ACTES 18

1Kɛ̀ Pɔɔrii ítɛ́ Atɛnni kɛ́kɔtɛ Kɔdɛnti 2kɛ mɑ́ɑ́nɛ̀ Sifu mɔù bɛ̀ tú wè Akidɑɑsi Pɔ̃ɔ̃ ɛì kou, kòò boní Itɑdii nɛ̀ o pokù Pirisiidi kɛ tùɔkɛní bɑ̀mbɑ̀. Kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Kododi do duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Sifubɛɛ yɛ̀ Odommu kɛ̀ Pɔɔrii kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ yɑ̀. 3Pɔɔri do mɛ nnɔmmɛ̀ muyɑɑ̀dùɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃ńnɛ́ kɛ́nduɔ̀kù tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ tì titouti. 4Kɛ̀ Pɔɔri nnɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì siom̀pùu simɔu kutííntouku miɛkɛ kɛ yɑ́úkùnko Sifubɛ nɛ̀ Kɛrɛkibɛɛ kɔ̃̀ǹtì kɛ̀ bɛ̀ yié nKuyie nnɑ́ɑǹtì. 5Sidɑɑsi nɛ̀ Timɔntee kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ní Mɑseduɔnni kɛ́tuɔkɛní, kɛ̀ Pɔɔrii pɛ́tɛ́ mɛfíè nkɛ nnɑ́ɑ́ nSifubɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ tú Yesu weè tu Odɛɛtíwè, Kuyie nnɑ̀kɛ́ wèè kpɛ́í. 6Kɛ̀ Sifubɛɛ yetɛ kɛ́ nhò nsɑ̃̀ɑ̃́, nkɛ̀ Pɔɔrii piùrɛ̀ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di feti dɛ̀ í tú n kpɛti, di yɛi ndo di yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ, di mmɔ̀nnì n kɔri bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ bíɛ́kɛ̀ nkɛ. 7Kòo yɛ̀ kɛ́tɑ onìtì mɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ tú wè Tituusi Susituusi kòo tũ nKuyie, kòo cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ pɛ̀kɛ́nɛ̀ kutííntouku. 8Kɛ̀ Kirisipusi kutííntouku kóo kótì nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nYesu kɛ̀ Kɔdɛnti kɔbɛ pɛ́uu keè Pɔɔri nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ múnkɛɛ yie nYesu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù. 9Kɛyènkɛ̀ mɑkɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ mbɛnkɛ omɑ́ɑ̀ Pɔɔrii kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, sɔɔtɛ́ kɛ́nnɑ́ɑ́, bɑ́ɑ́ yóu ɑ bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀. 10N dɑ bonɛ̀mu, òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ dɑ dɔɔ̀ mɛyɛi, kɛ yɛ̃́ n kɔbɛ sũmɛ̀ dihɛì dii mmiɛkɛ. 11Mɛmmɛ kɛ̀ Pɔɔri ḿbo Kɔdɛnti kɛ dɔ̀ dibenni nɛ̀ dikéè kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 12Kɑyɔ̃ɔ̃ nɑɑ́ ndìì mɔ̀nnì kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Akɑyii kó kutempɛ̃ nkɛ̀ Sifubɛɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́pĩ́ mPɔɔri kɛ́kɔtɛnɛ̀ kubeéndieku. 13Kɛ dɔ̀: Onìtì yie ndɔ́ bɛnìtìbɛ̀ mbɑ́ɑ́ nKuyie mɛ̀mɑmɛ̀ botí nku ikuɔ́ yetɛmɛ̀. 14Kɛ̀ Pɔɔri ndɔ́ kɛ nɑ mbɛ́i nkɛ̀ Kɑyɔ̃ɔ̃ nɑ́kɛ́ Sifubɛ kɛ dɔ̀: Kòò do nyetɛ́nɛ̀ dihɛì kó ikuɔ́ nyi, yoo ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ mɑmɛ̀, n nɑ nkèèmu di tú mù. 15Dɛ̀ nɛ́ mɛ ntúmɛ̀ tinɑ́ɑǹtì nɛ̀ yɛyètɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu di kó ikuɔ́ kpɛrɛ, dɛ̀ tu di kpɛti nti, m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ tì bekɛ́. 16Dɛ mɔ̀nnì kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti kubeéndieku. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ Sositɛnni, kutííntouku kóo kótì kubeéndieku borɛ̀, kɛ́mpuotì, kɛ̀ Kɑyɔ̃ɔ̃ bùútóo. 18Kɛ̀ Pɔɔri nkpɑɑ́ Kɔdɛnti kɛ́mɔntɛ kɛ́cɑu nYesu kɔbɛ kɛ́nɛinɛ̀ Pirisiidi nɛ̀ Akidɑɑsi kɛ bo kɔtɛ Sidii, kɛ́tuɔkɛ bɑ̀tóò commu dɛ̀ Sɑ̃nkidee kɛ́kuó kɛ yɛ̃́ ò do cɑ̀nnɛnɛ̀mɛ̀ dinùù Kuyie. 19Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ Efɛɛsi kɛ̀ Pɔɔrii yóu Akidɑɑsi nɛ̀ Pirisiidi kɛ́tɑ kutííntouku kɛ́nnɑ́ɑ́nnɛ̀ Sifubɛ. 20Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ wè nkpɑɑ́ kòo yetɛ, 21kɛ́ bɛ̀ cɑu nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ Kuyie ndɔ́ m bo wɛ̃tɛní diyiè mɑrì. Ò mɛ nyĩ kɛ́tɑ bɑ̀tóò kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́, 22kɛ́cútɛ́ Sesɑdee kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Sedisɑdɛmmu kɛ́dɔu Kirisi kɔbɛ kɛ́deè kɛ́kɔtɛ Ãntiyɔsi, 23kɛ́mɔntɛ sɑ́m̀pɔ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɛ́kɔtɛ Kɑdɑsii nɛ̀ Fidisii dɛ kó itempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́ nyɑ́úkùnko Yesu kɔbɛ kɔ̃̀ntì. 24Kɛ̀ Sifu mɔù bɛ̀ tu wè Apodoosi, Adɛkisɑ̃ntiri ɛì kouu tuɔkɛní Efɛɛsi. Ò do tú onìtì nwe wèè yɛ̃́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ nɔ nkɛ nɑ́ɑ́. 25Ò do tì bɛbíí mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kɛ́nnɑ́ɑ́ Yesu kpɛti weti weti nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti, bɑ́ ò mɛ nyɛ̃́mɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kóo bɑ̀tɛ́mmù mɑ́ɑ̀. 26Kòo nnɑ́ɑ́ nkutííntouku miɛkɛ kɛ í yĩɛ̃̀kù kɛ̀ Pirisiidi nɛ̀ Akidɑɑsi kɛ̀ bɛ̀ nkémmú, kɛ́deè kóò yu bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò bɛnkɛ dɛ̀ɛ̀ ò dónnì Kuyie nnɑ́ɑǹtì miɛkɛ. 27Kòò ndɔ́ kɛ́kɔtɛ Akɑyii, kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ yɑ́úkùnnɛ o kɔ̃̀ntì kɛ́wɑ̃ri dipɑ́tíri Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kɛ̀ bo, kɛ̀ bɛ̀ bo ò cɔutɛ́. Kòo kɔtoo kɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nní nhò bonɛ̀, kòo teénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cɔutɛ́ Yesu. 28Kòo nnɑ́ɑ́ Sifubɛ weti weti bɑ́ kɛ í sɔrì, kɛ bɛ̀ bɛnkú nɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì miɛkɛ Yesu túmɛ̀ Odɛɛtíwè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\