ACTES 8

1Sɔɔri do wɛ̃ńnɛ̀mu bɛ̀ɛ̀ kɔ̀ù Etiɛnni. Dɛ kó diyiè kɛ̀ bɛ̀ɛ fɛ̃́ũ nKirisi kɔbɛ Sedisɑdɛmmu miɛkɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ bɛmɔu kɛ́kɔtɛ Sudee nɛ̀ Sɑmmɑrii kó kɛtenkɛ̀ kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ yɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ ńkpɑɑ́. 2Bɛ̀ɛ̀ dé Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ɛ kũnnɛ́ Etiɛnni kɛ́kɔmmú o kṹṹ mmɛdiɛ̀. 3Kɛ̀ Sɔɔri nkɔrì Kirisi kɔbɛ cɛ̃́ĩ kɛ pĩĩ mbɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ kpetì. 4Bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nkɔrì yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ nɑ́ɑntɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. 5Kɛ̀ Fidipuu kɔtɛ Sɑmmɑrii kó dihɛì mɑrì kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kirisi kpɛ́í. 6Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu yie, kɛ́nkémmú o nɑ́ɑǹtì, kɛ wúó nhò dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ tidiɛtì. 7Kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kuɔ̀ nkɛ yiɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ tihɔ̀ùtì pɛ́u nɛ̀ yɛcĩɛ̃̀ nkɛ̀ dɛ̀ miɛrí. 8Kɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí diɛkù ḿbo dɛ kó dihɛì miɛkɛ. 9Kɛ sɔ̃́ nhonìtì mɔù dɛ̀ bo kòo yètìrì tu Simɔɔ, kòò níí ndɔɔri tidiɛtì kɛ̀ dɛ̀ɛ di Sɑmmɑrii kɔbɛ, kòo yɛ̀mmɛ̀ ńdò nhò tú òmɔù. 10Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nhò tũ̀, nyibí nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ kɛ tú onìtì yie mmɔ̀kɛ Kuyie nkó muwɛ̃rímú diɛmù. 11Bɛ̀ do ò tũ nkɛ yɛ̃́ ò dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ tidiɛtì sɑ̃́ɑ̃̀. 12Bɛ̀ yie ndìì mɔ̀nnì kɛ́ntɑ̃́ Fidipu bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntìì nɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti, nɛ̀ Yesu kó diyètìrì kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀. 13Kɛ̀ Simɔɔ múnkɛɛ yie nkɛ́ntɑ̃́ Yesu kɛ̀ bɛ̀ɛ ò ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù kòò mbonɛ̀ Fidipu kɛ wúó nho dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ tidiɛtì nɛ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ cɑ̀mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò di. 14Yesu tɔ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu miɛkɛ kɛ̀ yɛ̀ɛ keè Sɑmmɑrii kɔbɛ yiemmɛ̀ Yesu, kɛ́ bɛ̀ duɔ́nko Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃. 15Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo kɛ́ bɛ̀ bɑ́ntɛ̀nɛ̀ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ bo pɛ́tɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù. 16Kɛ yɛ̃́ mù mu ndo í cùtɛ́nímɛ̀ bɛ kóò mɔù ĩ́nkɛ̀, bɛ̀ do bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ Yesu kó diyètìrì mɑ́ɑ̀ ndi. 17Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɔ̀ɔ́ nsinɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù. 18Kɛ̀ Simɔɔ yɑ̀ bɛ̀ bɛ̀ nɔ̀ɔ́mmɛ̀ sinɔu kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù cùtɛ́ní kɛ́tɔní idíítí kɛ dɔ̀: 19N duɔ́nnɛ̀ dɛ kó muwɛ̃rímú, kɛ̀ n nɔ̀ɔ́ nwè sinɔu wèe pɛ́tɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù. 20Kɛ̀ Piɛrii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Feti nɛ̀ ɑ díítí, kɛ yɛ̃́ ɑ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ bɛ̀ do nKuyie nkó dipɑ̃nnì nɛ̀ idíítí. 21A í kɔkɛ́ dɛ kó mutɔ̃mmú miɛkɛ, ɑ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ dɛ kó dipɑ̃nnì, kɛ yɛ̃́ ɑ toti mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ í wennimɛ̀. 22Yóu mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ kɛ́ceetɛ kɛ́mɔɔ Kuyie mmɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti kù dɑ cĩ́ɛ̃́ nhɑ toti mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ. 23M bɑntɛ́mu kɛ dò nhɑ mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ kɛ tú mɛyɛi nkó kudɑɑkù. 24Kɛ̀ Simɔɔ nɑ́kɛ́ Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: Di mɔ́mmɔmbɛ bɑ́ntɛ̀nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie n kpɛ́í nkɛ̀ di nɑ̀kɛ́ tì bɑ́ n tuɔkɛní. 25Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛ̀ yɑ̀ dɛ̀ kɛ nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ́deè, kɛ́nwɛ̃ti Sedisɑdɛmmu kɛ nɑ́ɑntoo Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Sɑmmɑrii kó yɛhɛkɛ̀ pɛ́u yɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ kucɛ. 26Kɛ Kuyie ntɔ̃nnìi nɑ́kɛ́ Fidipu kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Sedisɑdɛmmu kó kucɛ, kùù yìɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ kɛ kɔrìnɛ̀ Kɑsɑɑ. 27Kɛ̀ Fidipuu ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Etiopii ɛì kóo nitipokpɑ̀ɑ̀tì Kɑ̃ndɑɑsi kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì. Bɛ̀ do ò fɔ̃̀ntɛmu kòo mbɑɑ̀ tikpɑ̀tì. Dɛ̀ do sɔ̃́ nhò boní Sedisɑdɛmmu nwe kɛ kũnti o ciɛ, 28kɛ kɑri o nɑɑ̀sɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ kɛ kɑɑ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii kó dipɑ́tíri. 29Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu nɑ́kɛ́ Fidipu kɛ dɔ̀: Kétóo kɛ́nintɛ dɛ kó tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀. 30Kɛ̀ Fidipuu cokɛ́ kɛ́tɔ́ɔ́nkoo, kɛ́keè ò kɑ̀ɑ̀mmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kó dipɑ́tíri, kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: A bɑntɛ́ ɑ kɑɑ̀ ntɑ̀ɑ̀? 31Kòo tɛ̃́nnɛ́ Fidipu kɛ dɔ̀: M bo yĩ́mɛ kɛ́bɑntɛ́ kòò mɔù í n nɑ̀kɛ́ tì tu mù? Kɛ́duɔ́ nkɛ̀ Fidipuu dekoo o nɑɑ̀sɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ kɛ́kɑri kóò pɛ̀ɛ́nnɛ̀. 32Ò do kɑɑ̀ ntìì nɑ́ɑǹtì tu: Ò do dò nfɛpìèfɛ̀ bɛ̀ kɔ̀rinɛ̀ fɛ̀nfɛ mukɔ̀ù, dipebii bɛ̀ kɛ̃ĩ́ dìì cìtì kɛ̀ dì cĩ̀ɛ̃́kɛ́, ò í ɑ̀ɑ̀tɛ o nùù. 33Kɛ kɛ̃kùnnɛ omɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò sènkɛ̀rì, koò dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ do í dò nkóò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ o wuɔ nnɑ ndòmmɛ̀. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ ò kùɔmɛ̀mu kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 34Kɛ̀ dɛ kóo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótìi bekɛ Fidipu kɛ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu n nɑ́kɛ́, Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nɑ̀ɑ́ nhomɑ́ɑ̀ kpɛ́ínɑ́ɑ̀ kòò mɔù kpɛ́í? 35Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Fidipuu ò tũ̀ntɛ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kóò nɑ̀kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, Yesu kpɛti. 36Kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ́tuɔkɛ mɛniɛ mmɑmɛ̀, kɛ̀ weè nìtì dɔ̀: Ntɛ mɛniɛ, bɑ́ ndìítí ɑ bo nhɑ̃nnɛ́mɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù? [ 37Kɛ̀ Fidipu dɔ̀: Kɑ̀ɑ tɑ̃́ nɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu dɛ̀ í yóù. Kòò dɔ̀: N tɑ̃́mu kɛ dò nYesu Kirisi tu Kuyie mBirɛ.] 38Kòo cónnɛ́ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mɛniɛ mmiɛkɛ bɛdɛ́, kɛ̀ Fidipuu ò ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù. 39Bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì mɛniɛ mmiɛkɛ, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu túótɛ́ Fidipu, kɛ̀ weè nìtìi ò mɔ̀ńtóo, kɛ́nsɔkɛ́ o cɛ nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí. 40Kɛ̀ Fidipu nyóó dɑɑtɛ kɛ bo Asoo, kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́nnɑ́ɑntoo Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ Sesɑdee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\