ACTES 28

1Ti sèńtɛ́ dìì mɔ̀nnì nɛ̀ kukɔ̃ǹnɑɑtí kɛ́keè dɛ kó dihɛì yètìrì túmɛ̀ Mɑriti. Dì do sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ nkɛ. 2Kɛ̀ dɛ kó dihɛì yɛmbɛ̀ ti dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ sɔ̃́ nfɛtɑɑfɛ̀ nìu kɛ̀ muséé mbo, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔtìnnɛ muhɑ̃ɑ̃́ mmɛdiɛ̀. 3Kɛ̀ Pɔɔrii otɛ́ tidɑbiti kɛ bo ɑ̃nnɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ, kɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ ɑ̃ ti miɛkɛ kɛ́keè kuhɑ̃ɑ̃yiìnkù kɛ́yɛ̀nní kɛ́dɔntɛ́ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ncɑ́ɑ́tí. 4Kɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛɛ yɑ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ cɑ̀ɑ́tímɛ̀ Pɔɔri nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́nnɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Onìtì yie mmɛ̀nkɛ tú onitikɔ̀ùti nwe, bɑ́ ò mɛ ncootɛ́mɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ mɛyɛi mbɑɑ ò tũ̀mmu. 5Kɛ̀ Pɔɔrii míɛ́tóo fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ bɑ́ ò í nkèè kuyonku. 6Kɛ̀ bɛ̀ nkémmú dɛ̀ bo múútímɛ̀ yoo wèe doroo bɑ̀mbɑ̀ nkɛ́kú. Kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀ ò dò nKuyie nku. 7Kɛ sɔ̃́ nkùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ bɛ̀ tú wè Pibidiyuusi, wèè te dihɛì kòo bɑ̀tɛ̀ dɛ̀ bo, kòo ti cɔutɛ́nɛ̀ diwɛ̀ì. Kɛ̀ tí mbo kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 8Kɛ̀ timíɛ́tì bo o cicɛ kòò yɛ̃́nkú mɛyĩ̀ĩ̀ kɛ duɔ́ kɛ̀ Pɔɔrii ò nɔ̀ɔ́ nsinɔu, kɛ bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkòo miɛtɛ́. 9Kɛ̀ bɛmuɔmbɛ tɔbɛ̀ ńkɔrìní kòò bɛ̀ miɛkùnko. 10Kɛ̀ bɛ̀ ti dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ ti pɛ̃ɛ̃tímùu tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ ti pɑ̃mmú dɛ̀ ti békú dɛ̀. 11Bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti tɑ bɑ̀tóò mɔù wèè do dɛ̀ bo diyɔ̃ɔ̃̀ miɛkɛ, kɛ bonní Adɛkisɑ̃ntiri, kɛ mɔkɛ sitenkɑɑnìi sìdɛ́sì kɛ̀ bɛ̀ sì tu itɑ́ɑ́tɛ́bí. 12Kɛ̀ ti tuɔkɛ Sidɑkii kɛ cómmú kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 13Kɛ ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́mpɛkɛ́nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ ti tuɔkɛ Desiyo kɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku kó kuyɑɑkù ḿbo, kɛ̀ ti mmɔkɛ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́tuɔkɛ Pusɔɔri. 14Kɛ dɛ̀ yɑ̀ Yesu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ ti mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. Kɛ̀ ti mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́nkɔri Odommu. 15Kɛ̀ Yesu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Odommu kɛ̀ bɛ̀ɛ keè ti kpɛ́í, kɛ́kɔtɛní Dɑpiyusi bɛ̀ tɑɑ̀ dɛ̀ dikɑ̃̀tìrì kɛ ti co, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ɛ kɔtɛní bɛ̀ tu dɛ̀ titouti tìtɑ̃ɑ̃ti bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ kpɛti. Kɛ̀ Pɔɔrii bɛ̀ yɑ̀ kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ nɑrikɛ kòo sɑ̃ntɛ Kuyie. 16Ti tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Odommu kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ mPɔɔri kudieku kòo mbo kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù ò bɑ̀ɑ. 17Yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Pɔɔrii yú Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Odommu kɛ̀ bɛ̀ɛ tíínní kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀, ti kɔbɛ n yí yetɛ́nɛ̀ ti yɛmbɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ̀ bɛ̀ m pĩ Sedisɑdɛmmu kɛ duɔ́ nhOdommu kɔbɛ. 18Kɛ̀ bɛ̀ m bìékɛ́ kɛ́ndɔ́ kɛ́ n fĩ́ĩ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í yɑ̀mɛ̀ mɛyɛi n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ dò mbɛ̀ n kuɔ. 19Kɛ̀ Sifubɛ nɛ́ yetɛ, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ n dɔ̀: M bo yɑ̀ kɛtenkɛ̀ yiɛ̀, dɛ̀ nɛ́ í tú n yɛ̃ m bo ò yɑ̀ kóò nɑ̀kɛ́ bɛ kó mɛyɛi mmɑmɛ̀. 20Dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɔ́ kɛ di nɑ́kɛ́, Isidɑyɛɛribɛ bɑɑ wè kpɛ́í ntemɛ̀ kɛ̀ m boú mɛfĩmmɛ. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ í wɑ̃̀ri ɑ kpɛti mɑtì Sudee kɛ ti duɔnní, ti kou mɔù mɛ nyí kɛ yɛ̀nní kɛ ti nɑ̀kɛ́ ɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mù. 22Ti yɛ̃́mu kɛ dò ntipíìtì timɔu bɛ̀ í dɔ́ ɑ tũ nkùù wedɔuncɛ̀, ɑ ti nɑ́kɛ́ ɑ mɔ́mmuɔ ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 23Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔú ndikɑ̃̀tìrì kɛ́kɔtɛní dɛ yiè Pɔɔri borɛ̀ kɛ́nsũnɛ̀ bɛ̀ sòò mɑ̀mɛ̀. Kɛ̀ Pɔɔri ntṹṹ nkɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti, kɛ bɛ̀ bɛnkú Mɔyiisi nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì, kɛ yetíróo kɛ dɔ́ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ Yesu túmɛ̀ Odɛɛtíwè. 24Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛtɔbɛ̀ɛ yetɛ. 25Kɛ̀ bɛ̀ nyiti kɛ nɛì bɛmɑ́ɑ̀, kɛ̀ Pɔɔrii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɑɑtimu mù do mɛ nnɑ̀kɛ́mɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii kɛ dɔ̀: 26Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ ku mbotí kɔbɛ kɛ dɔ̀: Di bo nyo, di mɛ mbɑ́ɑ́ bɑntɛ́, kɛ́nwúó, di mɛ mbɑ́ɑ́ yɑ̀. 27Kɛ yɛ̃́ dɛ kó kubotí kɔbɛ yɛ̀mmɛ̀ kpeńnìmɛ̀, bɛ̀ í yíé ntìmɑtì, kɛ ĩtínnɛ́ bɛ to, kɛ bɑ́ɑ́ keè, kɛ ũ̀ṹ nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀, bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ceetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í kɛ̀ m bɛ̀ miɛkùnnɛ. 28N yɛ̃́nɛ̀ kɛ dò mɛdɛɛtímɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì kɔ̀tɛmu bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ borɛ̀ kɛ̀ bɛmbɛ yóó tì cɔutɛ́. [ 29Pɔɔri bɛ́i mɛmmɛ kɛ̀ Sifubɛɛ ítɛ́ tinɛìtì bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́nkũnti.] 30Kɛ̀ Pɔɔri dɔ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ yietì ò bo kùù dieku, kɛ cɔú bɛ̀ɛ̀ kɔ̀riní o borɛ̀. 31Kɛ nɑ́ɑ́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti nɛ̀ Yesu túmɛ̀ Odɛɛtíwè bɑ́ kɛ í yĩɛ̃̀kù, òmɔù mɛ nyí nhò kɔɔ́nnɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\