ACTES 20

1Dikɔnkɔɔ̀nnì dèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Pɔɔrii tíí nYesu kɔbɛ kɛ́yɑ́úkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì kɛ́ bɛ̀ cɑu nkɛ́ítɛ́ kɛ́nkɔri Mɑseduɔnni. 2Kɛ́nyɑ́úkùnko Yesu kɔbɛ kɔ̃̀ntì yɛhɛkɛ̀ pɛ́u miɛkɛ kɛ́kɔtɛ Kɛrɛsi. 3Kɛ́mmɔkɛ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́ndɔ́ kɛ nɑ nkɔ̀tɛ Sidii kɛ́keè Sifubɛ ò dìímɛ̀ kɛ́yóu kɛ́wɛ̃tɛ Mɑseduɔnni. 4Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do ò cíe mbɛ yètɛ̀: Piduusi Bedee ɛì kou birɛ nɛ̀ Sopɑtɛɛ Adisitɑki nɛ̀ Sikunduusi Tɛsɑdoniki ɛì kou nɛ̀ Kɑyuusi Dɛribu kou nɛ̀ Timɔntee nɛ̀ Tisiki nɛ̀ Todofimmu Asii kó kutempɛ̃ nkou. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ niitɛ́ kɛ́ nti bɑɑ Todowɑɑsi. 6Kɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti dɛ kó dibɑnnii pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ ti tɑ bɑ̀tóò Fidipu ɛì kɛ́mmɔkɛ yɛwe yɛ̀nùmmù kɛ́ bɛ̀ sɔ̃̀ńtóo Todowɑɑsi, kɛ̀ tí mbo kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 7Dìmɑ́ɑ̀sì yiè kɛ̀ ti tíí ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ mùmmu, kɛ bo di kɛ́dinɛ̀ Mudisɑ̀ɑ̀mù, kɛ̀ Pɔɔri nnɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ kɛyènkɛ̀ yɑ̀ɑ totɛ́ kɛ cuokɛ̀, kɛ yɛ̃́ ò nɑɑ itimɛ̀. 8Ti do tíkú kudɑ̀nkù tɑ̃ɑ̃́nkù nku, kɛ̀ ifìtíyì cɔ̀ú mpɛ́u. 9Kɛ̀ Pɔɔri nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ mɛdiɛ̀, kɛ̀ dɛdɑpùmbirɛ mɑrɛ̀ kɑrì kudieku kó tɛbòtɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ yètìrì tu Etiisi, kɛ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́ kɛ́donní, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ bo dɛ̀ íi nkɛ sɔ̃́ ndɛ̀ kú. 10Kɛ̀ Pɔɔrii cútɛ́ní kɛ́ dɛ̀ tùótɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù dɛbirɛ fòùmu. 11Kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dekɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di kɛ́dinɛ̀ Mudisɑ̀ɑ̀mù. Kòo sɔɔtɛ́ kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ diyiè yɑ̀ɑ yɛ̀nní, kòo pɛ̃ɛ̃tɛ́. 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɛ̃nnɛ́ dɛ kó dɛdɑpùmbirɛ kɛ̀ dɛ̀ fòù kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɛ̀mmɛ̀ɛ nɑrikɛ. 13Kɛ̀ ti tɑ kudɑbɛkù kɛ́niitɛ́ Asoo kɛ́mbɑɑ mPɔɔri, kɛ yɛ̃́ ò kèrímɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i. 14Kòo ti sɔ̃́ntɛ́ní kɛ̀ ti pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Mitɛdɔnni. 15Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ tí tuɔkɛ Kiyo, diyiè tɛrì kɛ́tuɔkɛ Sɑmɔɔsi kɛ cómmú, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Midɛti. 16Kɛ̀ Pɔɔri ndɔ́ kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu pɑ̃ntikoti kó diyiè kɛ́ nsɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yie, kɛ̀ dɛ̀ nte kòò í ndɔ́ kɛ́cómmú Efɛɛsi Asii kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. 17Kɛ̀ Pɔɔrii mbo Midee kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Efɛɛsi kó bɛwedɔunkótíbɛ̀. 18Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɛ̃́mu mɛborimɛ do dòmmɛ̀ nɛ̀ n tùɔ̀kɛnímɛ̀ di borɛ̀ Asii kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ n yɑ̀ɑ̀ ítɛ́nɛ̀. 19Di yɛ̃́mu n kɛ̃́kùnkomɛ̀ mmɑ́ɑ̀ kɛ pĩ́ Kuyie ntɔ̃mmú nɛ̀ tinɔnniɛti, kɛ̀ Sifubɛ n díí kɛ n fɛ̃́ũnko. 20Di yɛ̃́mu n di nɑ̀kɛ́ tì timɔu, mɛtíímmɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ sicɛ̃́ĩ miɛkɛ, n yí di sɔ̀nnɛ tìmɑtì tìì dò nkɛ́ di teennɛ̀. 21N nɑ̀kɛ́mu Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ tú bɛ̀ɛ̀ ceetɛ bɛ borimɛ kɛ́tũnnɛ Kuyie nkɛ́yie nti Yiɛ̀ nYesu. 22Di mmɔ̀nnì Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù muù yɛ̃ n kɔtɛ Sedisɑdɛmmu, m mɛ nyí yɛ̃́ dɛ̀ yó nni ndòmmɛ̀ dɛ bíɛ́kɛ̀. 23Bɑ́ dìì ɛì Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ɔ̃ n nɑ́kɛ́mu dikpetíntou nɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ dɛ̀ m bɑ̀ɑmɛ̀. 24N kpɛti í bonɛ̀ n fòmmu, n dɔ́ n deè ti Yiɛ̀ nYesu n duɔ́ mmùù tɔ̃mmú mmu kɛ yɛ̃ n nɑ́kɛ́ Kuyie nkó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛnìtìbɛ̀. 25Di mmɔ̀nnì n yɛ̃́mu kɛ dò ndi tɛ̃́nkɛ í yó n yɑ̀, díndi n nɑ̀kɛ́ bɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti. 26Dɛɛ̀ te kɛ̀ n di nɑ́ɑ́ nyíe nkɛ tú: Kɛ̀ tìì di tùɔ̀kɛní dɛ̀ í tú n kpɛti. 27N di nɑ̀kɛ́mu dɛmɔu Kuyie ndɔ́ dɛ̀, n yí di sɔ̀nnɛ dɛ̀mɑrɛ̀. 28N dɑkɛnɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ kpɛ́í nnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di duɔ́ mbɛ̀ kpɛ́í. Mbɑɑnɛ̀ Kuyie ndontɛ́ bɛ̀ nɛ̀ ku Birɛ kṹṹ. 29N yɛ̃́mu kɛ dò m bo ítɛ́ dìì mɔ̀nnì, bɛnitiyɛibɛ bo kɔtɛní kɛ́ndò yɛkpɑmɑɑ̀ nkɛ́ ndi dɔɔ̀ri mɛyɛi, mbɑ́ mɛsémmɛ̀ í mbɛ̀ bo. 30Bɛnìtìbɛ̀ yóó yɛ̀mu di cuokɛ̀ kɛ́ n nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bísí kɛ bo yṹɔ̃́ nYesu kɔbɛ bɛ bíɛ́kɛ̀. 31Dentɛnní tũ̀nkɛ n di tiémmɛ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ, kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie nnɛ̀ tinɔnniɛti. 32Di mmɔ̀nnì n di duɔ́ nKuyie nku, kɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkó tinɑ́ɑǹtì bo ndi bɑɑ̀. Kuù yóó nɑ kɛ di kpénkùnnɛ, kɛ di duɔ́ ndɛmɔu kù yɛ̃ nkù yóó duɔ́ ndɛ̀ ku kɔbɛ. 33N yí bekɛ òmɔù idíítí yoo tiyɑ̀ɑ̀tì. 34Di yɛ̃́mu kɛ dò nnɛ̀ n nɔu sii nsi m pĩ́mmɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ teénnɛ̀ mmɑ́ɑ̀ nɛ̀ n kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ ti nɛiti. 35Kɛ di bɛnkɛ di dò nkɛ́mpĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú, kɛ teénnɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀, kɛ̀ n dènniní ti Yiɛ̀ nYesu bɛ́i ntì kɛ tú: Dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ndɑ nɑɑti ɑ pɑ̃ dìì mɔ̀nnì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ dɑ pɑ̃ dìì mɔ̀nnì. 36Pɔɔri nɑ̀kɛ́ mɛmmɛ kɛ́deè kɛ nínkú kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ bɑ́ntɛ̀ Kuyie. 37Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɑu nkóò ɔrí kɛ́kuɔ́ mbɛmɔu. 38Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ nhò bɛ́i ntìì kpɛ́í nkɛ tú, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó ò yɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cíe nkɛ́kɔtɛnɛ̀ bɑ̀tóò commu dɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\