ACTES 22

1N nɛ́pobɛ̀ nɛ̀ n cicɛbɛ̀ kémmúnɛ̀ kɛ̀ n di nɑ́kɛ́ kɛ̀ di bɑntɛ́ n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ mùmɑmù. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè ò bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀mɛ̀ Ebedeebɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔkɛ dɔ̀ kɑ́rɛ́. 3Kòò dɔ̀: N tú Sifu nwe, kɛ̀ bɛ̀ m pɛitɛ́ Tɑɑsi, Sidisii kó kutempɛ̃, kɛ̀ m bìíkú diɛ Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ Kɑmɑdiyɛɛri m bɛnkɛ ti yɛmbɛ̀ kó ikuɔ́ weti weti, kɛ̀ n kɔ̃̀ntì ńyɑunɛ̀ Kuyie nkó mutɔ̃mmú kɛ dò ndi kpɛti mɛ̀ ndòmmɛ̀ yíe. 4Kɛ̀ nní nfɛ̃́ũnko Yesu kɔbɛ, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, kɛ bɛ̀ pĩĩ nkɛ kpetì bɛtɔbɛ̀. 5Ikuɔ́ nìùtì diɛwè nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ yɛ̃́mu, bɛɛ̀ do n duɔ́ yɛpɑ́tɛ kɛ̀ m bo kɔtɛ Dɑmɑɑsi kɛ pĩ́mmú Yesu kɔbɛ kɛ́konnɛ̀nní Sedisɑdɛmmu kɛ́fɛ̃́ũ. 6Kɛ̀ nní nkeri kɛ tɔ́ɔ́nko Dɑmɑɑsi kɛ̀ diyiè còḿmú yɛyɔ, kɛ̀ kuwenniku mɑkùu cútɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́ n fitɛ́. 7Kɛ̀ n do kɛtenkɛ̀ kɛ́keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ tumɛ̀: Sɔɔri! Sɔɔri! Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ n fɛ̃́ũnko? 8Kɛ̀ n dɔ̀: Fɔ̃́ nwennìnwe n Yiɛ̀? Kòò dɔ̀: Mí nYesu Nɑnsɑrɛti kou nwe ɑ fɛ̃́ũnkomɛ̀. 9Nɛ̀ bɛ̀ ti nɛi kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ kuwenniku bɛ̀ mɛ nyí nkèè mɛtɑmmɛ̀. 10Kɛ̀ n dɔ̀: N Yiɛ̀ n dò nkɛ́dɔɔ̀ bɑ? Kòò dɔ̀: Ítɛ́, kɛ́kɔtɛ Dɑmɑɑsi, bɛ̀ yóó kɛ ndɑ nɑ́kɛ́ ɑ dò nkɛ́dɔɔ̀ tì. 11Dɛ mɔ̀nnì kɛ sɔ̃́ ndɛ kó kuwenniku n tiitɛ́ bɑ́ n yí wúó, kɛ̀ n nɛínɛ̀ bɛ̀ n dɛtɛ kɛ́tɑnnɛ́ Dɑmɑɑsi. 12Kòo nìtì mɔù dɛ̀ bo bɛ̀ tú wè Anɑnniyɑɑsi kòò dé Kuyie nkɛ yíe nku kuɔ́, kɛ̀ Sifubɛ bɛmɔu ò dɔ́. 13Kòo kɔtɛní m borɛ̀ kɛ dɔ̀: N tebitɛ Pɔɔri, wɛ̃tɛ kɛ́wéntɛ́, dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n nɑ kɛ́wéntɛ́ kóò yɑ̀. 14Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nti yɛmbɛ̀ tũ nkù kuù dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɑ̀ɑ yɑ̀ wèè dɔ̀ɔ̀ri kù dɔ́mɛ̀ kòò bɛ́i nkɑ̀ɑ kèè kɛ bo bɑntɛ́ o dɔ́ dɛ̀. 15Fɔ̃́ɔ̃̀ yóó nɑ́kɛ́ o kpɛ́í bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ɑ kèè tì nɛ̀ ɑ yɑ̀ dɛ̀. 16A tɛ̃́nkɛ bɑɑ bɑ? Ítɛ́ kɛ̀ bɛ̀ dɑ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù kɑ̀ɑ duɔ́ nhɑmɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀, nkòò dɑ ɔ́útɛ́ ɑ yɛi. 17Kɛ̀ n wɛ̃tɛní Sedisɑdɛmmu, kɛ́mbɑ́ɑ́ nKuyie nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nni mbɛnkɛ omɑ́ɑ̀ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́yɛ̀ Sedisɑdɛmmu mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ yɛ̃́ bɛ̀ í yóó yiemmɛ̀ ɑ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì n kpɛ́í. 19Kɛ̀ n dɔ̀: N Yiɛ̀, mbɛ̀ yɛ̃́mu bɛ mɔ́mmɔmbɛ míì do kɔrìmɛ̀ titííntouti kɛ pĩĩ nhɑ kɔbɛ kɛ bɛ̀ puotì, kɛ bɛ̀ kpetì. 20Bɛ̀ do kɔù ɑ kóo tɔ̃ntì Etiɛnni kɛ̀ m bomu kɛ wɛ̃nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò kɔ̀ù, kɛ bɑɑ bɛ yɑ̀ɑ̀tì. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N yóó dɑ tɔ̃ ndɛdɛ́tirɛ̀ ndɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ borɛ̀. 22Pɔɔri do nɑ́ɑ́ kɛ̀ bɛ̀ kèḿmúmu, bɛ̀ nɛ́ kèè dìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ kpɛti kɛ́wekíí kɛ dɔ̀: Kuɔnɛ̀ onìtì yie, nwè í dò nkɛ́nfòù. 23Kɛ̀ bɛ̀ nwékíí kɛ buɔǹkoo bɛ yɑ̀ɑ̀tì kɛ dɛ́i mutɑ̃́ɑ̃́. 24Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑnnɛ́ Pɔɔri tɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ bo ò puotí yɛdɑ́, kòo nɑ́kɛ́ mùù te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ miɛkɛ ò cɔ̀ú. 25Kóò tɑ̀ú nkɛ bo ò puotí, kòo bekɛ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kùù do bɛ̀ bɑ̀ɑ dɛ kó diyiè kɛ dɔ̀: Di mɔkɛ kucɛ kɛ bo puotí Odommu kou kɛ í ò bekɛ́nɑ̀ɑ̀? 26Kɛ̀ kùu cokɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ kóo kótì kɛ dɔ̀: A bo yĩ́mɛ onìtì yie? Ò tu Odommu kou nwe. 27Kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótìi kɔtɛní kɛ́bekɛ Pɔɔri kɛ dɔ̀: A mɛ̀nkɛ tú Odommu kou nweɑ̀? Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, n we ntú. 28Kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì dɔ̀: Mí n yietí idíítí nyi mɛdiɛ̀ nkɛ nɑɑ́ nhOdommu kou. Kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀: Mí nhò tu nɛ̀ bɛ̀ m pɛitɛ́mɛ̀ mmɛ. 29Bɛ̀ɛ̀ do dɔ́ kóò puotí kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ nhohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì ò duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ boú mɛfĩmmɛ Odommu kou. 30Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì ndɔ́ kɛ́yɑ̀ mùù te kɛ̀ bɛ̀ pĩ mPɔɔri, kɛ tíí nyikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ kɛ́boutɛ́ Pɔɔri mɛfĩmmɛ kɛ́cṹũnní kɛ́cónnɛ́ bɛ cuokɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\