ACTES 25

1Kɛ̀ Fɛsituusii tuɔkɛní Sesɑdee kɛ́mmɔkɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu. 2Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ɛ kɔtɛní o borɛ̀ kɛ́ nhò nɑ̀ɑ́ mPɔɔri kó mɛyɛi. 3Koò bɑ̀ɑ́ nkɛ tú wèe duɔ́ nkɛ̀ Pɔɔrii kɔtɛní Sedisɑdɛmmu. Bɛ̀ do dɑ̀kɛmu kɛ bo ò kùɔ kucɛ miɛkɛ. 4Kɛ̀ Fɛsituusii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Pɔɔri kpetí Sesɑdee nwe. Mí mmɔ́mmuɔ nkɛ̀ n kũnti bɑ̀mbɑ̀. 5Di kó bɛkótíbɛ̀ bo nɑ kɛ́ n nɛinɛ̀ Sesɑdee, kòò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ mmɛ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́. 6Kɛ̀ Fɛsituusi mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀ni yoo tɛpíítɛ̀, kɛ́wɛ̃tɛ Sesɑdee. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòo tɑ kubeéndieku kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Pɔɔri. 7Kòo tuɔkɛní, kɛ̀ Sifubɛɛ yɛ̀nní Sedisɑdɛmmu kóò kɛ̀ńnɛ́, kɛ nnɑ́ɑ́ ò nu ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi mpɛ́u, bɛ̀ mɛ nyí mpɛ̀tɛ́ dɛ̀ɛ̀ bɛnkú kɛ dò mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì tú timɔ́mmɔnti. 8Kɛ̀ Pɔɔrii yetɛ kɛ dɔ̀: N yí yetɛ Sifubɛ kó ikuɔ́ mɑì, m mɛ nyí yetɛ́nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, m mɛ nyí yetɛ kɛtenkɛ̀ yiɛ̀ nkpɛti mɑtì. 9Kɛ̀ Fɛsituusi ndɔ́ kɛ́nnɑɑtinɛ̀ Sifubɛ kɛ́bekɛ Pɔɔri kɛ dɔ̀: A dɔ́ kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ ndɑ bekùnɛ̀ kɛ̀ m boɑ̀ɑ̀? 10Kɛ̀ Pɔɔrii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́ kɛ́kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Sesɑɑ borɛ̀ ndɛ kɛ̀ wèe m bekɛ́nɛ̀, n yí dɔ̀ɔ̀ Sifubɛ mɛyɛi mmɑmɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ɑ yɛ̃́mɛ̀ ɑ mɔ́mmuɔ. 11Kɛ̀ n do ncɑ̀ɑ̀rɛ̀mu yoo n dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mɛ̀ɛ̀ dò mbɛ̀ n kuɔ, n yí yetírí m bo kúmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mɛ nsɔ̃̀ńtɛ́ kɛ n níímmu òmɔù í mɔkɛ kucɛ kɛ bo m pĩ́ nkɛ́ bɛ̀ duɔ́. N dɔ́ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Sesɑɑ nwe. 12Fɛsituusi nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́deè kòo nɑ́kɛ́ Pɔɔri kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́yɑ̀ Sesɑɑ nwe ɑ yóó ò yɑ̀mu. 13Kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akiripɑɑ nɛ̀ Bɛriniisi kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sesɑdee kɛ bo dɔu Fɛsituusi, 14kɛ́mbo kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ Fɛsituusii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Fediisi n yóunɛ̀ onìtì mɔù kòò kpɑɑ́ kpetí. 15Kɛ̀ n sòò kɔ̀tɛ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ n nɑ̀kɛ́ o kpɛ́í nkɛ dɔ̀ nh ò kùɔ. 16Kɛ̀ m bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Odommu kɔbɛ ɔ̃ɔ̃ í nduɔ́ nhonìtì o kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ í bekɛ́, kòò nɑ̀kɛ́ o kpɛti. 17Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní diɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ m pɑ̃̀nkɛɛ tɑ kubeéndieku kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní dɛ kóo nìtì. 18Bɛ̀ɛ̀ ò pĩ mbɛ̀ mɛ nyí nɑ̀kɛ́ mɛyɛi mmɑmɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ do dò mbɛ̀ yɛ̃ nh ò dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 19Bɛ̀ do nɛì bɛ kó muwedɔummu kpɛ́í nkɛ nɛ̀ Yesu mɔù wèè ku kɛ̀ Pɔɔri tu ò fòù. 20Bɑ́ n yí mbɑntɛ́ m bo bekɛ mɛ̀ɛ̀ botí dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ́bekɛ Pɔɔri kòò bo ndɔ́ kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ́ mbekɛ́. 21Kɛ̀ Pɔɔri yetɛ kɛ tú: Ò dɔ́ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè weè ò bekɛ́nɛ̀, kɛ̀ m mɛ nyóu kòò kpetí kɛ kémmúnɛ̀ m bo ò duɔ́nkomɛ̀ Sesɑɑ. 22Kɛ̀ Akiripɑɑ dɔ̀: M múnkɛ dɔ́ kɛ́keèmu dɛ kóo nìtì nɑ̀ɑ́ ntì. Kɛ̀ Fɛsituusi dɔ̀: A nɑɑ bo ò yɑ̀ kɛ́keè ò nɑ̀ɑ́mmɛ̀. 23Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ Akiripɑɑ nɛ̀ Bɛriniisi kɛ̀ bɛ̀ nkɔri kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ urí, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kubeéndieku kɛ nɛinɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀, kɛ̀ Fɛsituusii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Pɔɔri. 24Kɛ̀ Fɛsituusii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì Akiripɑɑ nɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ bo diɛ, ǹtɛnɛ̀ onìtì Sifubɛ bɛmɔu Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Sesɑdee kɔbɛ yɛ̃ n kuɔ wè. 25Mí n yí yɑ̀ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ dò nti ò kùɔ, ò nɛ́ mɛ nyɛ̃mmɛ̀ ò dɔ́ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè, kɛ̀ m mɛ nyie kɛ bo wè nhò duɔ́nko. 26N yí yɑ̀ m bo wɑ̃ri tì, dɛɛ̀ te kɛ̀ nh ò yùní, fɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Akiripɑɑ ɑ ììkɛ̀ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ̀ ti bo nɑ́kɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ n yɑ̀ m bo wɑ̃ri tì kɛtenkɛ̀ yiɛ̀. 27Mí m borɛ̀ dɛ̀ í wenni m bo duɔ́nkomɛ̀ kukpetínkù okótì kɛ í nɑ̀kɛ́ kù cɑ̀kɛmu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\