ACTES 27

1Bɛ̀ yĩ dìì mɔ̀nnì ti dò nkɛ́kɔtɛ Itɑdii kɛ́duɔ́ mPɔɔri nɛ̀ tikpetíntì tɛtì kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù, kùù ni kɛtenkɛ̀ yiɛ̀ nkó fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ bɛ̀ tú kù Sidiyusi. 2Kɛ̀ ti tɑ Atidɑmiti kóo bɑ̀tóò kòò kɔ̀ri Asii, kɛ̀ Adisitɑki Mɑseduɔnni kó kutempɛ̃ nkou kòo ɛì tu Tɛsɑdoniki kòo nti nɛínɛ̀. 3Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ tí tuɔkɛ Sitɔ̃ɔ̃. Sidiyusi wèè dɔ́ Pɔɔri kòo yóu kòo kɔtɛ kɛ́yɑ̀ o kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɔutɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀. 4Kɛ̀ ti ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ̀ kuyɑɑkùu yetɛ kɛ ti kɔ́ntɛ́ kɛ́yɛ̀ Sipiri bɑkù yoú. 5Kɛ̀ ti séntɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì wèè pɛkɛ́nɛ̀ Sidisii nɛ̀ Pɑ̃nfidii kó itempɛ̃ nkɛ́tuɔkɛ Midɑɑ Disii kó kutempɛ̃. 6Dɛǹdɛ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù yɑ̀mɛ̀ Adɛkisɑ̃ntiri kóo bɑ̀tóò kòò kɔ̀ri Itɑdii kɛ̀ kù ti tɑnnɛ̀. 7Kɛ̀ ti nkérí kɛ dɔ̀ yɛwe pɛ́u kɛ fɛ̃́ṹtɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ nɛ́ nɑ kɛ́tuɔkɛ Kinidi, bɑ́ kuyɑɑkù í nyie kɛ̀ ti kɔ́ntɛ́ kɛ́yɛ̀ Sɑdomɔnni kɛ́tuɔkɛ Kɛrɛti. 8Kɛ́ nhò pɛkɛ́ kɛ ɑ́ɑ̀rì, kɛ́tuɔkɛ dibòrì mɑrì kɛ̀ bɛ̀ dì tu: Dicónnì sɑ̀ɑ̀rì, kɛ̀ dì tɔ̀kɛ́nɛ̀ Dɑsee kó dihɛì. 9Kɛ̀ bɑ̀tóò kó mucèmmu dɔ̀kɛ yónkú kɛ ti mɔntɛ kucɛ mɛdiɛ̀ dɛ̀ do sɔ̃́ mmɛnùboúmmɛ̀ kó dimɔ̀nnì pɛ̃ɛ̃tɛ́mu. 10Kɛ̀ Pɔɔrii bɛ́i nkɛ dɔ̀: N kɔbɛ, ti kó kucɛ kuù nyó nyóumu, bɑ̀tóò bo cɑkɛ nɛ̀ tinɛntì, kɛ̀ ti í yɛ̃́ ti kú. 11Kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù ntɑ̃́ wèè piú bɑ̀tóò nɛ̀ wèè ò te kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Pɔɔri bɛ́i ntì. 12Bɑ̀tóòbɛ̀ commu dɛ̀ í wenni diyɔ̃ɔ̃̀, kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Fennikisi, Kɛrɛti kóo bɑ̀tóòbɛ̀ commu dɛ̀ kɛ wetí diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, dɛ̀ɛ̀ do dò ɑ́ ndɛ mbo diyɔ̃ɔ̃̀. 13Kɛ̀ kuyɑɑkù mɑkùu ítɛ́ní kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɛ́nfuuti mɛyɔɔ̀mmɛ̀, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndò bɛ̀ bo tuɔkɛ bɛ̀ dɔ́ dɛ̀, kɛ́dɛitɛ bɑ̀tóò cónnírì, kɛ́mpɛ́kɛ́nɛ̀ Kɛrɛti kó kɛtenkɛ̀. 14Kɛ̀ dɛ̀ nyóó yíɛ́ kɛ̀ kutɛkù mɑkùu ítɛ́ní kubɑkùu yoú diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù kɛ kpeńnì. 15Bɑ́ ti í nnɑ kɛ kù kɛ̃tɛ́, kɛ yóu kɛ̀ kù nti tɔ. 16Kɛ̀ ti pɛ̃ɛ̃tɛ́ Kodɑɑ, dihɛì dìì sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ̀ di nti kɑ̃nkɛ́ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀, kɛ̀ ti ɑ́kɛ́ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́deè mbɑ̀tóò sɑ́m̀pɔ́ù. 17Kóò boú iwɛ̃ĩ kɛ́nyĩɛ̃̀kù ò bo tɑmɛ̀ mubirímú kɛ́cṹũ ntiyɑ̀ɑ̀tì, kɛ yóu kɛ̀ kuyɑɑkù ńti tɔ. 18Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ kuyɑɑkù bɑɑ nkpɑɑ́ ti kóonko mɛkperímɛ̀, kɛ̀ tí ńdɛì tinɛntì kɛ buɔǹko dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. 19Kɛ̀ dɛ̀ tó wentɛ́ kɛ̀ bɑ̀tóò yɛmbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ ńdɛì tipotɑntì kɛ dokòo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. 20Yɛwe pɛ́u miɛkɛ kɛ̀ kuyɑɑkù bɑɑ kpɑɑ́ kpeńnì, bɑ́ ti í nwúó diyiè nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃, ti tɛ̃́nkɛ í nyɛ̃́ kɛ dò nti bo cootɛ́. 21Yɛwe pɛ́u miɛkɛ òmɔù í ndi dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ Pɔɔrii cómmú kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N kɔbɛ kɛ̀ di sòò do nyie n kpɛti kɛ̀ tí nkpɑɑ́ Kɛrɛti ti nɑ bɑ́ nyɑ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛ nkɛ̀ ti kpɛrɛɛ cɑkɛ. 22Di mmɔ̀nnì dí cɑ́tìnnɛ di yɛ̀mmɛ̀, òmɔù í yóó kú, bɑ̀tóò weè mɑ́ɑ̀ yóó yɛi. 23Kuyie nkùù n te kɛ̀ m pĩ ku tɔ̃mmú ku tɔ̃nnì kɔ̀tɛnímu kɛ nyènkɛ̀ kɛ n nɑ̀kɛ́ kɛ tú: 24Pɔɔri bɑ́ nyĩɛ̃̀kù ɑ dò nkɛ́tuɔkɛmu kɛtenkɛ̀ yiɛ̀ mborɛ̀, Kuyie ndɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ kù yóó dɛɛtɛ́ ɑ nɛínɛ̀ bɛ̀. 25Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tú cɑ́tìnnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀, n yɛ̃́mu weti weti dɛ̀ yó ndòmmɛ̀ Kuyie nni nnɑ̀kɛ́mɛ̀ mmɛ. 26Ti nɛ́ yóó fṹṹkúmu dibòrì mɑrì dihɛì diì sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ di borɛ̀. 27Kɛyènkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ kɛnɑɑnkɛ̀ do nkɛ, kɛ̀ kuyɑɑkù kpɑɑ́ ti kóonko kɛ̀ ti bɑɑ bo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, kɛ̀ bɑ̀tóò yɛmbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ ndò ti tɔ̀ɔ́nnɛ̀ kɛtenkɛ̀, 28kɛ́bɔ nkuhɔ̃ũ kɛ̀ mɛcũmpumɛ ḿbo mɛ́tìrì sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ mɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ dɛ́tóo kɛ́bɔ nkɛ̀ mɛ̀ ḿbo sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀ni. 29Kɛ̀ bɛ̀ nyĩɛ̃̀kù bɑ̀tóò bo bootɛmɛ̀ dipèrì mɑrì, kɛ́bɔ mbɑ̀tóò còńníyɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ o fɔ̃nkúò bíɛ́kɛ̀, kɛ́mbɑɑ dɛ̀ bo wentɛ́mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ ɔɔtí. 30Kɛ̀ bɑ̀tóò yɛmbɛ̀ ndɔ́ kɛ́cokɛ́ kɛ́ncṹũnko bɑ̀tóò sɑ́m̀pɔ́ù kɛ dɔɔ̀ri kɛ dò mbɛ̀ pitírí bɑ̀tóò cònnírì. 31Kɛ̀ Pɔɔrii nɑ́kɛ́ iwɛ̃ĩ yiɛ̀ nnɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tɛtì kɛ dɔ̀: Kɛ̀ bɛ nnìtìbɛ̀ í kpɑɑ́ bɑ̀tóò miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ cootɛ́. 32Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi kéétɛ́ iwɛ̃ĩ ìì pìítí bɑ̀tóò sɑ́m̀pɔ́ù kòo pɔ̃ntɛ́. 33Kɛ̀ dɛ̀ɛ ɑutɛ́ kɛ bo wentɛ́ kɛ̀ Pɔɔrii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ mɔ̀kɛ yíe nyɛwe tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛnɑ̀ɑ̀ di í dimɛ̀ mùmɑmù. 34Dinɛ̀ kɛ́nfòù, di kóo mɔù kó kunɔ́nkúókù í yóó feti. 35Pɔɔri bɛ́i mɛmmɛ kɛ́túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie mbɛ ììkɛ̀ kɛ wɛ́tɛ́ kɛ́ncɑ́ɑ́. 36Bɛmɔu, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ di. 37Timɔu ti do bo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ (276) ndi bɑ̀tóò miɛkɛ. 38Kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́deè kɛ́dootóo tidiitì sɔnti dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ̀ bɑ̀tóò bo yɑukɛ. 39Dɛ̀ wentɛ́ dìì mɔ̀nnì bɑ́ bɛ̀ í mbɑntɛ́ kɛtenkɛ̀, kɛ́yɑ̀ kubinkɛnkɛnkù mɑkù kɛ̀ mubirímú dɛ bo, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ńdò kɛ̀ bɛ̀ bo nɑ, bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ bɑ̀tóò dɛborɛ̀. 40Kɛ kéétɛ́ bɑ̀tóò cònníyɛ̀ kɛ́pítɛ́ dɛ̀ɛ̀ piúnɛ̀ bɑ̀tóò kɛ́deè kɛ́cónnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù, kɛ̀ kuyɑɑkù mbɛ̀ tèmmù kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ri dɛborɛ̀. 41Kɛ́tɑ mubirímú kó kupɛ̃ mmɑkù, kɛ̀ bɑ̀tóò fṹṹkú o ììkɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nní mpuotì o fɔ̃nkúò koò wɛ́ú. 42Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì ńyĩɛ̃̀kù tikpetíntì bo dɛimɛ̀ kɛ̀ kùmɑkùu cokɛ́, kɛ́ndɔ́ kɛ́ tì kùɔ timɔu. 43Kɛ̀ iwɛ̃ĩ yiɛ̀ nní ndɔ́ kɛ́dɛɛtɛ́ Pɔɔri kɛ́yetɛ kɛ dɔ̀, bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ dɛì bɛ̀ɛ dɛi kɛ́niitɛ́ kɛ́séntɛ́. 44Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mbɛ tũ kɛ dɛitínɛ̀ tidɑbɛɛtì yoo bɑ̀tóò kó yɛwɛ́tiyɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́ bɛmɔu bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í bɛ̀ dɔ̀ɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\