ACTES 6

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu kɔbɛɛ sṹṹ nkɛ̀ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ̀rɛ́kì kɛ̀ bɛ̀ nkpɑnnɛ̀ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nhebedee kɛ tú: Di í toti ti kó bɛkúpobɛ̀ mudiì mɛsɑ̀ɑ̀. 2Kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ tíí nYesu kɔbɛ tĩ̀nnì, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í wenni ti bo yóumɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ́ndɑkɛnɛ̀ mudiì kó mutotimù. 3Tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ di miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀, bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bɛ̀ pìɛ́kɛ́, kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ mɛciì, kɛ̀ tí bɛ̀ duɔ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú. 4Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti pɛ́tɛ́ mɛfíè nkɛ mbɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ nnɑ́ɑ́ ku nɑ́ɑǹtì. 5Kɛ̀ Yesu kɔbɛ tĩ̀nnìi yie ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ Etiɛnni wèè tɑ̃́ Kuyie mmɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò pìɛ́kɛ́ nɛ̀ Fidipu nɛ̀ Podokɔɔ nɛ̀ Nikɑnnɔɔ nɛ̀ Timɔɔ nɛ̀ Pɑdimɛnɑɑ nɛ̀ Nikodɑɑ Ãntiyɔsi ɛì kou wèè do tũ nSifubɛ kó kuwedɔuncɛ, 6kɛ́ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ borɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ nyɛ nɔu bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie mbɛ kpɛ́í. 7Kɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì dɔkɛ mpitírí, kɛ̀ Yesu kɔbɛ nsṹũnko Sedisɑdɛmmu miɛkɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ pɛ́uu yie nkɛ́ntɑ̃́ Yesu. 8Kɛ̀ Kuyie nni mbonɛ̀ Etiɛnni kóò duɔ́ mmuwɛ̃rímú kòò ndɔɔri tidiɛtì nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ cɑ̀mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀. 9Kɛ̀ sifubɛ bɛ̀ɛ̀ do kɔrì kutííntouku bɛ̀ tú kù tidɑɑtì bɛ̀ fĩ́ĩ ntì kɔku nɛ̀ Sifubɛ tɔbɛ̀, Sidɛnni ɛì kɔbɛ, Adɛkisɑ̃ntiri ɛì kɔbɛ, Sidisii nɛ̀ Asii ɛkɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ Etiɛnni kpɛti kɛ́ nhò nɛ̀ìnɛ̀. 10Bɛ̀ mɛ nyí nhò nɑ kɛ yɛ̃́ ò do nɑ́ɑ́nnɛ̀mɛ̀ mɛciì Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò duɔ́ mmɛ̀. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ́yietí bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti kèèmu ò sɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Kuyie. 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ íi mbɛnìtìbɛ̀ miɛkɛ, dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nhEtiɛnni kóò kɔ̀tɛnɛ̀ bɛbeéndiɛbɛ̀ borɛ̀, 13kɛ́nnɛínɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ soutɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì yie nsɑ̃̀ɑ̃́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ sɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀ Mɔyiisi kó ikuɔ́. 14Ti kèèmu kòò tu Yesu Nɑnsɑrɛti kou bo pɔntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ceetɛ Mɔyiisi dɔú nyìì kuɔ́. 15Kɛ̀ dibeéntĩ̀nnì diɛrì nwúó nhEtiɛnni kòo ììkɛ̀ cèètɛ kɛ dò Kuyie ntɔ̃nnì kɔkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\