ACTES 24

1Yɛwe yɛ̀nùmmù kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Anɑnniyɑɑsii tuɔkɛní nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ opútíwè Tɛtiduusi, kɛ bo nɑ́kɛ́ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Pɔɔri kó mɛyɛi. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Pɔɔri, kɛ̀ Tɛtiduusi nyóó ò wɑ̀tí kɛ́sɑ̃ntɛ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ diɛwè Fediisi, 3fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ ti òmpɛ̀, kɛ̀ ti ɛì cèètɛ kɛ wenkɛ. Ti dɑ sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀ tipíìtì timɔu ɑ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í. 4N nɛ́ dɑ bɑ́ɑmmu nɛ̀ ɑ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, yóu kɛ̀ n dɑ nɑ́kɛ́ onìtì yiè nkpɛti sɑ́m̀pɔ́. 5Ò tú onitiyɛiwe nwe, kɛ yɑ‰ɑ́tì Sifubɛ tipíìtì timɔu, ò tu Nɑnsɑrɛti kɔbɛ kó ditĩ̀nnì kóo nìùtì nwe. 6Ò dɔ́ kɛ́sĩnkùnnɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ ti ò pĩ, [kɛ nɑ nhò bekɛ́nɛ̀ ti kó ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. 7Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì Disiyɑsi ò fìètɛ nɛ̀ muwɛ̃rímú, 8kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò pĩ nkɛ̀ bɛ̀ ò kɔ̀tɛnɛ̀ní ɑ borɛ̀.] Bekɛ we ɑ mɔ́mmuɔ nkòò dɑ nɑ́kɛ́. 9Kɛ̀ Sifubɛɛ yie mbɛmɔu nkɛ dɔ̀: Ò nɑ̀ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe. 10Kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ dɔ̀ Pɔɔrii bɛ́i, kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀: Kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ diɛwè Fediisi, n yɛ̃́mu kɛ dò nti kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ bekù fɔ̃́ nwe yɛbie mpɛ́u miɛkɛ, n yí yĩɛ̃̀kù m bo dɑ nɑ́kɛ́mɛ̀ n kpɛti. 11A bo nɑ kɛ́ bɛ̀ bekɛ. Nɛ̀ n tùɔ̀kɛnnímɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ bo bɑ́ntɛ̀ Kuyie dɛ̀ í pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛwe tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 12Òmɔù í n yɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ yoo titííntouti yoo dihɛì kɛ̀ n nɛínɛ̀ òmɔù yoo n sukíí bɛnìtìbɛ̀. 13Bɛ nnìtìbɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ tìmɑtì bɛ̀ m pĩ tìì kpɛ́í. 14Tìmɑtì mɑ́ɑ̀ ndi n yɛ̃́mɛ̀. N tũ ti yɛmbɛ̀ kó kucɛ nku mɛborimɛ pɑ̀mmɛ̀ miɛkɛ, bɛmbɛ yɛ̃ mmɛ̀ɛ̀ í wenni, m mɛ nyí yetɛ tìì wɑ̃̀ri ikuɔ́ kó yɛpɑ́tɛ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kpɛyɛ miɛkɛ. 15N tɑ̃́mu bɛ̀ tɑ̃́mɛ̀ kɛ dò nKuyie mbo duɔ́ nkɛ̀ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛnitiyɛibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́. 16Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yetíróo kɛ í dɔ́ kɛ́yetɛ́nɛ̀ Kuyie nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀. 17Dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie mpɛ́u n yìtɛ́mɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kɛ wɛ̃̀tɛní kɛ tɔ idíítí kɛ bo pɑ̃ n kɔbɛ kɛ́pɑ̃ Kuyie nyɛpɑ̃rɛ̀. 18Nsòò yɛ mpɑ̃ɑ̃ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɑ́ kutoweku í bo. 19Kɛ̀ Sifubɛ mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mboní Asii kɛ̀ bɛ̀ n sɔ̃́ntɛ́, bɛɛ̀ dò nkɛ nɑ mbo diɛ, kɛ̀ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ ndɛ bɛ̀ɛ bɛ́i. 20Yoo bɛ̀ɛ̀ bo diɛ mbɛ̀ɛ bɛ́i mbɛ̀ sòò m bekùnɛ̀ kɛ́yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi. 21Kɛ̀ dɛ̀ í tú n sòò bɛ́i ntì mɛkperímɛ̀ bɛ ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: N tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò mukúkɛ́yɑ̃́ntímù bo, dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di m bekùnɛ̀ yíe. 22Fediisi wèè yɛ̃ Yesu kó kucɛ do mmɛ̀ɛ̀ botí, kòo tentɛ dikɑ̃̀tìrì kɛ dɔ̀: Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì Disiyɑsi bo tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì m bo dɔɔ̀ kɛ́wéntɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 23Ò bɛ́i mɛmmɛ kɛ́nɑ́kɛ́ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kɛ dɔ̀ kùu kpetínnɛ́ Pɔɔri, kɛ nɛ́ ò pɑ̃ mɛfíè kɛ yóu kòo kɔbɛ nhò teénnɛ̀. 24Kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ Fedikisii nɛinɛ̀ o pokù Turisiiri wèè tu Sifu, kɛ́kɔtɛ, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Pɔɔri kòo mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nYesu Kirisi kpɛti kɛ̀ bɛ̀ kèḿmú. 25Kɛ̀ Pɔɔri nnɑ́ɑ́ onìtì dòmmɛ̀ kɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ́nnɔ nkɛ pĩĩ nhomɑ́ɑ̀. Nɛ̀ Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀. Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ Fediisi kòò dɔ̀: Kɛ̀ m pɛ̀tɛ́ mɛfíè m bo wɛ̃tɛ kɛ dɑ yú. 26Ò do dɔ́ Pɔɔri bo ò pɑ̃mɛ̀ mmɛ idíítí kɛ̀ dɛɛ̀ nte kòo nhò yu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́. 27Kɛ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɛ̀ Pɔdisuusi Fɛsituusii cɔutɛ́ tikpɑ̀tì kɛ̀ Fediisi ndɔ́ kɛ́nnɑɑtinɛ̀ Sifubɛ kɛ yóu kɛ̀ Pɔɔri ńkpetí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\