ACTES 23

1Kɛ̀ Pɔɔri nwúó mbɛbeémbɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nni nwúómu, nɛ̀ m bomɛ̀ tìmɑtì í kɔɔ́nnɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀. 2Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Anɑnniyɑɑsii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Pɔɔri kɛ̀ bɛ̀ɛ potɛ́ o nùù. 3Kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀: Kuyie nyóó potɛ́ fɔ̃́ nwe, ɑ dò nnɛ̀ ditou sĩ̀nnì bɛ̀ bi dì mumɔ̀mmu pɛ́ímù. A kɑri diɛ nkɛ bo m bekɛ́nɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ ì yetɛ́nɛ̀, kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ m potɛ́. 4Bɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Pɔɔri kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ nìùtì diɛwè nwe ɑ sɑ̃́ɑ̃́mmɑ̀ɑ̀? 5Kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀: N kɔbɛ n do í yɛ̃́ kɛ do ikuɔ́ nìùtì diɛwè nwe, kɛ yɛ̃́ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: A bɑ́ɑ́ sɑ̃́ɑ̃́ nwèè ni ɑ kó kubotí. 6Kɛ̀ Pɔɔrii bɑntɛ́ bɛbeémbɛ̀ bomɛ̀ ibotí ìdɛ́ì, Sɑdusĩɛ̃bɛ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ, kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: N tú Fɑdisĩɛ̃ nwe kɛ̀ n cicɛ tú Fɑdisĩɛ̃, n tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò mukúkɛ́yɑ̃́ntímù bo, dɛɛ̀ te kɛ̀ di m bekùnɛ̀. 7Ò bɛ́i mɛmmɛ Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ tinɛìtì kɛ́yɑtɛ. 8Kɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ ntú mukúkɛ́yɑ̃́ntímù í bo, Kuyie ntɔ̃rɛ̀ mɛ nyí bo, yoo muyɑɑ́ ntɛ̃mù mɑmù mɛ nyí bo, kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ biɛ nyɛ̃́ kɛ dò dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ bo. 9Kɛ̀ kutowekuu dɛukɛ kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu Fɑdisĩɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kónnɛ́ Pɔɔri kɛ dɔ̀: Ti í yɑ̀ onìtì yie ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi, kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ Kuyie ntɔ̃nnì mɑrì diì bo nhò bɛ́innɛ̀, yoo muyɑɑ́ ntɛ̃mù mɑmù. 10Kɛ̀ dikpɑ̀nnìi dɛukɛ, kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì ńyĩɛ̃̀kù bɛ̀ bo kuɔmɛ̀ Pɔɔri, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ cútóo kóò tùótɛ́ ditĩ̀nnì miɛkɛ kɛ́tɑnnɛ́ tɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 11Dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nkɔtɛní kɛ́nɑ́kɛ́ Pɔɔri kɛ dɔ̀: A kɔ̃̀ntì bɑ́ɑ́ yɑ̃rikɛ, ɑ nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí nkpɛ́í Sedisɑdɛmmu kɔbɛ ɑ yóó mɛ nnɑ́kɛ́ Odommu kɔbɛ n kpɛ́í. 12Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Sifubɛɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ di, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ yɑ̃̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ í kùɔ Pɔɔri. 13Bɛ̀ɛ̀ do wɛ̃nnɛ́ kɛ bo ò kùɔ bɛ̀ do bo mbo sipísìnɑ̀ɑ̀, 14kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yetɛmu kɛ tú ti bɑ́ɑ́ di dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ í kùɔ Pɔɔri. 15Bekɛnɛ̀ ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì kɛ̀ dɛ̀ ndò ndi dɔ́ kɛ́yɑ̀ Pɔɔri kɛ wéntɛ́ o nɑ́ɑǹtì mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ ò kɔ̀rinní, ti bo mbo dɛ mɔ̀nnì kucɛ kóò kùɔ kòo mu nyí tùɔ̀kɛní. 16Kɛ̀ Pɔɔri tɑ̃ũ̀ birɛɛ keè bɛ̀ dɑ̀kɛmɛ̀ kɛ bo kuɔ Pɔɔri, kɛ́kɔtɛ tɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́tɑ kóò nɑ̀kɛ́. 17Kɛ̀ Pɔɔrii yú kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù mɑkù kɛ dɔ̀: Niitɛ́ we ndɑpɑ̀ɑ̀ nhOkótì borɛ̀, ò mɔ̀kɛ tìmɑtì nti kɛ dɔ́ kóò nɑ̀kɛ́. 18Kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkùu ò nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì borɛ̀, kɛ̀ kùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kukpetínkù Pɔɔri weè yɛ̃ n kɔtɛnní we ndɑpɑ̀ɑ̀ nhɑ borɛ̀ kòò dɑ nɑ́kɛ́ tìmɑtì. 19Kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótìi dɛtɛ weè dɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɛntɛ́ kòò dɔ̀: A yɛ̃ mbɑ? 20Kòò dɔ̀: Sifubɛ bɛɛ̀ dɑ̀kɛ kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛbeémbɛ̀ bo dɑ bekɛ kɑ̀ɑ nɑɑ nkɔriǹko Pɔɔri kɛ̀ dɛ̀ ndò mbɛ̀ dɔ́ kɛ wéntɛ́ o nɑ́ɑǹtì mɛsɑ̀ɑ̀. 21Bɑ́ɑ́ yie mbɛ kpɛti! Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kóò kùɔ bɛ̀ bo mbo sipísìnɑ̀ɑ̀ ndi kɛ tú bɛ̀ bɑ́ɑ́ di, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ yɑ̃̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ í ò kùɔ. Bɛ̀ bɑ̀ɑ́tímu kɛ bɑɑ̀ fɔ̃́ nwe. 22Kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì dɔ̀: Kò, ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ òmɔù ɑ tì nni nnɑ̀kɛ́mɛ̀. 23Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótìi yú iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ dɔ̀: Duɔ́nnɛ̀ kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ɛ (470) bɑ́ɑ́tí. Kɛ̀ sikɔusìdɛ́ (200) ńtɔ tikpɑ̀rìnɛntì, kɛ̀ sipísìyiekɛ̀ ńdekɛ sisɛ̃ĩ́, kɛ̀ sikɔusìdɛ́ tɛsìi bɑ́ɑ́tí, kɛ̀ di ítɛ́ kɛyènkɛ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀wɛi mɔ̀nnì kɛ́kɔtɛ Sesɑdee. 24Wɑɑ́nnɛ̀ sisɛ̃ĩ́ sìì yó ńtɔ Pɔɔri kòo tuɔkɛ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Fediisi borɛ̀ nɛ̀ kusɑ̀ɑ̀kù. 25Ò bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́wɑ̃ri dipɑ́tíri kɛ dɔ̀: 26Kudodi Disiyɑsi míì dɔunko kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Fediisi. 27M mɛ̀ ndɑ duɔ́nko wèè nìtì Sifubɛ bɛɛ̀ sòò ò pĩ nkɛ́ndɔ́ kóò kùɔ, kɛ̀ n kɔtoo nɛ̀ nh ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. Kɛ́keè ò túmɛ̀ Odommu kou kóò fìètɛ, 28kɛ́ndɔ́ kɛ́yɑ̀ bɛ̀ ò pĩ mmùù kpɛ́í, kóò kɔ̀tɛnɛ̀ bɛbeéndiɛbɛ̀ borɛ̀. 29Kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ ò pĩ mbɛ kó iwedɔunkuɔ́ kpɛ́í nkɛ, ò mɛ nyí dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ dò mbɛ̀ɛ ò kùɔ yoo bɛ̀ɛ ò kpetínnɛ́. 30N kèè bɛ̀ dɑ̀kɛmɛ̀ mmɛ kɛ dɔ́ kóò kùɔ, kɛ pɑ̃̀nkɛ wè ndɑ duɔ́nko kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtoo kɑ̀ɑ yɑ̀ o kpɛti. 31Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɛ kóo kótì bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́túótɛ́ Pɔɔri dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ́kɔtɛnɛ̀ Ãntipɑtirisi. 32Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cèntì bɛ nɑɑ̀cɛ̀i kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɛ́ntɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dèkɛ sisɛ̃ĩ́ kɛ̀ bɛ̀ nhò sɔkɛ́nɛ̀. 33Kɛ́tuɔkɛ Sesɑdee kɛ́duɔ́ nkùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ dipɑ́tíri nɛ̀ Pɔɔri. 34Kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ kɑɑ̀ ndipɑ́tíri, kɛ́bekɛ Pɔɔri ò tu kùù tempɛ̃ nkou, kòò dɔ̀: Sidisii. 35Kòò dɔ̀: N yóó wɛ̃tɛ kɛ dɑ bekɛ́mu bɛ̀ɛ̀ dɑ pĩ bɛ̀ bo tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kóò tɑnnɛ́ Edɔti do mɑɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\