ACTES 19

1Apodoosi bo dìì mɔ̀nnì Kɔdɛnti kɛ̀ Pɔɔri ńceǹtì Asii kó yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́tuɔkɛ Efɛɛsi kɛ́yɑ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tú Yesu kɔbɛ. 2Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di pɛ̀tɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nnɛ̀ di tũ̀nnɛmɛ̀ Kuyienɑɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti ketɛ́ kɛ í kèè Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kpɛ́í diyiè mɑrì. 3Kɛ̀ Pɔɔrii bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ di ɑ̃nnɛ́ we mbɑ̀tɛ́mmù? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Isɑ̃ɑ̃ kou. 4Kɛ̀ Pɔɔrii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Isɑ̃ɑ̃ do ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ceetɛ bɛ̀mbɛ bɛ borimɛ, kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ɛ tũnnɛ wèè kèríní o kó difɔ̃nkúò, wèè tu Yesu. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu kó diyètìrì. 6Kɛ̀ Pɔɔrii nɔ́ɔ́ nho nɔu bɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu cútɛ́ní, kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, kɛ nɑ́ɑ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. 7Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ do bo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ mbɛ. 8Kɛ̀ Pɔɔri ńtɑɑ̀ kutííntouku kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ nɑ́ɑ́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti bɑ́ kɛ í yĩɛ̃̀kù, kɛ dɔ́ bɛ̀ɛ tì yie. 9Kɛ̀ itookperí yɛmbɛ̀ɛ yetɛ kɛ́nsɑ̃́ɑ̃́ nYesu, bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀. Kɛ̀ Pɔɔrii túótɛ́ Yesu kɔbɛ kɛ́kɔtɛnɛ̀ Tidɑnuusi kóo dɑ̀kɔ́ɔ̀rì kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì yɛwe yɛmɔu. 10Kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ̀ Asii kɔbɛ bɛmɔu Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 11Kɛ̀ Kuyie nkó muwɛ̃rímú ḿbonɛ̀ Pɔɔri kòò dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì. 12Kɛ̀ bɛ̀ ntɔu tiyɑ̀ɑ̀tì tìì kɑ̀ɑ́kɛ́ Pɔɔri kɛ nɔnku bɛmuɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ miɛrí kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ yìɛ̀ yɛ̀ tɑ bɛ̀. 13Sifubɛ mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do centì kɛ bɛtì yɛbɔkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ ndɔ́ kɛ́bɛti dibɔɔ̀ nɛ̀ Yesu kó diyètìrì kɛ dɔ̀: Nɛ̀ Yesu, Pɔɔri nɑ̀ɑ́ nwèè kpɛ́í kó diyètìrì míì tu ɑ yɛ̀ onìtì yie mmiɛkɛ. 14(Ikuɔ́ kóo nìùtì diɛwè Sefɑ kó ibí iyiekɛ̀ iì do dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ.) 15Kɛ̀ dibɔɔ̀ dɔ̀: N yɛ̃́mu Yesu! Kɛ yɛ̃́ Pɔɔri! Díndi nɛ́ tú ɔ̃mbɛ? 16Kɛ̀ dibɔɔ̀ tɑ wèe bunnɔ́ɔ, kɛ́ bɛ̀ puotí kɛ́ bɛ̀ kɔ̀utɛ kɔutɛ, kɛ́kɛ̃rí bɛ yɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ kɛ́cokɛ́ mɛbii. 17Kɛ̀ Efɛɛsi kɔbɛ bɛmɔu Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ ndɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nYesu kó diyètìrì. 18Bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u bɛ̀ɛ̀ yie nYesu kɛ̀ bɛ̀ nkɔrìní kɛ dɑ́ɑnko bɛ yɛi. 19Kɛ̀ bɛtetiebɛ ntɔunní bɛtetepɑ́tɛ kɛ cɔ́unko bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀, dɛ kó yɛpɑ́tɛ díítí bo ntùɔ̀kɛ mɛdítíbii nsikɔupísìnùmmù (5000). 20Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie nkó muwɛ̃rímú mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ̀ Kirisi kɔbɛ sṹũnko. 21Kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀: M bo nkɔri dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu kɛ́yɛ̀ Mɑseduɔnni nɛ̀ Akɑyii kó itempɛ̃. Kɛ̀ n dèè mɛmmɛ nkɔtɛ Odommu. 22Mɛmmɛ ò duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Timɔntee nɛ̀ Edɑsiti bɛ̀ɛ̀ do ò teénnɛ̀ mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ɛ niitɛ́ kɛ́kɔtɛ Mɑseduɔnni kòo nkpɑɑ́ Asii kɛ dɔ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́. 23Dɛ mɔ̀nnì ndi dikɔnkɔɔ̀nnì diɛrì tɑnnímɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kpɛ́í. 24Kòo nìtì mɔù bɛ̀ tu wè Demɛtiriyuusi kòò mɑ̀ɑ́tí mɛsɔɔ kɛ donnìkonɛ̀ Diɑnni kó kudieku, kɛ yietì o tɔ̃mbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 25Kòo tíí ndiyiè mɑrì bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ múnkɛ pĩ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kɔbɛ di yɛ̃́mu kɛ dò mmu ntɔ̃mmú muù te kɛ̀ ti mɔkɛ ti kpɛrɛ. 26Di wúómmu kɛ yo dɛ̀ í tú Efɛɛsi mɑ́ɑ̀, Asii kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu ndi Pɔɔri nɑ̀ɑ́mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ tú bɛnìtìbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri sìì tenkɑɑnìi í tú Kuyie, kɛ̀ kusṹkù yìé nho kpɛti. 27Dɛ̀ í dò ndɛ̀ yóó cɑɑ̀rɛ̀ ti kó mutɔ̃mmú mɑ́ɑ̀, dɛ̀ bo cɑkɛ nɛ̀ ti kó dibɔɔ̀ diɛrì Diɑnni Aditemiisi kòo yètìrìi kɛ̃kɛ, Asii kɔbɛ nɛ̀ kutenkù kumɔu kɔbɛ tũ ndì bo nɑɑ́ dɛtetìrɛ̀. 28Kòo kɔbɛɛ ti kèè kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ pɛikɛ kɛ̀ bɛ̀ nwékíí kɛ tú: Efɛɛsi kó dibɔɔ̀ Diɑnni dɛumu! 29Kɛ̀ kutowekuu dɑ́tínnɛ́ dihɛì dimɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ Kɑyuusi nɛ̀ Adisitɑki Mɑseduɔnni kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ cíenní Pɔɔri, kɛ́kɔtɛnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tíí ndɛ̀. 30Kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀ ò bo kɔtɛ, kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ yetɛ. 31Kòo nɛ́pobɛ̀ Asii kó bɛnitidiɛbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ tɔ̃nní òmɔù kɛ dɔ̀ ò bɑ́ɑ́ kɔtoo. 32Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́nwékíí bɛ bíɛ́kɛ̀ bɛ bíɛ́kɛ̀, bɛsṹkùbɛ̀ ketɛ́ kɛ í yɛ̃́ bɛ̀ tìí mmùù kpɛ́í. 33Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Adɛkisɑ̃ntiri ditĩ̀nnì miɛkɛ dɛ̀ dòmmɛ̀, kɛ̀ Sifubɛ dɔ̀ wèe bɛ́i, kóò tèntoo dɛyììkɛ̀, kòò dɔ̀: Kémmúnɛ̀! 34Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ ò túmɛ̀ Sifu nwe kɛ́nwékíí bɛmɔu kɛ tú: Efɛɛsi kóo Diɑnni Aditemiisi dɛumu kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ tɛwebiètɛ̀ mɛfitímɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀. 35Kɛ̀ dihɛì kóo pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tìi bónkùnnɛ bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑ́ wè ò yɛ̃́mu kɛ do ntínti Efɛɛsi kɔbɛ tíì bɑ̀ɑ Diɑnni kó kutouku nɛ̀ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ donní kɛĩ́nkɛ̀. 36Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ tì nɛ̀nni, di dò nkɛ́totí di yɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ bɑ́ɑ́ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì mɛcɑ̃ɑ̃. 37Di pĩ̀ńní bɛnìtìbɛ̀ biɛ mbɛ̀ mɛ nyí yùúkú dɛ̀mɑrɛ̀ ti kó kubɔɔtouku miɛkɛ, bɛ̀ mɛ nyí sɑ̃̀ɑ̃́ ti kó tɛtenkɑɑnìtɛ̀ Diɑnni. 38Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ Demɛtiriyuusi nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ nɛ̀ òmɔù tìmɑtì nti, yɛbeénwe bomu, kɛ̀ bɛbeémbɛ̀ bo, bɛ̀ dò nkɛ́nyu yɛ̀ bɛtɔbɛ̀. 39Kɛ̀ di mɔkɛ titɛtì mɑtì di bo nɑ kɛ́ tì tũ̀ntɛ bɛbeémbɛ̀ borɛ̀. 40Kɛtenkɛ̀ yɛmbɛ̀ bo nɑ kɛ dɔ̀ ti dɔ́ kɛ́yetɛ bɛ kpɛti nɛ̀ tìì dɔ̀ɔ̀ yíe nti kpɛ́í nkɛ yɛ̃́ ti í yóó nɑmɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ mùù te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tìí. 41Ò bɛ́i mɛmmɛ kɛ́deè kɛ́cíɛ mbɛnìtìbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\