ACTES 5

1Anɑnniyɑɑsi nɛ̀ o pokù Sɑfidɑɑ kɛ̀ bɛ múnkɛɛ fítɛ́ bɛ pɑku, 2kɛ́yɑɑtɛ kɛ́sɔnnɛ, kòo ńkɔrinɛ̀ isɔnyi kɛ bo duɔ́ nYesu tɔ̃rɛ̀ kòo pokù yɛ̃́. 3Kɛ̀ Piɛrii o bekɛ kɛ dɔ̀: Anɑnniyɑɑsi! Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ dibɔɔ̀ dɑ tɑ kɑ̀ɑ soutɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù, kɛ fìtɛ́ ɑ pɑku kɛ yɑ̀ɑ̀tɛ idíítí kɛ sɔ̀nnɛ? 4A í kù fìtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ kù í tú ɑ kɔkɑɑ̀? A kù fìtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ í nte idíítɑ́ɑ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmmɛ dɑ tɑ? Dɛ̀ í tú bɛnìtìbɛ̀ mbɛ ɑ soutɛ́mɛ̀, ɑ soutɛ́ Kuyie nku. 5Kɛ̀ Anɑnniyɑɑsii kèè tiì nɑ́ɑǹtì kɛ́do kɛ́kú. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ dɛ̀ kèè kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ mmɛdiɛ̀. 6Kɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ɛ ítɛ́ kóò tùótɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́kũnnɛ́. 7Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ tɛwebiètɛ̀ mɛfitímɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kòo pokùu tɑroo bɑ́ ò í yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 8Kɛ̀ Piɛrii ò bekɛ kɛ dɔ̀: Di fìtɛ́ di pɑku i ndíítí nyiɑ̀? Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃ inyi. 9Kɛ̀ Piɛri dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɑ̀kɛ kɛ bo yɑ́ɑ́kɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù? Ntɛ bɛ̀ɛ̀ kũnnɛ́ ɑ dɔù kɛ bo dibòrì kɛ bo dɑ túótɛ́. 10Kòò pɑ̃̀nkɛɛ do Piɛri ììkɛ̀ kɛ́kú. Kɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ɛ tɑroo kɛ sɔ̃́ nhò ku, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tùótɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́kũnnɛ́ kɛ́pɛ́ɛ́nnɛ̀ o dɔù. 11Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ Kirisi kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tì kèè. 12Yesu kɔbɛ do wɛ̃ḿmu mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀, kɛ tiku Sɑdomɔɔ fiiku miɛkɛ, kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì pɛ́u. 13Bɑ́ bɛtɔbɛ̀ í ndɑ̀ɑ́tí kɛ bo bɛ̀ wɛ̃ńnɛ́nɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ̀ sɑ̃ntí. 14Bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ ti Yiɛ̀ nYesu bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyɛ́útí kɛ sṹũnko. 15Kɛ bɛnìtìbɛ̀ ntɔuní bɛmuɔmbɛ nɛ̀ bɛ mìɛ̀tì nɛ̀ bɛ tɛ̃ĩ̀ kɛ dɔùnko kucɛ nùù, kɛ̀ Piɛri bo mpɛ̃nkɛ́ kòo fènkù dɑ́tínnɛ́ bɛ miɛkɛ òmɔù. 16Kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó sihɛkɛsí kɔbɛ ntɔuní bɛmuɔmbɛ nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ tɑ bɛ̀, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ miɛtɛ́. 17Ikuɔ́ nìùtì diɛwè nɛ̀ o kɔbɛ Sɑdusĩɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ nɛ̀ kɛmiɛkɛ, 18kɛ́pĩ́ nYesu tɔ̃rɛ̀ kɛ́kpetínnɛ́ dikpetíntou. 19Kɛyènkɛ̀ mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi kɔtɛní kɛ́kpetɛ́ dikpetíntou kó yɛcɑ̀kɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dènnɛ, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 20Kɔtɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nnɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ mufòmmu kó tinɑ́ɑǹtì. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nkɛ́kɔtɛ dikṹnweńnì sɛ̀ì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ nnɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì. Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yú bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ bo yúní Yesu tɔ̃rɛ̀ dikpetíntou. 22Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ mɔ̀ńtɛ́, kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 23Ti sɔ̃́ ndikpetíntou kpetímu tɑ́u kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì bɑ̀ɑ, kɛ̀ ti kpetɛ́ kɛ tɑ ti mɛ nyí yɑ̀ òmɔù. 24Kɛ̀ dɛ̀ɛ di tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔ́ntɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tu mù. 25Dɛ mɔ̀nnì kòò mɔùu kɔtɛní kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di mɛ nkpetínnɛ́ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì. 26Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì kóo kótìi nɛinɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ńní mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do démɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ bùɔ́tímɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ bɛbeémbɛ̀ borɛ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe bɛ bekɛ kɛ dɔ̀: 28Ti di nɑ̀kɛ́mu kɛ tú: Di bɑ́ nnɑ́ɑ́ nhonìtì yie nkpɛ́í. Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di pitɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì Sedisɑdɛmmu omɔu miɛkɛ, kɛ dɔ́ dɛ̀ ndò tíì te kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ? 29Piɛri nɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ tɛyɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti dò nkɛ́yie Kuyie nkpɛti nti kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kpɛti. 30Kuyie nti yɛmbɛ̀ do tũ nkù kuù te kɛ̀ Yesu yɑ̃̀ńtɛ́ wenwe, di bɑɑkɛ́ wè kudɑpɑ̃ɑ̃tí koò kùɔ. 31Kuyie nwe ndɛ́úkùnnɛ koò dɔ̀ɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, Odɛɛtíwè, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bo ceetɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yɛi. 32Ti ti nyɛ̃́ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù tì yɛ̃́ mummu Kuyie duɔ́ mmù bɛ̀ɛ̀ yie nku nɑ́ɑǹtì. 33Bɛbeémbɛ̀ tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ pɛikɛ, kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ kɛ́kuɔ Yesu tɔ̃rɛ̀. 34Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃ mɔù dɛ̀ bo kòo yètìrì tu Kɑmɑdiyɛɛri kòo yɛ̃́ Kuyie nkuɔ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ò dé, kòo ítɛ́ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ mu ndennɛ Yesu tɔ̃rɛ̀. 35Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ, dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ biɛ. 36Dɛ̀ í mɔ̀ntɛ onìtì mɔù ɑ̃nnɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò tu Tedɑɑsi kòo yɛ̀mmɛ̀ ndo nhò tú òmɔù, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400) nhò tũ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ kɛ̀ dɛ̀ dèè. 37Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sidɑɑsi Kɑdidee kouu ɑ̃nnɛ́, kɛ̀ kunitisṹkùu ò tũ̀nnɛ kòo múnkɛɛ kú kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́. 38N di nɑ́ɑ́mmu di tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɑkɛ bɛnìtìbɛ̀ biɛ nkpɛti, kɛ̀ bɛ tɔ̃mmú bɛ̀ pĩ mmù tú bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃mu mmu mù yóó deèmu. 39Kɛ̀ mù mɛ ntú Kuyie nkɔ̃mu mmu di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mù pɑ̀ɑ. Dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ̀ di bɑ́ɑ́ dokɛ́nɛ̀ Kuyie. 40Kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nho kpɛti kɛ yúní Yesu tɔ̃rɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ puotí yɛdɑ́ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ yɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nnɑ́ɑ́ nYesu kpɛ́í kɛ́deè kɛ́ yɛ̀ fĩ́ĩnko. 41Kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ɛ ítɛ́ bɛbeémbɛ̀ borɛ̀ nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí, kɛ yɛ̃́ Kuyie nsɔ̃́mmɛ̀ bɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ fɛ̃́ũ nYesu kó diyètìrì kpɛ́í. 42Kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ yɛwe yɛmɔu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ sicɛ̃́ĩ miɛkɛ kɛ nɑ́ɑ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Yesu Kirisi Odɛɛtíwè kpɛti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\