ACTES 26

1Kɛ̀ Akiripɑɑ nɑ́kɛ́ Pɔɔri kɛ dɔ̀: Ti dɑ duɔ́mmu dinùù. Nɑ́kɛ́ bɛ̀ yɛ̃ nhɑ cɑ̀kɛmu. Kɛ̀ Pɔɔri youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ bo beé nho kpɛti kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: 2Okpɑ̀ɑ̀tì Akiripɑɑ dɛ̀ n nɑɑtimu yíe mmɛsɑ̀ɑ̀ n yóó bɛ́immɛ̀ ɑ ììkɛ̀ Sifubɛ m bekùnɛ̀ tìì kpɛ́í. 3A yɛ̃́mu Sifubɛ kó ikuɔ́ nɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛmɛ̀ tinɛìtì, n dɑ bɑ́ɑmmu ɑ minnɛ́ kɛ́ n kéntɛ́. 4M bìíkú Sedisɑdɛmmu n kɔbɛ cuokɛ̀ nkɛ kɛ̀ Sifubɛ bɛmɔu yɛ̃́. 5Bɛ̀ n yɛ̃́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ bɛ̀ bo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ n do túmɛ̀ Fɑdisĩɛ̃ wèè tũ nti kó ikuɔ́ kperíyì. 6Bɛ̀ m bekùnɛ̀ yíe n tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì ti yɛmbɛ̀. 7Kɛ̀ ti kó iwuɔ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ idɛ́ì pĩ nKuyie nkó mutɔ̃mmú kɛ bɑɑ tì bo dɔɔ̀mɛ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì, n ti ntɑ̃́ kɛ̀ Sifubɛ m bekùnɛ̀. 8Dɛ̀ dòmmɛ díndi Sifubɛ kɛ̀ di í tɑ̃́ kɛ dò bɛcíríbɛ̀ bo yɑ̃́ntɛ́? 9Mí m mɔ́mmuɔ n do yɛ̃́ kɛ tú dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ ndɛ kɛ́mmɑu kɛ bo pɑɑ mbɛ̀ bo nyumɛ̀ Yesu Nɑnsɑrɛti kou kó diyètìrì. 10Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ n duɔ́ ndinùù kɛ̀ m pĩ̀ḿmú Yesu kɔbɛ pɛ́u Sedisɑdɛmmu miɛkɛ kɛ kpetínnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ kɔ̀ù kɛ̀ n dɔ́, 11kɛ́ m bɛ̀ pĩĩ titííntouti miɛkɛ kɛ puotì, kɛ̀ bɛ̀ bo yetɛ Yesu, kɛ̀ m miɛkɛ mbɛ̀ cɔ̀ú mmɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ m bɛ̀ fɛ̃́ũnko nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ miɛkoo. 12Mɛm̀mɛ kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ n duɔ́ ndinùù kɛ̀ nní nkɔri Dɑmɑɑsi kɛ nɛínɛ̀ n kɔbɛ. 13Okpɑ̀ɑ̀tì! Kɛ́nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ kucɛ kɛ̀ diyiè còḿmú yɛyɔ, kɛ̀ kuwenniku mɑkùu cútɛ́ní ti ĩ́nkɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ diyiè kɔku. 14Kɛ̀ ti duó timɔu kɛtenkɛ̀, kɛ̀ n keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ nɛ̀ Ebedeebɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ mɛ̀ tu: Sɔɔri! Sɔɔri bɑ nte kɑ̀ɑ n fɛ̃́ũnko, dɛ̀ bo ndɑ yóùnɛ̀ ɑ bo m bɑɑomɛ̀. 15Kɛ̀ m bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ wenni nwe? Kɛ̀ mɛ̀ dɔ̀: Mínwe Yesu ɑ fɛ̃́ũnkomɛ̀. 16A nɛ́ ítɛ́ kɛ́cómmú, n dɑ bɛnkɛ m mɑ́ɑ̀ ndi kɑ̀ɑ bo nɑɑ́ n kóo tɔ̃ntì, kɛ́nnɑ́ɑntɛ ɑ mɛ nyɑ̀ dɛ̀ yíe nɛ̀ n yóó yíɛ́ dɑ bɛnkɛ dɛ̀. 17N dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ cuokɛ̀ nkɛ, kɛ bo dɑ tɔ̃ mbɛ̀ borɛ̀. 18Kɑ̀ɑ bɛ̀ wéi, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nKuyie, kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nkɛ̀ kùu bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ku kɔbɛ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 19Mɛm̀mɛ okpɑ̀ɑ̀tì Akiripɑɑ n yí nyetɛ Kuyie nni mbɛnkɛ dɛ. 20N ketɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì Dɑmɑɑsi nwe nɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudee kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, kɛ tú bɛ̀ɛ ceetɛ kɛ́ndɔɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀. 21Dɛɛ̀ te kɛ̀ Sifubɛ m pĩ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́ndɔ́ kɛ́ n kuɔ. 22Kɛ̀ Kuyie nni ndɛɛtɛ́ kɛ̀ n kpɑɑ́ fòù, kɛ nɑ́ɑ́ ku nɑ́ɑǹtì bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ bɛnitidiɛbɛ̀. N yí nɑ́ɑ́ ntìmɑtì kɛ̀ dɛ̀ í tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ Mɔyiisi bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: 23Kirisi dò nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́mu kɛ́kú, kɛ́ntú oketiwè wèè yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ́míítɛ́ ti kó kubotí nɛ̀ ibotí tɛì kuwenniku. 24Kɛ̀ Pɔɔri nkpɑɑ́ nɑ́ɑ́ kɛ̀ Fɛsituusi ò pɛ́i nkɛ dɔ̀: A bɛbíí yɛpɑ́tɛ kɛ̀ yɛ̀ dɑ wɑ́ɑmmɑɑ̀? 25Kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, n yí wɑ̀ɑ́tɛ́, n nɑ́ɑ́ timɔ́mmɔnti nti. 26Okpɑ̀ɑ̀tì Akiripɑɑ tì yɛ̃́mu timɔu, dɛɛ̀ te kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ kɛ í yĩɛ̃̀kù, kɛ yɛ̃́ ti í dɔ̀ɔ̀mɛ̀ disɔ̀rì. 27Okpɑ̀ɑ̀tì Akiripɑɑ, n yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ yie Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì. 28Kɛ̀ Akiripɑɑ dɔ̀: Pɔɔri ɑ yóó duɔ́ kɛ̀ nní mbo kɛ nɑɑ́ nYesu kou nwe. 29Kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ cɑ̃rikɛ yoo dɛ̀ ɔɔtɛ, mbɑ́ɑ́ nKuyie nku fɔ̃́ nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ biɛ ndi kpɛ́í, kɛ̀ di bo nɑɑ́ nYesu kɔbɛ, kɛ́ nni ndònnɛ̀, bɛ̀ nɛ́ bɑ́ɑ́ di boú mɛfĩmmɛ bɛ̀ m boúmɛ̀. 30Okpɑ̀ɑ̀tì Akiripɑɑ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ Bɛriniisi nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́. 31Kɛ́nkérí kɛ nɑ́ɑntɛ kɛ tú onìtì yie nyí dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ kɛ dò mbɛ̀ɛ ò kùɔ yoo bɛ̀ɛ ò kpetínnɛ́. 32Kɛ̀ Akiripɑɑ nɑ́kɛ́ Fɛsituusi kɛ dɔ̀: Ti nɑ nhò fĩ́ĩmmu kòò do í yɛ̃ nhò dɔ́ kɛ́yɑ̀ kɛtenkɛ̀ yiɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\