ACTES 4

1Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ nɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti kóo kótì kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní. 2Kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ pɛikɛ Yesu tɔ̃rɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ tú: Yesu yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ múnkɛ bo yɑ̃́ntɛ́. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ nkɛ sɔ̃́ ndɛ̀ dɔ́ kɛ́biitɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kpetínnɛ́ dikpetíntou kɛ́mbɑɑnɛ̀ dɛ̀ bo wentɛ́mɛ̀. 4Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ bɛ̀ɛ̀ kèè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ tì yie nkɛ́nsũ, bɛ̀ bo ntùɔ̀kɛ sikɔupísìnùmmù (5000). 5Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́, Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nSedisɑdɛmmu. 6Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Anni ndɛ̀ bo nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ: Kɑyifu nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Adɛkisɑ̃ntiri nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ sɔmbɛ, 7kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnní Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: We ndi duɔ́ mmuwɛ̃rímú? Nɛ̀ we nkó diyètìrì ndi di ò miɛkùnnɛmɛ̀? 8Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù pìɛ́kɛ́ Piɛri kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 9Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀, ti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkuhɔ̀ùkù kpɛ́í nte kɛ̀ di ti békú kɛ tú ti nɑ́kɛ́ dɛ̀ yĩ́mɛ̀ kɛ̀ kù miɛtɛ́. 10Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɑntɛ́nɛ̀ tũnkɛ́ weti weti kɛ do nnɛ̀ Yesu Kirisi Nɑnsɑrɛti kou di bɑɑkɛ́ wè kudɑpɑ̃ɑ̃tí, kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkòò yɑ̃̀ńtɛ́, weè kó diyètìrì te kòo nìtì yie mmiɛtɛ́ pɑ́íí kɛ cómmú di ììkɛ̀. 11Yesu di yetɛ wè, Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɑ̀ɑ́ nweè kpɛ́í kɛ tú: Bɛ̀ɛ̀ mɑɑ̀ bɛ̀ dootóo dìì tɑ̃́rì, diì nɑɑ́ ndipũũ kó ditɑ̃́rì mɔ́mmɔnni. 12Bɑntɛ́nɛ̀ kɛ dò nkutenkù kumɔu miɛkɛ òmɔù tɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɛɛtɛ́, Kuyie nti duɔ́ nYesu nwe, weè ti dɛɛrí. 13Kɛ̀ bɛbeémbɛ̀ɛ yɑ̀ Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ mɔ̀kɛ dìì kɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀, nkɛ yɛ̃́ bɛ̀ do yɛ̃́mɛ̀ kɛ dò mbɛ̀ í bɛbíí yɛpɑ́tɛ mɛdiɛ̀, bɛ̀ do yɛ̃́ bɛ̀ nɛitinɛ̀mɛ̀ mmɛ Yesu. 14Bɛ̀ nɛ́ mɛ nwúómmɛ̀ wèè miɛtɛ́ kòò còḿmú bɛ borɛ̀ bɛ̀ í nyɑ̀ bɛ̀ bo tɛ̃́nnɛ́ tì. 15Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dènnɛ kɛ nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Ti bo yĩ́mɛ bɛnìtìbɛ̀ biɛ? 16Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛmɔu yɛ̃́mu bɛɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ tidiɛtì tii, ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ tì nɛ̀nni. 17Kɛ̀ ti nɛ́ dɔ́ kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì dɔkɛ bɑ́ɑ́ pitɛ́, ti bɛ̀ kpɑ̀nnɛ, kɛ́ bɛ̀ bɑ̀ɑ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ́innɛ̀ òmɔù Yesu kó diyètìrì. 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ yùní kɛ́ mbɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀ kɛ tú: Di yɔ bɑ́ɑ́ kú kɛ̀ di wɛ̃tɛ kɛ́yú Yesu yètìrì òmɔù borɛ̀ yoo dí ò nɑ̀kɛ́ o nɑ́ɑǹtì. 19Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ Kuyie nyììkɛ̀ nsɑ kɛ̀ dɛ̀ wenni, ti bo yiemmɛ̀ díì kpɛti kɛ́yetɛ Kuyie nkpɛti. 20Tínti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ í mbɛ́i ti yɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ ti kèè tì. 21Kɛ̀ bɛbeémbɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ yùní bɛ̀ í nyɑ̀ bɛ̀ bo yĩ́mɛ̀ kɛ́ bɛ̀ puotí, kɛ yóu, kɛ́ bɛ̀ kpɑnnɛ̀, kɛ́ bɛ̀ fĩ́ĩnko, kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do sɑ̃ntímɛ̀ Kuyie nnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ kpɛ́í. 22Kɛ yɛ̃́ kuhɔ̀ùkù bɛ̀ miɛkùnnɛ kù bie do pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀. 23Bɛ̀ fĩ́ĩ ndìì mɔ̀nnì Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ kɔtɛ bɛ kɔbɛ borɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì. 24Bɛ̀ tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́wɛ̃nnɛ́ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nfɔ̃́ nwèè dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo o miɛkɛ. 25Fɔ̃́ɔ̃̀ do duɔ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti ɑ kóo tɔ̃ntì kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑ nte kɛ̀ ibotí miɛkɛ cɔ́u? Bɑ nte kɛ̀ yɛbotɛ̀ dɑ̀kii mɛyɛi nkpɛ́í ndɛtetìrɛ̀? 26Kɛ̀ kutenkù yɛmbɛ̀ bɑɑti dikpɑ̀nnì, kɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí wɛ̃nnɛ́ kɛ kpɑnnɛ̀ Kuyie nnɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè. 27Mɔ́mmuɔ Edɔti nɛ̀ Pɔ̃nsi Pidɑti bɛ̀ wɛ̃nnɛ́mu dihɛì miɛkɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ bo dɔɔ̀ mɛyɛi nhɑ kóo tɔ̃ntì Yesu ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè wèè dò mpɑ́íí. 28Dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ɑ dɔ́ tìnti nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tì tɑ̃ɑ̃tɛ́. 29Ti Yiɛ̀ nwéntɛ́ bɛ̀ ti kpɑnnɛ̀mɛ̀, kɛ́duɔ́ nhɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nhɑ nɑ́ɑǹtì. 30Bɛnkɛ ɑ wɛ̃rímú kɛ́mmiɛkùnko bɛmuɔmbɛ, kɛ́ndɔɔ̀ri tidiɛtì nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ nɛ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì Yesu yètìrì wèè dò mpɑ́íí. 31Bɛ̀ bɑ́ntɛ̀ dìì mɔ̀nnì Kuyie nkɛ́deè, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀ bɛ̀ tìkú dɛ̀ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bɛ̀ píɛ nkɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀. 32Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do tɑ̃́ Yesu kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ mmɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀, òmɔù í ntú ò te o kpɛrɛ omɑ́ɑ̀, bɛ̀ do dɛ̀ wɛ̃ḿmu bɛmɔu. 33Kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ nnɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ muwɛ̃rímú Yesu yɑ̃̀ńtɛ́mɛ̀, kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀. 34Òmɔù í mmɔ́nnì dɛ̀mɑrɛ̀ bɛ miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dɛpɑɑ nyoo sicɛ̃́ĩ kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ fiiti kɛ tɔuní idíítí 35kɛ duɔ̀ nYesu tɔ̃rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ toti bɑ́ wè dɛ̀ ò bèkúmɛ̀. 36Onìtì mɔù kɛ̀ bɛ̀ ò tu Sosɛfu Defii kó kuwuɔ kou, kɛ̀ bɛ̀ ò pɛitɛ́ Sipiri kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ɛ ò yu kɛ dɔ̀: Tikɔ̃nyɑuti yiɛ̀. Nɛ̀ bɛ kó tinɑ́ɑǹtì Bɑnnɑbɑɑsi. 37Kòo fítɛ́ o pɑku kɛ́tɔní idíítí kɛ́ ì duɔ́ nYesu tɔ̃rɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\