ACTES 21

1Kɛ̀ tí cɑu ntitɔbɛ̀ kɛ́deè, kɛ̀ tí tɑ bɑ̀tóò kɛ́tuɔkɛ Koosi, kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ tí tuɔkɛ Odoti kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Pɑtɑdɑɑ. 2Ti dɛ mpɛ̀tɛ́ bɑ̀tóò wèè kɔ̀ri Fenisii kɛ́tɑ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́. 3Kɛ́tɔ́ɔ́nnɛ̀ Sipiri, kóò yóu kubɑkù cɑ̃̀nku kɛ́wetínnɛ́ Sidii kó kutempɛ̃, kɛ́tuɔkɛ Tiiri, bɑ̀tóò dò nkɛ́cṹũ ndɛ̀ tinɛntì. 4Ti dɛ nyɑ̀ Yesu kɔbɛ, kɛ́ mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu bɛ̀ niitɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Pɔɔri kɛ dɔ̀ ò bɑ́ɑ́ kɔtɛ Sedisɑdɛmmu. 5Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ ti cíe mbɛmɔu, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛ pobɛ̀ nɛ̀ bɛ bí, kɛ ti dennɛ dihɛì mɑ̀nku, kɛ̀ tí nínkú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie. 6Kɛ́cɑu ntitɔbɛ̀ kɛ̀ tí ntɑti bɑ̀tóò, kɛ̀ bɛ kũnti. 7Kɛ̀ tí ítɛ́ Tiiri kɛ́tuɔkɛ Potodemɑyiisi kɛ dɔ̀ diyiè dìmɑ́ɑ̀ kɛ dɔú nti kɔbɛ Yesu kɔbɛ. 8Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ tí pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ Sesɑdee kɛ́tɑ Fidipu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɛ̀ do tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ bɛyiekɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo nteénnɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ kóò mɔù nwe. 9Kòò mɔ̀kɛ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ bɑ́ bɛ̀ í ye, kɛ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀. 10Kɛ̀ tí ndɛ mbo kɛ dɔ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́, kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù bɛ̀ tú wè Akɑbuusi boní Sudee kɛ́tuɔkɛní. 11Kɛ́kɔtoo ti borɛ̀ kɛ́túótɛ́ Pɔɔri nɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ kɛ́boú omɑ́ɑ̀ o nɔu nɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i kɛ dɔ̀: Ntɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù n nɑ̀kɛ́ tì, wèè te fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ fiɛ, Sifubɛ yóó ò boú miɛ mbotí nku Sedisɑdɛmmu kɛ́duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ. 12Ti kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, nɛ̀ Sesɑdee kɔbɛ kɛ̀ tí bɑ́ntɛ̀ Pɔɔri kɛ dɔ̀ ò bɑ́ɑ́ kɔtɛ Sedisɑdɛmmu. 13Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Di kuɔ̀nnɛ̀ bɑ kɛ cɑɑri n yɛ̀mmɛ̀? N wɑ̃kɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ bo n kpetínnɛ́ Sedisɑdɛmmu bɑ́ bɛ̀ n kuɔ ti Yiɛ̀ nYesu kó diyètìrì kpɛ́í. 14Ti í nnɑ kɛ bo ò bɑ̀ɑ kɛ́yóu kɛ dɔ̀: Kuyie ńdɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀. 15Kɛ̀ tí mmɔkɛ yɛwe sɑ́m̀pɔ́ kɛ bɑ́ɑ́tí kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu. 16Kɛ̀ Yesu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sesɑdee kɛ̀ bɛ̀ ti cíe nkɛ̀ ti bií bɑ́tɛ́ onìtì mɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ tu wè Mɑnɑsɔ̃ɔ̃, Sipiri ɛì kou, kòò tu wèè cɔutɛ́ Yesu nɛ̀ dimɔ̀nnì. 17Ti tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ ti cɔutɛ́ nɛ̀ diwɛ̀ì. 18Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́, kɛ̀ Pɔɔri ti kɔtɛnɛ̀ Isɑku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ bɛwedɔunkótíbɛ̀ bɛmɔuu tíí. 19Kɛ̀ Pɔɔrii bɛ̀ dɔu nkɛ́deè, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɛmɔu Kuyie nhò pĩ̀ńnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ miɛkɛ. 20Kɛ̀ bɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ́deè kɛ nɛ́ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́ Sifubɛ cɔutɛ́ Yesu kɛ sũ mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ nɛ́ kpɑɑ́ tũ mbɛ kó ikuɔ́ weti weti. 21Bɛ̀ kèè kɛ̀ bɛ̀ tu ɑ yɛ̃ nSifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo ibotí tɛì miɛkɛ bɛ̀ɛ yóu Mɔyiisi kó ikuɔ́, kɛ bɑ́ ncɑ̃mmù bɛ bí, bɛ̀ mɛ mbɑ́ ntũ Sifubɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀. 22Kɛ̀ bɛ̀ kèè ɑ tùɔ̀kɛnímɛ̀ kɛ kɔ̀tɛní ti yĩ́mɛ? 23Dɔɔ̀ ti yóó mɛ ndɑ nɑ́kɛ́ tì: Ti mɔkɛ diɛ mbɛnìtìbɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ ndi bɛ̀ɛ̀ cɑ̀nnɛnɛ̀ Kuyie ndinùù. 24Nɛinɛ̀ bɛ kɛ̀ dí dɔɔ̀ Kuyie nkó ikuɔ́ kɛ́wenkɛ, kɑ̀ɑ yietí bɛ kó tiyeti kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kuó, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ bɑntɛ́ ɑ tũmmɛ̀ Mɔyiisi kó ikuɔ́, kɛ̀ bɛ̀ kèè tì, í tú timɔ́mmɔnti. 25Ti wɑ̃̀rimu dipɑ́tíri bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, kɛ cɔutɛ́ Yesu, ti tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì, kɛ tú bɛ̀ bɑ́ nyo nyiwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ í fìé ì kɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nyɛ̀, kɛ́mɛntɛ́nɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ bɛ̀ bo ndɔutinɛ̀mɛ̀ bɛtɔbɛ̀. 26Kɛ̀ Pɔɔrii bɛ̀ nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ ikuɔ́ kɛ́wenkɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ ikuɔ́ bo deè, bɑ́ wè kòo tɔní o wũɔ̃ kɛ́fíé. 27Kɛ̀ dɛ kó yɛwe yɛyiekɛ̀ ndɔ́ kɛ́deè, kɛ̀ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bonní Asii kó kutempɛ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Pɔɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́sukú bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ, 28kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ ti dɛɛtɛ́nɛ̀! Onìtì yie, nweè nɑ́ɑntɛ tipíìtì timɔu Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, kɛ yetɛ Mɔyiisi kó ikuɔ́, kɛ dɑ̀ɑ́tí kɛ tɑnnɛ́ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ tɛ̀ sĩ̀nkùnnɛ. 29(Bɛ̀ do nɑ́ɑ́ mɛmmɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ Todofimmu Efɛɛsi ɛì kou wèè tu Kirisi kou dihɛì miɛkɛ kòò nɛínɛ̀ Pɔɔri kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndò mPɔɔri ò tɑnnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.) 30Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní bɛmɔu dihɛì kɛ́pĩ́ mPɔɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́dɛtɛ kɛ́yɛ̀nnɛ̀, kɛ́kpetínnɛ́ yɛbòrɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃. 31Kɛ̀ bɛ̀ nwékíí kɛ dɔ́ kóò kùɔ, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Odommu kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì kɛ dɔ̀: Dikpɑ̀nnì bo dihɛì miɛkɛ. 32Kòo yú bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃. Bɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ní dìì mɔ̀nnì kɛ́yóu bɛ̀ bo mpuotimɛ̀ Pɔɔri. 33Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótìi tɔ́ɔ́nko kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ boú Pɔɔri mɛfĩmmɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ́deè kòo bekɛ bɛnìtìbɛ̀ Pɔɔri tú wè nɛ̀ ò cɑ̀kɛ mù. 34Kɛ̀ biɛ nni nnɑ́ɑ́ ntii, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntitɛtì, bɑ́ ò í mbɑntɛ́ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò kɔ̀tɛnɛ̀ tɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, 35kɛ́ndeètì yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi ò buutɛ́ bɛnìtìbɛ̀ miɛkɛ ò pɛ́i mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 36Kɛ yɛ̃́ kunitisṹkù do tũmmɛ̀ kɛ wékíí kɛ tú: Kuɔnɛ̀ we! 37Kɛ̀ bɛ̀ nhò tɑnnìnkoo kudieku kòo bekɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì kɛ dɔ̀: A bo yie nkɛ̀ n dɑ nɑ́kɛ́ tìmɑtɑ̀ɑ̀? Kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì dɔ̀: A yomu kɛrɛkìɑ̀ɑ̀? 38Fɔ̃́ɔ̃̀ í tú Esibiti kou wèè yetɛ dihɛì kpɛti kɛ wɑɑ́ mbɛkpɑ̀rìbɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (4000) kɛ̀ dí tɑ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɑɑ̀? 39Kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀: N tú Sifu nwe kɛ̀ bɛ̀ m pɛitɛ́ Tɑɑsi dihɛì diɛ, Sidisii kó kutempɛ̃, n dɑ bɑ́ɑmmu yóu kɛ̀ m bɛ́i. 40Kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótìi yie nkɛ̀ Pɔɔrii ncómmú yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ kɛ́yekìi o nɔ̀ùtɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ kɑ́rɛ́. Kɛ̀ Pɔɔri bɛ́innɛ̀ Ebedeebɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\