ACTES 3

1Diyiè mɑrì, diyiè tũ̀ntɛ dìì mɔ̀nnì Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ nkɔri mubɑ́ɑmmu. 2Kɛ nsɔ̃́ nhonìtì mɔù kɑ̀ri kɛ tú kuhɔ̀ùkù nɛ̀ bɛ̀ ò pɛitɛ́mɛ̀, kɛ̀ kù kɑ̀ri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì bɛ̀ tú dì disɑ̀ɑ̀rì. Bɛ̀ do kù tɔunímu yɛwe yɛmɔu kɛ kɑnnìnko dɛborɛ̀ kɛ̀ kù bo mmɔ́ú idíítí bɛ̀ɛ̀ tɑɑ̀ mubɑ́ɑmmu. 3Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ ntɑti kɛ̀ kùu bɛ̀ mɔɔ idíítí. 4Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ nkù wùó nkɛ̀ Piɛrii kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti wéntɛ́. 5Kɛ̀ kùu bɛ̀ wèńtɛ́ kɛ̀ ku yɛ̀mmɛ̀ ńdò mbɛ̀ yóó kù pɑ̃ dɛ̀mɑrɛ̀ ndɛ. 6Kɛ̀ Piɛrii kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yí mɔkɛ idíítí kɛ bo dɑ pɑ̃, m mɔkɛ dɛ̀, m bo dɛ̀ ndɑ pɑ̃. Nɛ̀ Yesu Nɑnsɑrɛti kou kó di yètìrì ítɛ́ kɛ́kétɛ́! 7Kɛ pĩ́ nku nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ, kɛ́yíinní, dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ ku nɑɑ̀cɛ̀i nɛ̀ ku bɑ́ɑ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ kpenkɛ. 8Kɛ̀ kùu puu kɛ́cómmú, kɛ́nɛinɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo ncentì kɛ yɑ̃nku, kɛ sɑ̃ntí Kuyie. 9Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nhò wùó, kòò cèntì kɛ sɑ̃ntí Kuyie. 10Bɛ̀ bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ dò nwèè do kɑri wenwe Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì sɑ̀ɑ̀rì kɛ mɔ́ú, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di bɛmɔu kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ɛ mɔ́ntɛ́ ò yĩ́mɛ̀ kɛ miɛtɛ́. 11Kɛ̀ dɛ kóo nìtì bɑɑ ntũ Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃, kɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ ncokòo bɛ borɛ̀ kufiiku bɛ̀ tú kù Sɑdomɔɔ kó kufiiku miɛkɛ. 12Kɛ̀ Piɛrii bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ dɛ̀ di di? Kɛ̀ di ti wúó nkɛ donnɛ̀ tíì kó muwɛ̃rímú mmu yoo ti kpɑ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mɛyɛi nte nkɛ̀ onìtì yie mmiɛtɛ́? 13Kuyie nti yɛmbɛ̀, Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu do tũ nkù kuù miɛkùnnɛ dɛ kóo nìtì, kɛ dɛ́úkùnnɛ ku kóo tɔ̃ntì Yesu yètìrì di pĩ nwè, kɛ duɔ́ ndihɛì yɛmbɛ̀, Odommu kɔbɛ, kɛ̀ di ò yetɛ Pidɑti ììkɛ̀, kɛ sɔ̃́ nhò do dɔ́ kóò fĩ́ĩ. 14Kɛ̀ di yetɛ wèè dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ kpɑ mɛyɛi, nkɛ bɑ̀ńtɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Pidɑti kɛ dɔ̀ wèe fĩ́ĩ onitikɔ̀ùtì. 15Kɛ̀ di kùɔ mufòmmu yiɛ̀, kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkòò yɑ̃̀ńtɛ́. Kɛ̀ ti ò yɑ̀ kɛ nɑ́ɑ́. 16Yesu ti tɑ̃́ wè kó diyètìrì dii te, onìtì di mɛ nwúó nwè koò yɛ̃́ ò miɛtɛ́mɛ̀ pɑ́íí. Ti tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Yesu dɛɛ̀ te kòo kpenkɛ. 17N kɔbɛ n yɛ̃́mu kɛ dò ndɛ kó dimɔ̀nnì díndi nɛ̀ di kó bɛkótíbɛ̀ di do í yɛ̃́ di dɔɔ̀ri dɛ̀. 18Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu do ti nɑ̀kɛ́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú: Odɛɛtíwè dò nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́. 19Ceetɛnɛ̀ tũ̀nkɛ kɛ́cuó nKuyie mbíɛ́kɛ̀ kɛ̀ kùu ũtɛ́ di yɛi. 20Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie di pɑ̃ mɛom̀pùmɛ̀, kɛ di duɔnní Odɛɛtíwè Yesu kù nɑ̀kɛ́ wèè kpɛ́í nnɛ̀ dimɔ̀nnì. 21Yesu yó mbo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù tũntɛnɛ̀ dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ ndɛpɑ̀nnɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do tì nɑ̀kɛ́ mɛ̀mmɛ. 22Mɔyiisi do nɑ́ɑ́ nweè kpɛ́í kɛ tú: Kuyie mbo di duɔnní ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kòò nni ndònnɛ̀. Di nyíé nho kpɛti timɔu. 23Wèè bo yetɛ o kpɛti bɛ̀ bo ò dènnɛ Kuyie nkó bɛnìtìbɛ̀ miɛkɛ kóò kùɔ. 24Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ́ketɛ́nɛ̀ Sɑmmuyɛɛri nɛ̀ o fɔ̃nkúò kɔbɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu bɛmɔu ti mɛ̀ mbo yɛ̀ɛ̀ we kpɛ́í. 25Dɛ kó yɛwe bo díì kpɛ́í nkɛ, kɛ̀ di kɔkɛ Kuyie nkó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ kù do nɑ́ɑ́nnɛ̀ díì yɛmbɛ̀ kù nɑ̀ɑ́ ndìì mɔ̀nnì Abɑrɑhɑmmu kɛ tú kù bo dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyibotí imɔu kɛtenkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ o kpɛ́í. 26Kuyie nduɔnní ku Birɛ díì kpɛ́í nkɛ mɛketimɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ bo di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ di teennɛ̀ kɛ̀ dí yóu di dɔɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\