kɛ bo, kɛ ɔ̃ɔ̃ nɑ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀. Di kó bɛpɑ́tiwɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ mɑbɛ̀ ti nwɑ̃̀ri kɛ tú: Ti tú kuù kó ibí. 29Kɛ̀ ti tú ku bí, ti yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò Kuyie ndònnɛ̀ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ mɛsɔɔ nkpɛtɛ, yoo mɛbiɛrimɛ kpɛtɛ, yoo ditɑ̃́rì onìtì dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ nɛ̀ o kó mɛciì. 30Kuyie mbùútóomu mɛyɛi nti í kù yɛ̃́ dìì mɔ̀nnì kɛ dɔɔ̀ri mɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ ndi mmɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ kɛ tú: Bɛ̀ɛ cèètɛ mɛborimɛ. 31Kɛ yɛ̃́ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ diyiè kɛ yóó duɔ́ nkɛ̀ Yesu bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. Kù dɛ mbɛnkɛ kɛ duɔ́ nkɛ̀ Yesu yɑ̃̀ńtɛ́ 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Pɔɔri nɑ̀ɑ́mmɛ̀ mukúkɛ́yɑ̃́ntímù kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ nhò dɑú kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu: Diyiè mɑrì ndi ɑ bo tì nti nɑ́kɛ́mɛ̀. 33Mɛm̀mɛ kɛ̀ Pɔɔrii ítɛ́ dɛborɛ̀. 34Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ nhò tũ̀ nkɛ́yie nYesu. Bɛɛ̀ kóò mɔù tu: Deniisi dibeéntĩ̀nnì kou, nɛ̀ onitipòkù mɔù bɛ̀ tú wè Dɑmmɑriisi nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɑbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\