ACTES 2

1Kɛ̀ Pɑ̃ntikoti kó diyiè nyóó tuɔkɛ, kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ tìkú dibòrì dìmɑ́ɑ̀. 2Kɛ́ nyóó dɑɑtɛ kɛ́keè kutoweku mɑkù kɛ̀ kù cutiní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ donnɛ̀ kuyɑɑkperíkù, kɛ́ bɛ̀ kpɛ̀ɛ́tɛ́ bɛmɔu bɛ̀ kɑ̀ri tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ihɑ̃ɑ̃dɛɛm̀bìi kɛ̀ ì dònnɛ̀ inɔ́ndiɛ nkɛ́ńtotírí kɛ commu bɛ ĩ́nkɛ̀. 4Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu bɛ̀ píɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́ kɛ́nnɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ǹtì. 5Dɛ̀ do sɔ̃́ nSifubɛ bɛɛ̀ ìtɛ́ní titentì timɔu kɛ kɔ̀tɛní kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Bɛ̀ do tú bɛ̀ɛ̀ dé bɛ̀mbɛ Kuyie. 6Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì kutoweku kɛ tíínní, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀ nkɛ yɛ̃́ bɑ́ wè ò do yomɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nho kó tinɑ́ɑǹtì mɔ́mmɔnti. 7Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ kpeí mɛdiɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ wùó nkɛ tú: Dɛ̀ í dò nKɑdidee kɔbɛ mbɛ bɛmɔuɑ̀? 8Dɛ̀ nɛ́ dòmmɛ bɑ́ wè kòò yo bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ o kó tinɑ́ɑǹtì? 9Ti miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ bonní Pɑditi kó kɛtenkɛ̀: Mɛdii nɛ̀ Mɛdɑmmu Mɛsopotɑmii nɛ̀ Sudee nɛ̀ Kɑpɑdoosi nɛ̀ Pɔ̃ɔ̃ Asii kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ. 10Nɛ̀ Fidisii nɛ̀ Pɑ̃nfidii nɛ̀ Esibiti nɛ̀ Dibii kɔbɛ mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Sidɛnni, kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ bonní Odommu, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu Sifubɛ mɔ́mmɔmbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tũ nSifubɛ kó kuwedɔuncɛ nɛ̀ Kɛrɛti kɔbɛ nɛ̀ Adɑbii kɔbɛ. 11Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ ti yo bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ bɑ́ wè o kó tinɑ́ɑǹtì kɛ sɑ̃ntí Kuyie nku diɛtì kpɛ́í. 12Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀, bɛ̀ í nyɑ̀ bɛ̀ bo bɛ́i ntì, kɛ́mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Bɑ mbotí nku diɛ? 13Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ mbɛ̀ dɑú kɛ tú: Bɛ̀ muɔ́ mmɛnɑɑ̀ nnɑtimɛ̀ mmɛ. 14Kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ítɛ́ kɛ́cómmú, kɛ̀ Piɛri nnɑ́ɑ́nnɛ̀ ditĩ̀nnì mɛkperímɛ̀ kɛ tú: Díndi Kɑdidee kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɔ̀tɛní Sedisɑdɛmmu miɛkɛ! Kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè n yóó di nɑ́kɛ́ tì. 15Di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò mbɛnìtìbɛ̀ biɛ mmuɔ́ mmɛnɑɑ̀, diyiè kpɑɑ́ kɛ bɛmmu. 16Kuyie pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sowɛɛri do nɑ̀kɛ́ tì tiì dɔ̀ɔ̀. Tìì tu: 17Yɛwe sɔnyɛ mmiɛkɛ m bo cṹũnní Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ĩ́nkɛ̀, di kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ di kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bo nɑɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀. Kɛ̀ bɛbɛ́mbɛ̀ ńyɑu mɛbɛnkùmɛ̀. Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ ńyɑu tidɔùntì. 18Dɛ kó yɛwe miɛkɛ m mɛ̀nkɛ yóó cṹũnkomu n Yɑɑ́ n kó bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ĩ́nkɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑntì nɑ́ɑm̀bɛ̀. 19M bo dɔɔ̀ tidiɛtì kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, mɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nɛ̀ kuyukú diɛkù dɛ̀ bo mbo dɛ kó diyiè. 20Diyiè bo sɔutɛ, kòo tɑ̃̀nkùu wũɔ̃tɛ́ kɛ́ndò mɛyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó diyiè diɛrì nɛ́ nɑ kɛ́tuɔkɛní, dìì duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì. 21Dɛ mɔ̀nnì wèè bo kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bo cootɛ́. 22Díndi Isidɑyɛɛribɛ kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè n yóó di nɑ́kɛ́ tì. Yesu Nɑnsɑrɛti kou Kuyie ndi bɛnkɛ wèè miɛkɛ ku wɛ̃rímú, kòò dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì, di mɔ́mmɔmbɛ kɛ̀ di yɑ̀. 23Bɛ̀ we ndi fìtɛ́nɛ̀ Kuyie ndo tì yɛ̃́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì, kuù duɔ́ nkɛ̀ tì dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ di ò duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ ò bɑɑkɛ́ koò kùɔ. 24Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkòò yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ kù ò dɛɛtɛ́nɛ̀ mukṹṹ nkó iwɛ̃ĩ, kɛ yɛ̃́ mukṹṹ ndo í dommɛ̀ mù bo nɑ kóò pĩ̀ńnɛ́ muwɛ̃rímú. 25Dɑfiti do nɑ̀kɛ́ weè kpɛ́í nkɛ dɔ̀: M búɔ́ n Yiɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ yɛ̃́ we m bonɛ̀mɛ̀ m bɑ́ɑ́ kpeutɛ. 26Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti, kɛ̀ n dìènnɛ̀ diwɛ̀ì. 27Kɛ yɛ̃́ kɛ dò mbɑ́ kɛ̀ n ku, m bɑ́ nkpɑɑ́ kufɔ̃ti miɛkɛ. Kɛ yɛ̃́ ɑ í yóó yóumɛ̀ ɑ kou kòo pɑ̃ɑ̃kɛ. 28A m bɛnkɛmu mufòmmu kó kucɛ, kɛ yóó nni mbonɛ̀ kɛ n duɔ̀ diwɛ̀ì. 29N kɔbɛ n dɔ́ kɛ di nɑ́kɛ́ ti yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti kpɛ́í nkɛ, ò kúmu, kɛ̀ bɛ̀ ò kũnnɛ́ kòo fɔ̃ti kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní. 30Ò do tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe kɛ nyɛ̃́ kɛ dò nKuyie mbɛ́i kɛ tú kù yóó kɑnnɛ o yɑɑ̀birɛ mɑrɛ̀ o kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀. 31Dɑfiti do nɑ́ɑ́ nKirisi yóó yɑ̃́ntɛ́mɛ̀ mmɛ kɛ tú: Ò í yó nkpɑɑ́ kufɔ̃ti miɛkɛ. Ò í yóó pɑ̃ɑ̃kɛ. 32Weè Yesu nwe Kuyie nduɔ́mmɛ̀ kòò yɑ̃̀ńtɛ́ timɔu kɛ̀ ti ò yɑ̀. 33Kɛ̀ Kuyie nhò tùótɛ́ koò kɑ̀nnɛ kubɑkù you, koò duɔ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kù do nɑ̀kɛ́ mùù kpɛ́í, kòò mù nti duɔnní, dɛndɛ di kèèmɛ̀ kɛ dɛ̀ yɑ̀. 34Dɑfiti í dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ nɛ́ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nnɑ̀kɛ́mu n Yiɛ̀ nkɛ tú: Nkɑri m bɑkù yoú, 35kɛ̀ n yɑ̀ɑ dɑ duɔ́ nhɑ kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ cùùti. 36Isidɑyɛɛribɛ di tũ mbɑntɛ́ kɛ dò nYesu di bɑɑkɛ́ wè kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀, Kuyie nwe ndɔ̀ɔ̀ ti Yiɛ̀ nti dɛɛtíwè. 37Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ tìi bɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, nkɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Piɛri nɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ tɛyɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti kɔbɛnɛ̀ ti dò nkɛ́dɔɔ̀ bɑ? 38Kɛ̀ Piɛrii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ceetɛnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ Yesu kó diyètìrì, kɛ̀ Kuyie ndi cĩ́ɛ̃́ ndi yɛi nkɛ di pɑ̃ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù. 39Kɛ yɛ̃́ kù bɛ́immɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì díì kpɛ́í, nɛ̀ di bí, bɛ̀ɛ̀ bo diɛ nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ́tirì. Nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó yu bɛ̀. 40Kɛ̀ Piɛri mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑǹtì tɛtì pɛ́u kɛ yɑ́úkùnko bɛ kɔ̃̀ntì kɛ bɛ̀ tiè nkɛ tú: Yiénnɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ́yɑtɛnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ bɛnitiyɛibɛ biɛ. 41Bɛ̀ɛ̀ yie nho nɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù kɛ̀ bɛ̀ nsũ, bɛ bo ntùɔ̀kɛ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃ńnɛ́nɛ̀ Yesu kɔbɛ dɛ kó diyiè. 42Kɛ níí nkémmú Yesu tɔ̃rɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kɛ́nwɛ̃ nkɛ yo nkɛ yonnɛ̀ Mudisɑ̀ɑ̀mù, kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie. 43Kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ ndɔɔri tidiɛtì nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ pɛ́u nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɔtɛ Kuyie. 44Kɛ̀ Kuyie nkɔbɛ ntiku sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ wèè mɔ̀kɛ dɛ̀ bɛ̀ ndɛ wɛ̃ mbɛmɔu. 45Kɛ̀ bɛ̀ nfiiti bɛ kpɛrɛ nɛ̀ bɛ pɑɑ nkɛ totírí nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑ bɑ́ wè dɛ̀ ò bèkúmɛ̀. 46Kɛ níí ntíkú kɛ bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie, kɛ wɛ̃ mmɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀ kɛ yo mbɛtɔbɛ̀ cɛ̃́ĩ, kɛ yonnɛ̀ Mudisɑ̀ɑ̀mù. 47Kɛ sɑ̃ntí Kuyie, nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛ dɔ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ mbɛ̀ yɛ̀útí yɛwe yɛmɔu ò dɛɛtɛ́ bɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\